PRGiK

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna

PRGiK działa przy Głównym Geodecie Kraju na podstawie  art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm). Zasady funkcjonowania rady reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 316 oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 897).

Członkowie Rady powoływani są przez Głównego Geodetę Kraju reprezentują zarówno uczelnie wyższe, administrację rządową i samorządową oraz organizacje społeczne zrzeszające geodetów i kartografów.

Skład PRGiK

Przewodniczący:

 • Zdzisław Kurczyński - przewodniczący rady

Wiceprzewodniczący:

 • Krzysztof Bakuła
 • Paweł Hanus

Członkowie:

 • Joanna Bac-Bronowicz
 • Robert Bauer
 • Jerzy Biegalski
 • Elżbieta Bielecka
 • Marek Bittner
 • Janusz Bogusz
 • Krzysztof Borys
 • Jarosław Bosy
 • Robert Cieszyński
 • Aleksander Danielski
 • Wojciech Dyakowski
 • Andrzej Figas
 • Robert Kowalczyk
 • Krzysztof Lichończak
 • Jacek Łaguz
 • Robert Łuczyński
 • Alina Maciejewska
 • Zbigniew Malinowski
 • Hanna Mierzwiak
 • Jolanta Orlińska
 • Dorota Pawłowska-Baszak
 • Ludmiła Pietrzak
 • Arkadiusz Piotrowski
 • Robert Rachwał
 • Violetta Sokoła-Szewioła
 • Krzysztof Szczepanik
 • Janusz Walo
 • Paweł Wielgosz
 • Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
 • Ryszard Źróbek
 • Andrzej Żylis

Zadania

Do głównych zadań Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej należy formułowanie opinii i wniosków dotyczących istotnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

 • kierunków rozwoju i przekształceń organizacyjnych oraz związanych z tym zamierzeń legislacyjnych,
 • kierunków prac geodezyjnych i kartograficznych o znaczeniu ogólnopaństwowym,
 • funkcjonowania krajowego systemu informacji o terenie,
 • oceny stosowania nowoczesnych technik i technologii oraz podejmowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionych zakresach,
 • podjęcia prac naukowych i badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

Posiedzenia PRGiK odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

Pliki

PDF
Nazwa
Regulamin PRGiK
Rozmiar pliku
2.1 MB
Nazwa pliku
uchwala-nr-1-2010-PRGiK.pdf
Data publikacji
2015-06-02 05:59
Rejestr zmian