KLAUZULA INFORMACYJNA - w związku z realizacją wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z realizacją wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail: iod@gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 40a-40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane to okres, w którym Pani/Pan będzie aktywnym Użytkownikiem materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości pozyskania materiałów i usług z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10. Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.