Pgik FAQ

Poniżej publikujemy informacje dotyczące zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

Dane i usługi systemu ASG-EUPOS (5)

Narady koordynacyjne i GESUT (12)

Opłaty i licencje (54)

Uprawnienia zawodowe (0)

Przed rozpoczęcie lektury prosimy o zapoznanie się ze słowniczkiem najczęściej wykorzytywanych skrótów.

Wykaz użytych skrótów:
DOO – Dokument Obliczenia Opłaty;
pzgik – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
EGiB – ewidencja gruntów i budynków;
rozporządzenie EGiB – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.);
ustawa Pgik – ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.);
ustawa zmieniająca Pgik – ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897);
rozporządzenie PZGiK – rozporządzenie z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183);
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw – ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 903);
rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917);
rozporządzenie w sprawie wniosku o uwierzytelnienie – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914);
rozporządzenie w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 924);
rozporządzenie BDOT500 - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383).
RCiWN – rejestr cen i wartości nieruchomości

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-08-22 11:34:53 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-08-22 11:34:24 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-08-22 11:32:53 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-08-22 11:31:39 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-08-22 11:31:15 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-04-13 15:03:33 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2016-07-15 16:37:49 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-07-15 16:36:24 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-07-15 16:36:08 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-12-04 16:48:24 Jakub Giza Aktualizacja artykułu