Narzędzia strony

Dane PZGiK

Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za udostępnianie danych z PZGiK 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

26 1130 1017 0020 0794 6220 0001

Szanowni Państwo,

W obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana możliwość osobistego odbioru udostępnianych materiałów centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku zaznaczenia przez Państwa we wniosku opcji odbioru osobistego, w momencie gotowości materiałów, pracownik realizujący wniosek skontaktuje się z Państwem, w celu ustalenia adresu, na który zostaną wysłane materiały.

Dla  ułatwienia  kontaktu z Państwem, prosimy bezwzględne o umieszczanie w formularzu C (WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO) numeru telefonu i adresu mailowego.


Informacje na temat udostępniania danych

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK) służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.

PZGiK, składający się z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie danych należy do:

Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego

 • bazy danych (rejestry publiczne): PRPOG, PRG, PRNG, ORTO, NMT, ZLiS, Z-BDOT10k, BDOO, K-GESUT, CR ZSIN
 • operaty techniczne - rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją baz danych oraz cyfrowe zbiory kopii dokumentów, wchodzących w skład tych operatów
 • mapy topograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000
 • mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000
 • kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne
 • inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z wojewódzkiej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań Głównego Geodety Kraju w dziedzinie geodezji i kartografii.

Marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich

 • baza danych (rejestr publiczny): BDOT10k,
 • operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją BDOT10k oraz cyfrowe zbiory kopii dokumentów, wchodzących w skład tych operatów
 • mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz inne mapy topograficzne i tematyczne, tworzone przez marszałka województwa
 • materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
 • inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań marszałka województwa w dziedzinie geodezji i kartografii

Starostów - w zakresie zasobów powiatowych.

 • bazy danych (rejestry publiczne): BDSOG, EGiB, RCiWN, GESUT, BDOT500
 • mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze
 • operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, szczegółowo opisane w rozporządzeniu)
 • cyfrowe zbiory kopii dokumentów wchodzących w skład tych operatów technicznych wyciągi z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
 • inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i wojewódzkiej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań starosty w dziedzinie geodezji i kartografii

Patrz też:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego