Rozporządzenia

Page

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii03-01-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-28-grudnia-2017-r.-w-sprawie-nadania-statutu-glownemu-urzedowi-geodezji-i-kartografii
Page

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego09-11-2017

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-ministra-infrastruktury-i-budownictwa-z-dnia-13-wrzesnia-2017-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego
Page

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w RP18-12-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-mnisw-z-dnia-16-listopada-2016-r.-w-sprawie-dokumentow-w-postepowaniu-w-sprawie-uznania-kwalifikacji-zawodowych-do-wykonywania-zawodu-regulowanego-albo-podejmowania-lub-wykonywania-dzialalnosci-regulowanej-w-rp
Page

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków18-07-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/obwieszczenie-ministra-infrastruktury-i-budownictwa-z-dnia-10-czerwca-2016-r.-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach29-04-2016

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-20-kwietnia-2016-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rzadowego-programu-rozwoju-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków14-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej03-12-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-2-listopada-2015r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-mapy-zasadniczej
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT23-11-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-21-pazdziernika-2015-r.-w-sprawie-powiatowej-bazy-gesut-i-krajowej-bazy-gesut
Page

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania PRGiK i KSNG poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-24-marca-2000-r.-w-sprawie-trybu-i-zakresu-dzialania-prgik-i-ksng-poza-granicami-polski-oraz-zasad-wynagradzania-ich-czlonkow
Page

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-19-maja-2003-r.-w-sprawie-sposobu-przedstawiania-na-mapach-przedmiotow-sporow-miedzynarodowych
Page

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-25-stycznia-2005-r.-w-sprawie-nadania-statutu-glownemu-urzedowi-geodezji-i-kartografii
Page

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-13-wrzesnia-2010-r.-w-sprawie-rady-infrastruktury-informacji-przestrzennej
Page

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-pazdziernika-2010r.-w-sprawie-ewidencji-zbiorow-i-uslug-danych-przestrzennych-objetych-infrastruktura-informacji-przestrzennej
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-3-pazdziernika-2011-r.-w-sprawie-rodzajow-kartograficznych-opracowan-tematycznych-i-specjalnych
Page

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-3-listopada-2011-r.-w-sprawie-baz-danych-dotyczacych-zobrazowan-lotniczych-i-satelitarnych-oraz-ortofotomapy-i-numerycznego-modelu-terenu
Page

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgi08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-swia-z-dnia-9-listopada-2011-r.-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych-oraz-opracowywania-i-przekazywania-wynikow-tych-pomiarow-do-pzgik
Page

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-swia-z-dnia-17-listopada-2011r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-bazy-danych-obiektow-ogolnogeograficznych-a-takze-standardowych-opracowan-kartograficznych
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-22.12.2011-r.-w-sprawie-rodzajow-materialow-geodezyjnych-i-kartograficznych,-ktore-podlegaja-ochronie-zgodnie-z-przepisami-o-ochronie-informacji-niejawnych
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-10-stycznia-2012r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012-r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-14-lutego-2012r.-w-sprawie-osnow-geodezyjnych,-grawimetrycznych-i-magnetycznych
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-15-pazdziernika-2012-r.-w-sprawie-panstwowego-systemu-odniesien-przestrzennych
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczj klasyfikacji gruntów08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-12-wrzesnia-2012-r.-w-sprawie-gleboznawczj-klasyfikacji-gruntow
Page

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-17-stycznia-2013-r.-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nieruchomosciach
Page

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/obwieszczenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-22-sierpnia-2013-r.-o-sprostowaniu-bledow
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-5-wrzesnia-2013-w-sprawie-organizacji-i-trybu-prowadzenia-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego
Page

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/obwieszczenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-11-pazdziernika-2013-r.-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rzadowego-programu-rozwoju-zsin
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-29-listopada-2013-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-31-stycznia-2014-r.-w-sprawie-uprawnien-zawodowych-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-min-administracji-i-cyfryzacji-z-dn.-8-lipca-2014-w-sprawie-sposobu-i-trybu-uwierzytelniania-przez-organy-sgik-dokumentow-na-potrzeby-postepowan-administracyjnych,-sadowych-lub-czynnosci-cywilnoprawnych
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-9-lipca-2014-r.-w-sprawie-udostepniania-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,-wydawania-licencji-oraz-wzoru-dokumentu-obliczenia-oplaty
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-aic-z-dnia-8-lipca-2014-r.-w-sprawie-formularzy-dotyczacych-zglaszania-prac-geodezyjnych-i-prac-kartograficznych,-zawiadomienia-o-wykonaniu-tych-prac-oraz-przekazywania-ich-wynikow-do-pzgik
Page

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania GGK z MON08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-aic-z-dnia-16-stycznia-2015-r.-w-sprawie-rodzajow-prac-geodezyjnych-i-kartograficznych-majacych-znaczenie-dla-obronnosci-i-bezpieczenstwa-panstwa-oraz-sposobu-wspoldzialania-ggk-z-mon
Page

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków08-06-2015

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/obwieszczenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-27-lutego-2015-r.-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-06-12 01:03:51 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-08 00:36:11 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-08 00:35:50 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-01 01:24:42 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-01 01:24:18 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-01 00:16:17 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-06-01 00:05:10 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:12:13 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:11:22 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-26 00:35:45 Administrator BIP Utworzenie artykułu