Ustawy

W celu otworzenia wybranej ustawy należy kliknąć link (tytuł ustawy).

1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
3. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
4. ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów
5. ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane
6. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
7. ustawa z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne
8. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
9. ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
10. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
11. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
12. ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
13. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
14. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
15. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
16. ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

Rejestr zmian