Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

 Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, Główny Geodeta Kraju informuje o dopełnieniu obowiązku wynikającego z w/w przepisu w zakresie:

1. Uruchomienia wybranych funkcjonalności ZSIN, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy tj.:

     1.1 prowadzenia centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (CR ZSIN);

     1.2 monitorowania w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie odpowiadającym obszarowo powiatom które zasiliły centralne repozytorium ZSIN;

     1.3 umożliwienia udostępniania organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych w zakresie odpowiadającym obszarowo powiatom które zasiliły centralne repozytorium ZSIN; 

2. Utworzeniu centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (CR ZSIN) dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie dla całego kraju:

2.1 wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi cały obszar powiatu:       

     2.2 wykaz powiatów, które dokonały zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmującymi obszary poszczególnych jednostek ewidencyjnych z danego powiatu:

Rejestr zmian