Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Podstawowe informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

Gdzie przesłać wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do GUGiK w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 1. przesłać pocztą na adres:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
   ul. Wspólna 2,
  00-926 Warszawa;
 2. złożyć osobiście w sekretariacie Dyrektora Generalnego Urzędu p. 3099, adres jak powyżej;
 3. przesłać na numer fax: (0-22) 628 34 67;
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gugik@gugik.gov.pl
 5. przesłać za pośrednictwem ESP na platformie ePUAP, adres skrytki /887pujdw65/skrytka

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom

(art. 6 ustawy 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352):

 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 4. tajemnicę przedsiębiorcy,w
 5.  zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Głównego Geodetę Kraju (GGK), jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez GGK,w
 6. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż GGK.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

udostępnionych na stronie http://www.gugik.gov.pl/bip obejmują:

 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Głównego Urzędu Gedoezji i Kartografii
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

GGK może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas GGK w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

GGK nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: www.gugik.gov.pl/bip

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

GGK może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. GGK może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od GGK ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi GGK o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia GGK przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu GGK , w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji GGK o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez GGK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem GGK - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Rejestr zmian