Staże absolwenckie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy oraz innymi Powiatowymi Urzędami Pracy organizuje staże dla osób spełniających niżej określone warunki.

Do odbycia stażu absolwenckiego uprawnione są osoby bezrobotne, które nie ukończyły 27 roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

Ponadto, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), do odbycia stażu uprawnieni są bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym m.in.:

  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni niepełnosprawni

Na podstawie art. 53 ustawy bezrobotni absolwenci mają możliwość ubiegania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy o skierowanie do odbycia stażu, na okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Staż organizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym ze względu na miejsce zameldowania osoby bezrobotnej, a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, według programu określonego w umowie. Stażyście w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium wypłacane jest, na podstawie udzielonego upoważnienia, przez właściwy dla stażysty Urząd Pracy. Stażyście w okresie odbywania stażu, na jego wniosek, pracodawca udziela dni wolnych w wymiarze 2 dni, za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu w miejscu pracy. Za dni wolne również przysługuje stypendium.

Zapraszamy w szczególności tegorocznych absolwentów wydziałów geodezyjnych, prawnych, ekonomicznych uczelni publicznych i niepublicznych.

Szczegółowe informacje w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu: 22/661 82 80.

Pliki

DOC
Nazwa
Podanie kandydata o zorganizowanie stażu absolwenckiego
Rozmiar pliku
32.0 KB
Nazwa pliku
Podanie-o-staz-absolwencki.doc
Data publikacji
2018-08-07 15:01
DOC
Nazwa
Oświadcznie osoby bezrobotnej ubiegającej się o rozpoczęcie stażu abslowenckiego
Rozmiar pliku
41.0 KB
Nazwa pliku
oswiadczenie_do_celow_stazu_absolwenckiego.doc
Data publikacji
2018-08-07 15:02
Rejestr zmian