Rejestry ewidencje archiwa

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej Główny Geodeta Kraju prowadzi następujące ewidencje i rejestry:

 • Państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
 • Bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,
 • Ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej,
 • Bazę obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu.
 • Bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych.

 • W strukturze Biura Obsługi Urzędu funkcjonuje archiwum zakładowe Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii gromadzące dokumentację wytworzoną w Urzędzie od chwili jego powstania, tj. od dnia 1.01.1997 r.

  W archiwum zakładowym GUGiK przechowuje się również przekazane w dniu 29.08.1997 r. przez Likwidatora Urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.06.1997 r.:

 • akta osobowe pracowników byłego Głównego Urzędu Pomiaru Kraju z lat 1949-1950,
 • akta osobowe pracowników byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z lat 1950-1988,
 • dokumentację płacową byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z lat 1973-1988,
 • dokumentację płacową Zjednoczenia Przedsiębiorstw Geodezji i Kartografii „Geokart” z lat 1951-1952.

Zasady udostępniania dokumentacji zawiera „Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii”, wprowadzona Zarządzeniem Głównego Geodety Kraju Nr 25 z dnia 19.11.2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Według niej:

 • wypożyczenie dokumentacji na potrzeby służbowe poza siedzibę Urzędu może nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora Generalnego Urzędu wydaną na piśmie na podstawie opinii dyrektora Biura Obsługi Urzędu,
 • wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego odbywa się na podstawie karty udostępniania akt,
 • korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnianej dokumentacji.
Rejestr zmian