Wykazy aktów prawnych i pytania egzaminacyjne

Zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Głównego Geodetę Kraju zamieszcza się w terminie do dnia 31 stycznia wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę przygotowania pytań na egzamin pisemny i ustny, a także pytania z egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym.

Wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego, o którym mowa w § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1321)

Zakresy uprawnień zawodowych:

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

3. Geodezyjne pomiary podstawowe.

4. Geodezyjna obsługa inwestycji.

5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

6. Redakcja map.

7. Fotogrametria i teledetekcja.

Opis sposobu korzystania z wykazu:

Wskazany w tytule tabeli zakres uprawnień zawodowych oznacza, że z aktu prawnego zamieszczonego w kolumnie 2 mogą być zadane pytania na egzaminie pisemnym i ustnym w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla odpowiedniego zakresu uprawnień.

Wykazane w kolumnie 2 akty prawne obowiązują wraz z nowelizacjami ogłoszonymi do dnia egzaminu.

Stan na styczeń 2021 r.

Wykaz aktów prawnych

Treść pytań z egzaminów pismenych z roku 2014

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2015

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2016

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2017

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2018

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2019

Treść pytań z egzaminów pisemnych z roku 2020

Rejestr zmian