Aktualności

Warto przeczytać:

Opublikowanie Wytycznych technicznych dla systemów do prowadzenia EGiB

Na podstawie projektów pilotażowych, Główny Geodeta Kraju realizuje obowiązek dotyczący przygotowania wytycznych technicznych określających minimalne wymagania dotyczące systemów teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wynikających z potrzeb ZSIN . Wszystkie wytyczne, w formie plików do pobrania można znaleźć w zakładce Wytyczne techniczne dla systemów do prowadzenia EGiB. Działania te realizowane są na mocy załącznika nr 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Uzgodnienie z partnerami Projektu Techniczno-Implementacyjnego

W celu wdrożenia pełnej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach konieczne jest utworzenie i wdrożenie infrastruktury technicznej ZSIN. Dlatego też opracowano i uzgodniono projekt techniczno-implementacyjny ZSIN, opisujący architekturę logiczną i fizyczną systemu, a ponadto:

 1. strukturę bazy danych zawartych w centralnym repozytorium;
 2. komponenty oprogramowania zarządzającego centralnym repozytorium – ich funkcjonalność, strukturę oraz usługi związane ze zbiorami danych zawartych w centralnym repozytorium;
 3. interfejsy zapewniające komunikację między centralnym repozytorium a innymi systemami teleinformatycznymi włączonymi do ZSIN: ewidencją gruntów i budynków, systemem ksiąg wieczystych, PESEL, REGON, TERYT, KSEP;
 4. mechanizmy przekazywania zawiadomień:
  1. o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków – do systemu ksiąg wieczystych oraz do systemów ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,o
  2. nowych wpisach w księgach wieczystych – do ewidencji gruntów i budynków,o
  3. zmianach danych w PESEL – do ewidencji gruntów i budynków;
 5. mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo systemu;
 6. plan testów systemu.

Podpisanie umów na dostosowanie danych dla powiatów z rozszerzenia projektu

23 i 31 grudniu 2014 podpisano umowy na dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach danych dla kolejnych sześciu powiatów: średzkiego, lubińskiego, strzelińskiego, oleśnickiego, trzebnickiego i kłodzkiego. W ramach tych umów podjęto prace umożliwiające dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków każdego z sześciu powiatów do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN).  

Podpisanie umowy na weryfikację

W ramach projektu ZSIN-Faza I przeprowadzona zostanie weryfikacja realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenia dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT. Dnia 21 października 2014 r. podpisano umowę, w ramach której Weryfikator, wśród 58 powiatów, przeprowadza weryfikację rezultatów prac geodezyjnych stanowiących wyniki realizacji Zamówień EGiB, GESUT, BDOT500. Efektem weryfikacji jest sporządzanie przez Wykonawcę Raportu z weryfikacji i Raportu z weryfikacji zasilenia.