Dane udostępniane bez opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Materiały centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane nieodpłatnie. 

Zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za:

I. udostępnianie zbiorów danych:
   1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG
   2. państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG
   3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO
   4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100.

II. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a) w celu edukacyjnym: 

  • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
  • uczelniom, o których mowa w ustawie z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, 
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: 

  • jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z 30 kwietnia 2010 r.
    o zasadach finansowania nauk, 
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego: 

  • służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

III. udostępnianie danych na podstawie: 

 a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

 b) art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.