Opłaty i licencje

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu naliczania opłat i zakresu licencji.

 1. Stosowanie współczynników K i CL.

  Stosownie do postanowień ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 19a załącznika do ustawy Pgik współczynniki K lub CL stosujemy do tabel nr 1 – 10, 12 – 15 i 16 (lp.1 i 2), zawartych w załączniku do ustawy Pgik.


 2. Jaki wzór ma być stosowany dla przypadku z tabeli 10 lp.6 załącznika do ustawy Pgik?
  W ust. 16, 17, i 18  załącznika brak lp.6 z tab. 10.

  Przepis zawarty w ust. 16 załącznika do ustawy Pgik dotyczy przypadków, gdy współczynnik korygujący LR ma wyłącznie wartość 1,0 (niezależnie od liczby jednostek rozliczeniowych). W takich przypadkach wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu (Wop) oblicza się według wzorów określonych w ust. 16 tego załącznika.
  Dla lp. 6 w tabeli nr 10 LR ma wyłącznie wartość 1,0, więc zgodnie z przepisem ust. 16 załącznika  należy stosować odpowiednio wzory:

  Wop = Sp x Ljr x K x SU x PD x AJ lub Wop = Sp x Ljr x CL x SU x PD x AJ

  Powyższe wyjaśnienie odnosi się do stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 czerwca 2016 r.

  Podniesiona w pytaniu niespójność redakcyjna przepisów prawa została wyeliminowana w drodze zmiany brzmienia ust. 16 załącznika do ustawy Pgik, dokonanej ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Ze znowelizowanych przepisów jednoznacznie wynika, że wzory zawarte w ust. 16 załącznika do ustawy stosuje się także przy ustalaniu wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu, o których mowa w tabeli nr 10 w wierszu o lp. 6. 


 3. Jak postępować w kwestii opłat w przypadku zgłoszonych prac geodezyjnych, które nie zakończyły się przed wejściem w życie ustawy zmieniającej Pgik, w następujących przypadkach:
  1) zadeklarowany termin wykonania prac – krótszy niż 6 miesięcy,
  2) zadeklarowany termin wykonania prac – powyżej 6 miesięcy,
  3) prace wykonywane etapami.

  Ad. 1)
  Zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej Pgik należy ustalić czy zachodzi różnica pomiędzy wysokością opłaty, wynikającą z przepisów ustawy Pgik w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 lipca 2014 r., a wysokością opłaty, wynikającą z obecnie obowiązujących przepisów ustawy Pgik, a następnie pobrać opłatę niższą.
  Ad. 2)
  Należy porównać wysokości opłat w sposób opisany w punkcie 1 i ustalić wysokość opłaty należnej, jaka powinna być pobrana (opłata niższa).
  Różnica pomiędzy opłatą należną a pobraną  przy zgłoszeniu prac częścią opłaty (stanowiącą 45% opłaty wynikającej z poprzednio obowiązujących przepisów ustawy Pgik) jest opłatą, jaką należy pobrać.
  W przypadku, gdy część opłaty pobrana przy zgłoszeniu prac (45%) jest większa od opłaty należnej, nie wystawia się DOO. Przepisy nie przewidują zwrotu opłaty lub jej części pobranej zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 12 lipca 2014 r.
  Ad. 3)
  Należy postąpić odpowiednio w sposób opisany w punkcie 2.


 4. Jaką podstawę ustalenia wysokości opłaty należy wskazać w Dokumencie Obliczenia Opłaty w przypadku, gdy opłata należna powinna być ustalona według dotychczasowych zasad (opłata niższa w rozumieniu art. 12 ustawy zmieniającej ustawę Pgik)?
   Jako podstawę ustalenia wysokości opłaty należy wskazać art. 12 ustawy zmieniającej Pgik.
 5. W jakim dokumencie należy zawrzeć analizę porównawczą wysokości opłaty według przepisów obowiązujących przed dniem 12 lipca 2014 r. i według przepisów obowiązujących po tym dniu? Przepisy nie określają formy dokumentu zawierającego taką analizę. Dokument ten należy dołączyć do akt sprawy.
 6. Czy Dokument Obliczenia Opłaty zastępuje fakturę?
  Faktura VAT jest dokumentem wystawianym przez podatników podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z tego przepisu wynika, że organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie są płatnikami VAT – w zakresie realizacji zadań związanych z udostępnianiem danych i materiałów z pzgik.
  Opłaty określone w ustawie Pgik są opłatami o charakterze publiczno- prawnym.
  Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że właściwą formą ustalania wysokości tych opłat (niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym) jest decyzja administracyjna, wydawana na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 835 z późn. zm.). W art. 61 tej ustawy zostały określone organy właściwe do wydawania takich decyzji w pierwszej i drugiej instancji.
  Przepis art. 40e ustawy Pgik, który mówi o utrwalaniu opłaty w DOO, jest regulacją lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o finansach publicznych.
  W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, zgodnie z art. 40f ustawy Pgik, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną – lecz na podstawie przepisów ustawy Pgik, a nie ustawy o finansach publicznych.


 7. W jaki sposób należy obliczyć wysokość opłaty za udostępnienie kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy zgłoszenie prac geodezyjnych dotyczy kilku obiektów, położonych na obszarze objętym zgłoszeniem? Czy takim przypadku do ustalenia wysokości opłaty należy przyjąć łączną powierzchnię wszystkich obiektów?

  W przypadku, gdy zgłoszenie prac geodezyjnych dotyczy kilku obiektów, położonych na obszarze objętym tym zgłoszeniem, do ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie danych lub materiałów, dla których jednostką rozliczeniową jest „km2” lub „ha”, należy przyjąć łączną powierzchnię wszystkich obiektów.


 8. W oparciu o którą tabelę należy ustalać wysokość opłaty w przypadku udostępniania danych z rejestru cen i wartości nieruchomości?
   Opłatę należy ustalić w oparciu o tabelę nr 12 załącznika do ustawy Pgik.
 9. Jak należy ustalać wysokość opłaty za uwierzytelnienie dokumentów, opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.
  Opłatę za uwierzytelnianie dokumentów ustala się zgodnie z tabelą nr 16 lp. 3 i 4 załącznika do ustawy Pgik, w wysokości 50 zł za pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu oraz 5 zł za każdy kolejny egzemplarz tego samego dokumentu.;
  Z ust. 16 tego załącznika wynika, że wzory określone w tym przepisie stosujemy m. in. do tabeli nr 16 lp.1-5. Przepis ten należy jednak czytać łącznie z ust. 3; 7 załącznika, z których wynika, że współczynniki K i CL stosuje się tylko w przypadku udostępniania materiałów zasobu. Opłaty określone w lp. 3-6 w tabeli nr 16 nie dotyczą udostępniania pzgik, zatem do opłat określonych w tabeli nr 16 lp 3-6 załącznika do ustawy Pgik, nie ma zastosowania współczynnik K=0,5.

  Powyższe wyjaśnienia odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego do dnia
  30 czerwca 2016 r. W wyniku zmiany brzmienia ust. 16 załącznika do ustawy Pgik oraz zmian w tabeli 16 w wierszach o lp. 3 i 4, dokonanych ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, wyjaśnienia te stały się bezprzedmiotowe, ponieważ wskazany w nich sposób postępowania wynika obecnie wprost z przepisów prawa.
 10. W jaki sposób należy ustalić wysokość opłaty za udostępnienie kopii archiwalnej mapy analogowej –na podstawie tabeli nr 16 lp.1 lub 2 czy tabeli nr 13?
   Opłaty określone w tabeli nr 13 załącznika do ustawy Pgik dotyczą udostępniania mapy zasadniczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę za udostępnienie kopii archiwalnej mapy w postaci analogowej należy ustalić na podstawie tabeli nr 16 l.p. 1 lub 2, z uwzględnieniem odpowiednich współczynników korygujących.
 11. Czy w przypadku wydawania wypisów lub wyrysów do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych należy ustalać wysokość opłaty na podstawie tabeli nr 11?

  Zgodnie z ust. 19a załącznika do ustawy Pgik, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r., „do obliczenia opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, o których mowa w tabeli nr 11, oraz za czynności urzędowe, o których mowa w tabeli nr 16 lp. 3–6, stosuje się odpowiednio wzory zawarte w ust. 16–18 z pominięciem współczynników K oraz CL.” .


 12. Czy w przypadku wydawania wypisów lub wyrysów należy wydawać również licencję?

  Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego nie są materiałami zasobu, zatem ich wydawaniu nie towarzyszy licencja, o której mowa w art. 40c ust. 1 ustawy Pgik.


 13. Czy w przypadku uzupełniającego udostępnienia materiałów geodecie wykonującemu zgłoszoną pracę geodezyjną należy sporządzić kolejny Dokument Obliczenia Opłaty i wydać kolejną licencję?Zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Pgik licencja określa uprawnienia podmiotu, dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu. W przypadku złożenia zgłoszenia uzupełniającego należy wydać kolejną licencję, dotyczącą udostępnianych materiałów uzupełniających oraz ustalić w kolejnym Dokumencie Obliczenia Opłaty wysokość opłaty za udostępnienie tych dodatkowych materiałów do wykonania zgłoszonej pracy.
  Zgodnie z art. 40d ust. 5 tej ustawy w tym przypadku nie ma zastosowania przepis o pobieraniu opłaty minimalnej w wysokości 30 zł. W obu licencjach należy określić identyfikator zgłoszenia prac, do wykonania których dane i materiały zostały udostępnione.

 14. Czy wszystkie zapisy przypisu 4 w Dokumencie Obliczenia Opłaty czyli:
  1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  2) adres strony internetowej umożliwiającej weryfikację autentyczności Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  3) data, godzina, sekunda wygenerowania Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  4) klauzula o braku wymagalności podpisu w przypadku samodzielnie wydrukowanego Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o której mowa w punkcie 1
  mają się znaleźć w polu oznaczonym jako "(podpis organu lub upoważnionej osoby)" oznaczonym tym przypisem?
  Czy w związku z klauzulą o braku wymagalności podpisu zdanie "(podpis organu lub upoważnionej  osoby)" ma być drukowane w tym polu?

  Wygenerowanie Dokumentu Obliczenia opłaty z systemu teleinformatycznego oraz jego samodzielne wydrukowanie dotyczy przypadków, gdy wniosek o udostępnienie danych i materiałów zasobu lub zgłoszenie prac geodezyjnych składane jest za pomocą systemu teleinformatycznego (systemu PZGiK, o którym mowa w rozporządzeniu PZGiK).
  Zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy Pgik, DOO generowany w postaci elektronicznej samodzielnie przez wnioskodawcę lub wykonawcę zgłaszanych prac za pomocą systemu teleinformatycznego, w sposób umożliwiający jego wydruk, nie wymaga podpisu ani pieczęci organu lub osoby upoważnionej.
  Informacja o tym oraz pozostałe informacje określone w przypisie 4 mogą znaleźć się w polu przeznaczonym na  „podpis organu lub upoważnionej osoby”,  gdyż przepisy nie określają ściśle miejsca, w którym te informacje powinny się znaleźć. W takim przypadku zdanie "(podpis organu lub upoważnionej  osoby)" może być w DOO pominięte.


 15. Do ilu miejsc po przecinku należy podawać ilość jednostek rozliczeniowych w Dokumencie Obliczenia Opłaty w przypadkach, gdy jednostką rozliczeniową jest „km2” lub „ha”?

  Jednostki rozliczeniowe, odnoszące się do powierzchni wyrażonej w km2 lub ha, należy w DOO przyjąć takie, jakie zostały określone we wniosku lub zgłoszeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Ponieważ w DOO kwotę opłaty wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy, podawanie ilości jednostek rozliczeniowych z dokładnością większą niż do czterech miejsc po przecinku nie jest celowe.


 16. Czy należy stosować współczynnik SU=0,8 w przypadku udostępniania danych za pomocą serwera FTP?Zgodnie z ust. 6 pkt 2 załącznika do ustawy Pgik współczynnik SU=0,8 stosuje się tylko w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych. Udostępnienie materiałów pzgik za pomocą serwera FTP nie jest udostępnianiem za pomocą usług sieciowych. Zgodnie z ust. 6 pkt 1 załącznika do ustawy Pgik w przypadku udostępniania materiałów zasobu na zewnętrznym nośniku danych elektronicznych lub w postaci plików danych przekazywanych drogą elektroniczną albo w postaci drukowanej,  współczynnik SU przyjmuje wartość 1,0.
 17. Jaka będzie należna opłata w przypadku, gdy wnioskodawca lub zgłaszający prace geodezyjne występuje o udostępnienie danych zarówno w postaci elektronicznej i nieelektronicznej, dla których suma opłat nie przekracza kwoty 30zł?Zgodnie z art. 40d ust. 4 ustawy Pgik opłatę w wysokości 30 zł pobiera się, jeśli suma obliczonych opłat za udostępniane  materiały zasobu jest mniejsza od 30 zł, w następujących przypadkach:
  1) opłata jest związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej,
  lub
  2) opłata jest związana z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem.
  Jeżeli wniosek, o którym mowa w punkcie 1, dotyczy udostępnienia zarówno danych w postaci elektronicznej i nieelektronicznej przepis ten ma zastosowanie tylko w przypadku udostępniania zbiorów danych w postaci elektronicznej. Opłata za udostępnienie materiałów w postaci nieelektronicznej powinna być pobrana w wysokości takiej, jaka została ustalona.
  W przypadku udostępniania materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych objętych jednym zgłoszeniem przepis ma zastosowanie do wszystkich danych i materiałów, udostępnianych w ramach tego zgłoszenia prac.


 18. Czy w przypadku nieodpłatnego udostępniania danych pzgik należy pobierać opłaty dodatkowe np. za nośniki?Opłata związana z udostępnieniem danych i materiałów zasobu składa się z opłaty za udostępnienie tych danych i materiałów, opłaty za użycie nośników danych elektronicznych oraz opłaty za wysłanie pod wskazany adres. W przypadku nieodpłatnego udostępniania danych pobiera się odpowiednio tylko opłaty, określone w ust. 11 – 14 załącznika do ustawy Pgik.
 19. Czy opłaty określone w tabeli obejmują koszt sporządzenia kopii?
  Czy opłata pobierana przez organ za wysłanie materiałów pod wskazany adres, opłata za nośnik, opłata za wykonanie kserokopii materiałów,s podlegają VAT jako świadczona usługa? Czy ta opłata powinna być określona w DOO, czy w fakturze VAT?
  Ustawa Pgik nie przewiduje dodatkowych opłat za sporządzanie kopii. Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres oraz opłata za nośnik mają charakter ryczałtowy i są określane w DOO. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie świadczy usług i nie jest płatnikiem VAT – w zakresie realizacji zadań związanych z udostępnianiem danych i materiałów z pzgik.
 20. Czy wykonawca prac geodezyjnych wnosi opłatę dwukrotnie:
  1) pierwszy raz przed pobraniem danych lub materiałów pzgik,
  2) drugi raz za poświadczenie  dokumentów dla zamawiającego?
  Jaka jest wysokości opłaty za przyjęcie dokumentacji do zasobu, (gromadzenie i prowadzenie zasobu, kontrola dokumentacji)?

  Wykonawca prac geodezyjnych wnosi opłatę za udostępnienie danych i materiałów zasobu przed ich udostępnieniem. Odrębną opłatą jest opłata za uwierzytelnienie dokumentów, opracowanych dla zamawiającego przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
  Opłatę za uwierzytelnienie tych dokumentów wnosi wykonawca, jeśli złoży on wniosek, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie uwierzytelniania dokumentów.
  W przypadku, gdy taki wniosek złoży zamawiający, to on wnosi należną opłatę.Zmiana przepisów ustawy Pgik w tym zakresie, w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed dniem 12 lipca 2014 r., polega na tym, że opłaty za udostępnienie danych i materiałów zasobu, udostępnianych w związku ze zgłoszeniem prac, pobiera się przed udostępnieniem materiałów, a nie w dniu przyjęcia do pzgik dokumentacji, będącej wynikiem tych prac.
  Zarówno przepisy ustawy Pgik przed zmianą nie przewidywały, jak i przepisy ustawy Pgik po jej zmianie nie przewidują pobierania opłaty za przyjęcie do pzgik dokumentacji, zawierającej rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych.


 21. Czy stawka podstawowa za uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu dotyczy jednego rodzaju sieci niezależnie od jej długości?Stawka podstawowa za uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu odnosi się do projektowanej sieci uzbrojenia terenu jednego rodzaju – niezależnie od jej długości.
 22. W jaki sposób należy umożliwić przeglądanie rejestru cen i wartości nieruchomości, w celu wybrania  nieruchomości, o których dane mają być udostępnione, jeśli wnioski są przysyłane pocztą elektroniczną i w takiej samej formie ma nastąpić udostępnienie danych?
  Przeglądanie rejestru cen i wartości nieruchomości może odbywać się bezpośrednio w siedzibie organu lub za pomocą portalu przy wykorzystaniu usług sieciowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489, z późn. zm.) dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania danych zawartych w rejestrach publicznych, jest powszechny i nieodpłatny.
  Jednocześnie ust. 2 tego przepisu wskazuje, że dane dostępne za pośrednictwem powyższych usług, mogą mieć formę, która uniemożliwia wtórne ich wykorzystanie w celach zarobkowych. W ustawie Pgik nie ma przepisów, które określałyby związek pomiędzy formą, w jakiej może być złożony wniosek o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, a sposobem udostępnienia danych z tego rejestru.

 23. Jak należy rozumieć przepisy art. 40h ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej Pgik?
  Czy wpływy za każdy poprzedni miesiąc powinny być przekazywane do Głównego Geodety Kraju i jaka to powinna być część tych wpływów?
  Czy za miesiąc lipiec 2014 r. środki powinny być przekazane do 10 sierpnia 2014 r.?
  Czy te regulacje dotyczą udostępniania przez starostę osnowy podstawowej?

  Zgodnie z art. 40h ustawy Pgik starosta lub marszałek pobiera opłaty za udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do 10. dnia każdego miesiąca 50%  wpływów, pobranych w poprzednim miesiącu, należy przekazać Głównemu Geodecie Kraju, przekazując jednocześnie informacje dotyczące rodzaju i liczby udostępnionych materiałów. Zatem 50% wpływów pobranych za udostępnienie wymienionych danych i materiałów w lipcu 2014 r. należy przekazać do dnia 10 sierpnia 2014 r.
  Zgodnie z art. 40i ustawy Pgik opisane regulacje, dotyczące przekazywania połowy wpływów, należy stosować  odpowiednio także do wpływów z tytułu udostępniania przez starostę lub marszałka pozostałych rodzajów materiałów zasobu, pozyskanych przez te organy z innego zasobu, wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (dotyczy to również danych dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych).

 24. Czy możliwy jest zwrot opłaty lub jej części w przypadku, gdy dane lub materiały zasobu, udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych, okażą się wadliwe bądź z innych przyczyn nieprzydatne do wykonania tych prac?Opłata pobierana jest za prawo do wykorzystania materiałów zasobu do celu określonego w licencji. Przepisy ustawy Pgik, nie przewidują zwrotu udostępnionych materiałów, ani zwrotu opłaty za udostępnione dane lub materiały zasobu. Zgodnie z art. 40f tej ustawy, w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych danych lub materiałów albo wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną, która może być podstawą zwrotu części opłaty.
 25. Za jakie dane i materiały powinna być pobrana opłata, w przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych, dotyczących np. inwentaryzacji powykonawczej, opracowania mapy z projektem podziału, opracowania mapy do celów prawnych, przeprowadzenia prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów?
  Jak należy ustalić wysokość należnej opłaty w przypadku zgłoszenia takich prac, w zależności od formatów udostępnianych danych:
  - postać wektorowa,
  - postać rastrowa,
  - postać analogowa.

  Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 5 Pgik w zgłoszeniu prac geodezyjnych wykonawca określa listę zbiorów danych lub innych materiałów pgik, które w jego ocenie są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac.
  Wysokość opłaty nie jest uzależniona od rodzaju zgłoszonych prac, ani od rodzaju opracowania, które powstanie w wyniku wykonania tych prac, lecz od ilości, rodzaju i formatu udostępnionych danych i materiałów zasobu.
  Opłata pobierana jest za prawo do wykorzystania danych i materiałów zasobu do wykonania prac objętych zgłoszeniem. Prawo to jest określane w licencji, dołączanej do udostępnianych danych i materiałów.


 26. Czy opłata w wysokości 30 zł, o której mowa w art.40d ust. 4 ustawy Pgik, pobierana jest tylko, jeśli dotyczy udostępniania danych i materiałów w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych, czy również w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie takich danych i materiałów?Przepis art. 40 d ust. 4 ustawy Pgik ma zastosowanie zarówno w przypadku, gdy opłata jest związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej, jak i w przypadku udostępnienia materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, jeśli opłata obliczona jest mniejsza od 30 zł.
  W takim przypadku pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
  Zasady tej nie stosuje się w przypadku udostępniania wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dodatkowych materiałów zasobu w przypadku złożenia zgłoszenia uzupełniającego, a także w przypadku wniosku o udostępnienie materiałów w postaci nieelektronicznej.
 27. Czy licencja określa tylko możliwości wykorzystania, czy także zawiera informację o zakazie wykorzystywania udostępnionych danych i materiałów zasobu niezgodnie z tą licencją?
  Jak zabezpieczyć udostępnione dane i materiały przed ich wykorzystaniem w sposób niezgodny z licencją, np. przed przekształcaniem opisanym w art. 40c punkt 2 ust. 2 ustawy Pgik, w sytuacji, gdy nie stosuje się dotychczasowej  klauzuli na udostępnianych materiałach z zasobu o zakazie ich reprodukowania?

  Licencja dołączana do udostępnianego materiału zasobu określa zakres i cel jego wykorzystania oraz zawiera pouczenie, że zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy Pgik, kto wykorzystuje materiały pzgik bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
 28. W jaki sposób inwestor może uzyskać informacje, do kogo należą działki, przez które będzie przebiegać planowana inwestycja? Czy musi złożyć wniosek o wydanie wypisów z rejestru gruntów dla każdej nieruchomości, w skład której wchodzi działka i wnieść opłatę za każdy wypis - 40 zł w przypadku wypisu w postaci dokumentu elektronicznego lub 50 zł w przypadku wypisu w postaci dokumentu drukowanego? 

  Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pgik „Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

  1. wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
  2. wyrysów z mapy ewidencyjnej;
  3. kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
  4. plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
  5. usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.”

  Od 1 lipca 2016 r., na skutek nowelizacji ustawy Pgik, dokonanej przepisami ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, informacje zawarte w operacie ewidencyjnym mogą być udostępniane w formie „uproszczonych wypisów z rejestru gruntów”. Wypisy takie są dedykowane w głównej mierze inwestorom obiektów budowlanych, a w szczególności inwestorom sieci uzbrojenia terenu.

  Uproszczony wypis z rejestru gruntów jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o wybranych działkach ewidencyjnych, a także o podmiotach, które tymi działkami władają; nie zawiera adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej. Może obejmować jedną lub wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów, albo też wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład wielu jednostek rejestrowych gruntów w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Wysokość opłaty za sporządzenie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów ustala się na podstawie postanowień zawartych w tabeli 11 w wierszu lp. 13 załącznika do ustawy Pgik.


 29. Czy można wydawać „wypisy uproszczone” i jaką opłatę należy pobrać za taki dokument?

  Od 1 lipca 2016 r., na skutek nowelizacji ustawy Pgik, dokonanej przepisami ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, informacje zawarte w operacie ewidencyjnym mogą być udostępniane w formie „uproszczonych wypisów z rejestru gruntów”.

  Wysokość opłaty za sporządzenie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów ustala się na podstawie postanowień zawartych w tabeli 11 w wierszu o lp. 13 załącznika do ustawy Pgik.


 30. Jak ustalić wysokość opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w następujących przypadkach:
  1) uzgodnieniu podlegają 2 rodzaje sieci (np. wodociągowa i kanalizacyjna),
  2) uzgodnieniu podlega jeden rodzaj sieci (np. 2 odcinki o długości 100 m i 2 km) z 15 przyłączami,
  3) uzgodnieniu podlegają 3 rodzaje sieci, z czego 2 z przyłączami,
  4) uzgodnieniu podlega 1 rodzaj sieci z przyłączami (np. wodociąg) oraz 10 przyłączy innego rodzaju (np. energetyczne).
  Stawka podstawowa za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wynosi 150 zł dla jednego rodzaju sieci (tabela nr 16 l.p. 6).
  W opisanych przypadkach opłaty wyniosą:

  Ad. 1
  Przedmiotem uzgodnienia są 2 rodzaje projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Z tabeli nr 16 wynika, że dla jednego rodzaju sieci ( L1=1)

  współczynnik korygujący wynosi 1,0, natomiast dla każdego następnego (powyżej 1) rodzaju sieci należy stosować współczynnik korygujący LR1=0,7. Zatem w przypadku 2 rodzajów sieci opłata wyniesie 150 zł x 1,0  + 150 zł x 0,7 = 255 zł.

  Ad. 2
  Przedmiotem uzgodnienia jest 1 rodzaj sieci, zatem opłata dla jednego (pierwszego) rodzaju sieci wyniesie 150 zł x 1,0 = 150 zł, przy czym

  nie ma znaczenia, z ilu odcinków składa się sieć tego samego rodzaju, podlegająca uzgodnieniu. Opłatę za uzgodnienie przyłączy do tej sieci (jeden rodzaj) należy ustalić jak dla jednego rodzaju sieci, bez względu na ilość przyłączy, z uwzględnieniem współczynnika korygującego PD=0,7, który stosuje się w odniesieniu do przyłączy. Opłata za uzgodnienie 1 rodzaju przyłączy wyniesie 150 zł x 0,7 = 105 zł. Łączna opłata w tym przypadku wyniesie 150 zł + 105 zł = 255 zł.

  Ad. 3
  Przedmiotem uzgodnienia są 3 rodzaje sieci. Z tabeli nr 16 wynika, że dla jednego rodzaju sieci ( L1=1) współczynnik korygujący wynosi 1,0,

  natomiast dla każdego następnego (powyżej 1) rodzaju sieci należy stosować współczynnik korygujący LR1=0,7. Zatem w przypadku 3 rodzajów sieci opłata wyniesie 150 zł x 1,0  + 150 zł x 0,7 + 150 zł x 0,7 = 360 zł
  Ponadto przedmiotem uzgodnienia są przyłącza do 2 rodzajów sieci. Opłatę za uzgodnienie przyłączy do 2 rodzajów sieci należy ustalić jak za  uzgodnienie  2 rodzajów sieci, z uwzględnieniem współczynnika korygującego PD=0,7, który stosuje się w przypadku opłaty za uzgodnienie przyłączy. Opłata za uzgodnienie przyłączy do 2 rodzajów sieci wyniesie 150zł x 0,7 +150 zł x 0,7 x 0,7 =178,50 zł . Łączna opłata w tym przypadku wyniesie 360 zł + 178,50 zł = 538,50 zł.

  Ad. 4
  Przedmiotem uzgodnienia jest 1 rodzaj sieci, zatem opłata dla jednego (pierwszego) rodzaju sieci wyniesie 150 zł x 1,0 = 150 zł. Ponadto

  przedmiotem uzgodnienia są przyłącza do 2 rodzajów sieci. Opłatę za uzgodnienie przyłączy do 2 rodzajów sieci należy ustalić jak za uzgodnienie 2 rodzajów sieci, bez względu na ilość przyłączy, z uwzględnieniem współczynnika korygującego PD=0,7, który stosuje się w przypadku opłaty za uzgodnienie przyłączy. Opłata za uzgodnienie przyłączy do 2 rodzaju sieci wyniesie 150 zł x 0.7 + 150 zł x 0,7 x 0,7  =178,50 zł. Łączna opłata w tym przypadku wyniesie 150 zł + 178,50 zł = 328,50 zł.
 31. Jak powinien postąpić organ, jeśli stwierdzi, że do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej wykonawca wykorzystał dane lub materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które nie były objęte licencją, wydaną w związku ze zgłoszeniem tej pracy?W przypadku, gdy wykonawca do wykonania pracy geodezyjnej wykorzysta dane lub materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji (K05), taki wykonawca podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, jaka byłaby pobrana w przypadku, gdyby udostępnienie tych danych i materiałów nastąpiło łącznie z licencją, uprawniającą do ich wykorzystania do wykonania zgłoszonej pracy.
  Zgodnie z art. 48a ustawy Pgik kara pieniężna jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez:
  1) Głównego Geodetę Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2) Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego.
  W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi.
 32. Czy komornik sądowy musi wnosić opłatę za wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków gruntów przed jego wydaniem?Ustawa Pgik ustanawia generalne zasady: odpłatności oraz pobierania należnych opłat przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik. Wyjątki od obu wyżej wskazanych zasad mogą wynikać z innych przepisów rangi ustawowej.
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) reguluje czynności egzekucyjne podejmowane w postępowaniu egzekucyjnym przez komorników sądowych, jako funkcjonariuszy publicznych działającym przy sądach rejonowych. Norma stanowiona przepisem art. 2 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi lex specialis względem norm innych aktów prawnych ustanawiających obowiązek uiszczenia opłaty przed udzieleniem informacji i wprowadza w tym zakresie wyjątek  od zasad  określonych w ustawie Pgik.
 33. Czy komornik, występując na podstawie art. 2 ust 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1376 z późn. zm.) o udzielenie informacji z ewidencji gruntów i budynków musi składać wniosek, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty?Art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376  z późn. zm.),jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ustawy Pgik regulujących zasady udostępniania informacji i materiałów pzgik, zatem wniosek złożony w formie pisemnej przez komornika określający precyzyjnie jego żądania powinien być rozpatrzony.
  W ocenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jako lex specialis w stosunku do przepisów Pgik należy również stosować przepisy art. 2 ust. 7, 8 i 9 ww. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
  Wezwanie do uiszczenia opłaty, o którym mowa w art. 2 ust. 9 tej ustawy, powinno określać oprócz jej wysokości także termin jej uiszczenia. W tym przypadku DOO powinien być załącznikiem do tego wezwania.
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii stoi przy tym na stanowisku, że formy, w jakich mogą być udostępniane informacje zawarte w operacie ewidencyjnym, określa art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zatem żądania komorników o udostępnienie informacji zawartych operacie ewidencyjnym powinny uwzględniać ten przepis prawa.
 34. W jakiej formie należy udzielić informacji, że podmiot nie jest wykazany w ewidencji gruntów i budynków (w szczególności komornikowi) i jaką w tym przypadku  należy pobrać opłatę?Odpowiedź na takie pytanie powinna mieć formę zwykłego pisma, za które nie pobiera się opłaty.
 35. Jaką należy pobrać opłatę za udostępnienie kopii analogowej mapy zasadniczej?W świetle postanowień art. 53b ustawy Pgik do czasu utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b tej ustawy,   mapa zasadnicza może być prowadzona wyłącznie w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi. Mapę zasadniczą w postaci analogowej należy traktować jako „inny materiał zasobu w postaci nieelektronicznej”. W przypadku udostępniania jej kopii wysokość opłaty  należy ustalić na podstawie tabeli nr 16 lp. 1.
 36. W jakiej formie organ uzgadnia z wykonawcą prac geodezyjnych listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac?Przepisy nie określają formy dokonania takiego uzgodnienia.Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 40f ust 1 ustawy Pgik w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną, zasadnym wydaje się aby wyniki uzgodnienia listy materiałów zasobu, niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, zostały odpowiednio utrwalone. Proponuje się, aby posiłkowo wykorzystywać do tego celu postanowienia art. 63. § 1 kpa.
 37. Czy w przypadku każdej pracy geodezyjnej lub kartograficznej należy sporządzać protokół weryfikacji przed przyjęciem operatu do pzgik?Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do pzgik stanowi pozytywny wynik weryfikacji, utrwalany w protokole, którego wzór stanowi załącznik nr 4  do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac. Zgodnie z art. 12b ust. 2 ustawy Pgik weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów. Wówczas podstawą do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do pzgik jest dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 38. Czy wykonawca prac geodezyjnych może wykorzystać do pracy geodezyjnej materiały i dane do pracy geodezyjnej wykonywanej w ramach innego zgłoszenia prac?Zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Pgik licencja określa uprawnienia podmiotu, dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu. Jeżeli zatem wykonawcy udzielona została licencja upoważniająca do wykorzystania udostępnionych mu materiałów zasobu do wykonania prac geodezyjnych objętych konkretnym zgłoszeniem (wg wzoru zawartego w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów), to materiały te nie mogą być wykorzystane w innym celu, w tym do wykonania innych prac geodezyjnych.
 39. Czy podmiot, któremu udostępniono materiały pzgik przed 12.07.2014 r. może je rozpowszechniać, rozprowadzać oraz reprodukować w celu rozpowszechniania i rozprowadzania po 12.07.2014r.?Uprawnienia podmiotu do materiałów zasobu udostępnionych przed 12 lipca 2014 r. nie uległy zmianie. Jeżeli przed tą datą nie zostało wydane zezwolenie, o którym mowa w art. 18 Pgik w brzmieniu obowiązującym do 11 lipca 2014 r., to udostępnione materiały zasobu, do których odnosił się ten przepis prawa, mogą być obecnie wykorzystywane  w dowolnym zakresie bez prawa ich rozpowszechniania, rozprowadzania oraz reprodukowania w celu rozpowszechniania i rozprowadzania.
  W przypadku gdy przed 12.07.2014 r. zostało wydane zezwolenie, o którym mowa w art. 18 Pgik w brzmieniu obowiązującym do 11 lipca 2014 r., zezwolenie to zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o postępowaniu administracyjnym w administracji zachowuje swoją moc.
 40. Czy ortofotomapa, mapy topograficzne i ogólnogeograficzne,  przekazane na postawie art. 40 ust.  2a ustawy Pgik  w brzmieniu przed 12.07.2014 r., z centralnej do wojewódzkiej części pzgik mogą być udostępniane przez marszałków województw? Zgodnie z art. 40h ust. 1 ustawy Pgik, standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapa, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mogą być udostępniane przez marszałków województw i starostów, oraz standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej należące do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być udostępniane przez starostów, z zachowaniem zasady równego podziału wpływów z tytułu opłat, bez względu na termin ich przekazania marszałkowi lub staroście.
   

 41.  Czy dane NMT mogą być udostępniane przez marszałków województw (z uwzględnieniem podziału w pływów o którym mowa w art. 40h ustawy Pgik?Zgodnie z art. 40h ust. 1 ustawy Pgik, jedynie standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapa, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mogą być udostępniane przez marszałków województw i starostów, oraz standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej należące do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być udostępniane przez starostów.
  Inne, nie wymienione powyżej materiały, pozyskane z innego zasobu mogą być udostępniane, zgodnie z art. 40i ustawy Pgik, tylko wykonawcom prac geodezyjnych/kartograficznych (z zachowaniem zasady podziału wpływów określonej w art. 40h ustawy Pgik).
 42. Jak ustalić opłatę za udostępnienie mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej, jeśli wnioskodawca wskazuje skalę 1:5000 ?Organ prowadzący pzgik może udostępnić tylko te materiały, które zostaną wskazane we wniosku zainteresowanego lub uzgodnione z wykonawcą po zgłoszeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz które w danym momencie znajdują w zasobie.
  Zatem, jeżeli w zasobie brak jest mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej zredagowanej w skali 1:5000, to wniosek o udostępnienie takiej mapy nie może być zrealizowany.
  Należy przy tym zwrócić uwagę, że skala mapy ma bezpośredni związek z jej zakresem informacyjnym. Nie należy utożsamiać bazy danych ewidencyjnych, której zakres informacyjny jest dostosowany do treści mapy w skali 1:500, z mapą ewidencyjną opracowaną na podstawie tej bazy w odpowiedniej skali.
  Docelowo każdy organ prowadzący egib powinien zapewniać udostępnianie mapy ewidencyjnej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 oraz 1:5000.
  Zaleca się, aby uniknąć nieporozumień i ograniczyć  korespondencję w sprawie udostępniania materiałów zasobu, publikowanie na tablicy ogłoszeń starostwa (urzędu miejskiego) oraz w BIP wykazów materiałów zasobu, które mogą być aktualnie udostępniane. Wykaz ten powinien zawierać także informacje o postaci, w jakiej dany materiał zasobu jest udostępniany, a w przypadku gdy materiał zasobu jest udostępniany w postaci elektronicznej – także informacje o formatach, w jakich organ udostępnia ten materiał.
 43. Czy w przypadku udostępniania mapy topograficznej w postaci rastrowej w dwóch formatach (np. TIFF i GeoTIFF) pobiera się jedną opłatę?

  Są to dwa różne materiały zasobu, za które należy pobrać opłatę oddzielnie za każdy format mapy topograficznej w postaci rastrowej.


 44. Czy w przypadku udostępniania danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków wykonawcom prac geodezyjnych należy pobierać opłatę na podstawie tabeli 9, nawet jeśli baza nie jest ona zgodna z rozporządzeniem EGiB?Wysokość opłaty przewidzianej ustawą Pgik nie jest uzależniona od stopnia dostosowania zbiorów danych EGiB do obowiązującego modelu pojęciowego.
 45. Jaki dokument ma okazać wykonawca prac geodezyjnych właścicielowi nieruchomości w celu wykazania prawa wstępu na grunt i do obiektów budowlanych?Przepisy ustawy Pgik nie określały i nie określają dokumentu, który zawierałby upoważnienie do wstępu na grunt.Prawo wstępu na grunt osób, które wykonują prace geodezyjne i kartograficzne, wynika z art. 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zatem na ten przepis powinni powoływać się wykonawcy w kontaktach z właścicielami nieruchomości. Kopia zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych może być w takich przypadkach dokumentem  uzasadniającym potrzebę wejścia na grunt.
 46. Czy podmiotom, którym po 12.07.2014 r. udostępniane są dane w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym należy wydać odpowiednią licencję? 

  W świetle art. 40c ustawy Pgik licencja musi być wydawana w każdym przypadku udostępniania materiału zasobu, z wyłączeniem zbiorów danych, o których mowa w art. 40a ust. 2 Pgik, tj.:
  a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  b) państwowego rejestru nazw geograficznych,
  c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
  d) dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

  Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 lit b rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej na cele i podmiotom,o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 4, tj. udostępniania danych w trybie:
  a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r.),
  b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), wydaje się licencję oznaczoną literą „P”.


 47. Czy można wydać licencję w przypadku, gdy wystąpi o to podmiot, któremu dane lub materiały zasobu zostały udostępnione przed 12.07.2014 r., a po 12.07.2014r. wystąpi on o wydanie licencji na wykorzystanie ich do celów, określonych we wniosku?Przepisy Pgik dotyczące licencji mogą być stosowane wyłącznie do stanów zaistniałych po 12 lipca 2014 r.
  Podmioty, które uzyskały materiały zasobu przed 12 lipca 2014 r. zachowują uprawnienia do korzystania z nich w takim zakresie, w jakim uprawnienia te nabyły w momencie udostępnienia lub na podstawie art. 18 ustawy Pgik w brzmieniu obowiązującym do 11.07.2014r.   
 48. Czy na udostępnianych materiałach zasobu umieszcza się informację o sankcjach, o których mowa w art. 48a Pgik za wykorzystanie tych materiałów bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnieniu ich wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim?
  Nie zachodzi potrzeba zamieszczania na materiałach zasobu żadnych informacji oprócz klauzul przewidzianych przepisami prawa.

 49. Czy możliwe jest rozszerzenie obszaru opracowania albo dodanie nowego celu lub rezultatu zgłoszonych prac na zgłoszeniu uzupełniającym?
  Zgłoszenie prac geodezyjnych, o którym mowa w art. 12 Pgik, może nastąpić wyłącznie na formularzu oznaczonym jako „zgłoszenie pierwotne”. Formularz zgłoszenia z opcją „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze …” został wprowadzony w związku z art. 40d ust. 5 Pgik, z którego wynika możliwość udostępnienia wykonawcy zgłoszonych prac materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego także w trakcie ich wykonywania. Formularz z zaznaczonym polem „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze ...” nie może być wykorzystywany do rozszerzenia obszaru opracowania albo też do dodania nowego celu lub rezultatu zgłoszonych prac.

 50. Czy w świetle art. 12a ust 1 Pgik wykonawcy prac geodezyjnych mają obowiązek zawiadamiania o zakończeniu zgłoszonych prac w terminie nie późniejszym niż zadeklarowany w zgłoszeniu prac geodezyjnych?
  Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych i przekazanie wyników tych prac do zasobu wynika z art. 12a ust. 1 Pgik. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 Pgik, wykonawca podlega karze grzywny. Natomiast przekroczenie terminu zakończenia wykonywanych prac zadeklarowanego w zgłoszeniu nie wiąże się z jakimikolwiek sankcjami w stosunku do wykonawcy prac geodezyjnych. Termin zakończenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, wskazany w ich zgłoszeniu, ma wyłącznie znaczenie informacyjne.
  Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zgłoszone zostały prace geodezyjne lub kartograficzne, jest jednak obowiązany podjąć odpowiednie działania w celu ukarania wykonawcy, który zakończył zgłoszone prace geodezyjne lub kartograficzne, a jednocześnie nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 Pgik. Przesłanką do podjęcia takich działań może być informacja o przekazaniu przez wykonawcę zamawiającemu dokumentów (np. mapy z projektem podziału, mapy do celów projektowych, mapy z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) lub o osadzeniu znaków granicznych, w przypadku, gdy celem zgłoszonych prac było wznowienie (wyznaczenie) znaków (punktów) granicznych. W uzasadnionych przypadkach, gdy istnieją przesłanki wskazujące na niewykonywanie ww. przepisu prawa, a jednocześnie brak jest jednoznacznych dowodów umożliwiających wniesienie wniosku o ukaranie właściwy  organ może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora geodezyjnego i kartograficznego o przeprowadzenie kontroli działalności wykonawcy.

 51. Czy dane z RCiWN mogą być udostępnione w przypadku, gdy wnioskodawca (firma komercyjna) nie wskazał we wniosku danych rzeczoznawcy majątkowego, który będzie wykorzystywał te dane do wyceny nieruchomości?
  Przepisy ustawy Pgik nie wprowadzają ograniczeń w udostępnianiu danych z RCiWN. Każdy podmiot ma prawo uzyskać dane z RCiWN, które może wykorzystać w sposób określony w licencji. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych rzeczoznawcy, który będzie wykorzystywał dane do celów dokonania wyceny nieruchomości, nie ma podstawy do zastosowania współczynnika K=0,5.

 52. Czy wniosek o udostepnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego (druk „P” i „P4”) powinien zawierać informacje o nieruchomościach, dla których będzie sporządzana wycena?
 53. Organ prowadzący zasób nie powinien żądać od wnioskodawcy, w tym rzeczoznawcy majątkowego, informacji wykraczających poza zakres określony we wzorze wniosku. Prawidłowo wypełniony druk „P” i „P4” dostarcza organowi wszystkich niezbędnych danych do realizacji tego wniosku, więc zbieranie dodatkowych informacji jest zbyteczne.

 54. Jak należy wypełnić prawidłowo wniosek o wydanie danych z RCiWN w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego?
  Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie danych z RCiWN w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego powinien składać się z wypełnionych formularzy „P” i „P4”, przy czym w formularzu „P4” należy wypełnić pozycję nr 3, na podstawie której wniosek będzie rozpoznany jako wniosek rzeczoznawcy majątkowego o wydanie danych z RCiWN w celu wykonania wyceny nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowemu, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje wycenę nieruchomości, opłatę za udostępnienie danych z RCiWN ustala się ze współczynnikiem korygującym K = 0,5 (zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie załącznika do ustawy Pgik). Natomiast opłatę za udostępnienie pozostałych materiałów zasobu ustala się z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika CL, wskazanego we wniosku (w punkcie 9 formularza „P”), jednak nie mniejszego niż 1,1. Zgodnie z wzorem licencji zawartym w rozporządzeniu w sprawie udostępniania materiałów, w treści licencji, wydawanej w związku z udostępnieniem danych RCiWN dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wykonania wyceny nieruchomości, należy wpisać imię i nazwisko oraz numer uprawnień tego rzeczoznawcy.
 55. Jaki wniosek należy złożyć w celu uzyskania dokumentów wymienionych w tabeli 11 lp. 13-15 załącznika do ustawy Pgik, tj.:
  - uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu),

  - wypisu z wykazu działek,
  - wypisu z wykazu podmiotów,
 56. w brzmieniu określonym przepisami ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.
  Do czasu opublikowania nowego wzoru wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów (formularz EGiB), wnioskując o dokumenty wymienione w tabeli 11 lp. 13-15 załącznika do ustawy Pgik, należy je wpisać w polu (14 - Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy) formularza EGiB.
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-07-15 17:07:33 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-07-15 17:07:15 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-07-15 17:06:13 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2016-07-15 16:58:36 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-12-04 16:47:28 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-12-04 16:46:18 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-12-04 16:44:19 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-12-04 16:42:11 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-12-03 16:43:58 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-12-03 16:36:11 Jakub Giza Aktualizacja artykułu