CAPAP

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)

Cel - zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną

Realizacja projektu związanego z budową i uruchomieniem Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) jest kolejnym krokiem rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) w Polsce. Dotychczasowe działania realizowane w ramach tworzenia krajowej IIP skupiały się na działaniach związanych z udostępnianiem danych przestrzennych przez ich dysponentów za pomocą standardowych usług danych przestrzennych. Projekt CAPAP, poprzez zaproponowane działania w obszarach organizacji, narzędzi, danych i infrastruktury, pozwoli na zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału danych przestrzennych.

Priorytetem działań realizowanych w ramach projektu CAPAP jest umożliwienie zaawansowanego wykorzystania danych przestrzennych będących w dyspozycji administracji publicznej oraz innych podmiotów, które będą chciały włączyć się w inicjatywę.

Projekt CAPAP stanowi naturalną kontynuację działań realizowanych wcześniej przez GUGiK

w ramach, których powstały narzędzia umożliwiające wypełnienie zapisów INSPIRE m.in. w zakresie tworzenia i udostępniania brokerów usług, a także zadań, w ramach których wytwarzane były dane dziedzinowe dla tematów INSPIRE oraz budowane i rozbudowywane były systemy informatyczne do zarządzania tymi danymi.

Według przyjętych założeń Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej będzie wspólnym dla administracji publicznej środowiskiem kompetencyjno-analitycznym, które umożliwi udostępnianie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną. CAPAP przyczyni się do zwiększenia dostępności usług oraz zbiorów danych będących w dyspozycji administracji publicznej, a także do zwiększenia jakości i interoperacyjności usług publicznych oraz umożliwienia współdziałania systemów informatycznych państwa i zapewnienia ponownego użycia danych przestrzennych.

Usługi CAPAP świadczone będą obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej i związane będą z informacją przestrzenną pochodzącą z rejestrów georeferencyjnych, istotnych między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania.

Poza ww. usługami zakłada się udostępnienie innowacyjnych usług elektronicznych (e-usług) wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i dane geoprzestrzenne administracji rządowej i samorządowej oraz zapewnienie efektywnego dostępu do przetworzonej zgodnie z potrzebami użytkowników informacji geoprzestrzennej.

W ramach realizacji projektu wykonane zostaną następujące zadania:

1.            W obszarze organizacji:

1.1.        Opracowanie wytycznych i procedur w zakresie korzystania z e-usług CAPAP dla odbiorców usług CAPAP.

1.2.        Opracowanie wytycznych i procedur w zakresie wytwarzania, kontroli jakości oraz aktualizacji danych źródłowych dla CAPAP, a także udostępniania usług CAPAP.

2.            W obszarze narzędzi:

2.1.        Utworzenie platformy analitycznej umożliwiającej wykonywanie zaawansowanych analiz przestrzennych, w tym analiz na danych 3D, a także interpretację oraz wizualizację wyników analizy w postaci tekstowej oraz graficznej.

2.2.        Utworzenie narzędzi umożliwiających udostępnianie danych zdeponowanych w CAPAP (w tym w szczególności danych PZGiK, danych 3D, cyfrowych map topograficznych, ogólnogeograficznych i tematycznych), w tym:

2.2.1.     o utworzenie narzędzi do budowy i udostępniania innowacyjnych usług oraz wyników analiz opartych o zintegrowane dane PZGiK i dane administracji publicznej,

2.2.2.     o utworzenie narzędzi konwersji cyfrowej mapy topograficznej na dotykową mapę dla niewidomych i słabowidzących z wykorzystaniem biblioteki znaków dotykowych i pisma Braila.

2.3.        Budowa systemu automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO) do cyfrowych map topograficznych i ogólnogeograficznych w tym rozwój Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) w zakresie aktualizacji i harmonizacji BDOT10k z rejestrami publicznymi innych dysponentów.

2.4.        Rozwój istniejących rozwiązań w zakresie funkcjonalności niezbędnych do funkcjonowania CAPAP i usług udostępnianych przez CAPAP zgodnie z potrzebami zainteresowanych użytkowników.

3.            W obszarze danych:

3.1.        Pozyskanie danych z PZGiK oraz danych zgłoszonych do ewidencji zbiorów danych i usług danych przestrzennych IIP spełniających wymagania jakościowe niezbędnych do funkcjonowania CAPAP i usług udostępnianych przez CAPAP zgodnie z potrzebami interesariuszy.

3.2.        Pozyskanie danych wysokościowych i modeli 3D budynków niezbędnych do funkcjonowania CAPAP i usług udostępnianych przez CAPAP zgodnie z potrzebami interesariuszy

3.3.        Utworzenie cyfrowych zbiorów map topograficznych, ogólnogeograficznych i tematycznych wraz z utworzeniem metadanych.

3.4.        Rozwój baz danych BDOT10k i BDOO oraz poprawa jakości i aktualności danych poprzez integrację i harmonizację ww. rejestrów z rejestrami zewnętrznymi pozyskanymi od innych dysponentów, w tym danych państw ościennych.

3.5.        Przetworzenie do postaci cyfrowej archiwalnych materiałów, w tym szczególności map, operatów, dokumentacji stanowiących centralną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3.6.        Utworzenie dotykowych map dla niewidomych i słabowidzących.

4.            W obszarze promocji i informacji:

4.1.        Stworzenie miejsca w ramach serwisu GUGiK pozwalającego na wymianę informacji pomiędzy użytkownikami danych.

4.2.        Prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych dotyczących:

4.2.1.     obecnie udostępnianych narzędzi, danych i usług danych przestrzennych w ramach krajowej IIP, w celu zwiększenia wykorzystania obecnego potencjału IIP i wcześniejszego zaangażowania interesariuszy w realizację projektu,

4.2.2.     Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, obejmujące m.in. szkolenia i warsztaty dla użytkowników i odbiorców usług CAPAP, w tym w zakresie korzystania z usług CAPAP, wykorzystania danych 3D, korzystania z map tematycznych.

4.2.3.     Uruchomienie platformy e-learningowej dla osób zaangażowanych we wdrożenie projektu oraz dla pracowników administracji publicznej w zakresie praktycznego korzystania z danych przestrzennych i usług danych przestrzennych, ich zastosowania, przetwarzania, interpretowania na podstawie usług i danych udostępnianych przez CAPAP.


Wartość projektu: 189 614 022,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 160 451 385,41 zł