Rejestry publiczne - zbiory danych pzgik

Ochrona danych

Warunki dotyczące zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, jakie winny spełniać podmioty ubiegające się o uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zobowiązany jest do zabezpieczenia otrzymanych danych przed ich utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane poprzez opracowanie i wdrożenie Polityki bezpieczeństwa oraz Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji określonych Polskimi Normami:

  • PN-ISO/IEC 17779 – „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji”,
  • PN-ISO/IEC 27001 – „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”.

Wymagania oraz zasady postępowania określone w powyższych standardach odnoszą się w szczególności do systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania danych  udostępnionych z pzgik.

Ponadto:

  • w przypadku realizacji wniosku o udostępnienie zbiorów danych pzgik zawierających dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) podmiot ubiegający się o udostępnienie tych zbiorów winien spełniać wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024),
  • w przypadku realizacji wniosku o udostępnienie zbiorów danych pzgik zawierających informacje niejawne podmiot ubiegający się o udostępnienie tych zbiorów winien spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
Rejestr zmian