PRGiK

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna

PRGiK działa przy Głównym Geodecie Kraju na podstawie  art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm). Zasady funkcjonowania rady reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 316 oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 897).

Członkowie Rady powoływani są przez Głównego Geodetę Kraju reprezentują zarówno uczelnie wyższe, administrację rządową i samorządową oraz organizacje społeczne zrzeszające geodetów i kartografów.

Skład PRGiK

Przewodniczący:

 • Bogdan Ney – przewodniczący

Członkowie:

 • Zdzisław Adamczewski
 • Sławomir Anusz
 • Joanna Bac-Bronowicz
 • Marek Baranowski – wiceprzewodniczący
 • Aleksander Bielicki
 • Jarosław Bosy
 • Stanisław Cegielski
 • Krzysztof Cisek
 • Tadeusz Chrobak
 • Jerzy Czarnecki
 • Krzysztof Danilewicz
 • Jerzy Gaździcki
 • Bogdan Grzechnik
 • Andrzej Hopfer
 • Stanisława Kalus
 • Waldemar Klocek
 • Jerzy Kozłowski
 • Zdzisław Kurczyński - wiceprzewodniczący
 • Grzegorz Majcherczyk
 • Stanisław Marczyk
 • Krzysztof Mączewski
 • Marek Naglewski
 • Robert Olszewski
 • Mirosław Puzia
 • Ewa Świniarska
 • Janusz Walo
 • Piotr Wojtacha

Zadania

Do głównych zadań Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej należy formułowanie opinii i wniosków dotyczących istotnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

 • kierunków rozwoju i przekształceń organizacyjnych oraz związanych z tym zamierzeń legislacyjnych,
 • kierunków prac geodezyjnych i kartograficznych o znaczeniu ogólnopaństwowym,
 • funkcjonowania krajowego systemu informacji o terenie,
 • oceny stosowania nowoczesnych technik i technologii oraz podejmowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionych zakresach,
 • podjęcia prac naukowych i badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

Posiedzenia PRGiK odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

Pliki

PDF
Nazwa
Regulamin PRGiK
Rozmiar pliku
2.1 MB
Nazwa pliku
uchwala-nr-1-2010-PRGiK.pdf
Data publikacji
2015-06-02 05:59
Rejestr zmian