Narzędzia strony

Zasady udostępniania

Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są udostępniane odpłatnie.  

W celu pozyskania materiały zasobu należy złożyć wniosek.

W związku z tym uprzejmie informujemy, zgodnie z wymaganiami RODO (wypełnienie obowiązku informacyjnego)

Formularze wniosków o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, można znaleźć m.in. na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem portalu ePUAP.

Dane gromadzone w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym udostępniane są przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Wraz z udostępnionymi danymi przekazywana jest licencja określająca zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów.

Kalkulator opłat - przekazujemy do wykorzystania aktualną wersję kalkulatora opłat, który pozwala na obliczenie opłat za udostępnienie danych i materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Umożliwi oszacowanie wartości zamówienia przed złożeniem stosownego wniosku.

Skorowidze - przekazujemy do wykorzystania siatki skorowidzowe materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

Od powyższej zasady są jednak wyjątki:

Zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za udostępnianie:

I . Danych z wymienionych poniżej rejestrów i baz.   

  1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG 
  2. państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG
  3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO 
  4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100

II. Danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej udostępniane:

a)  w celu edukacyjnym:

  • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)  w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

  • jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauk,
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)  w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

III. Danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a)  objętych infrastrukturą informacji przestrzennej za pośrednictwem usług na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

b)  w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.