Dane udostępniane na wniosek nieodpłatnie – wzory wniosków oraz sposób ich składania

Dane udostępniane na wniosek nieodpłatnie na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

I. Udostępnianie danych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uprawnienia wnioskodawcy do nieodpłatnego udostępnienia danych należy odpowiednio zaznaczyć w polu nr 8b formularza C wniosku o udostępnienie danych.

I.1. Udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a) w celu edukacyjnym:

  • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  • uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

  • podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

      c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej.

I.2. Udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych – w tym celu należy zaznaczyć elektroniczną postać mapy w polu nr 1 formularza C2.

 

I.3. Udostępnianie usług systemu ASG-EUPOS – uprawnienia wnioskodawcy należy zaznaczyć w polu nr 9 formularza ASG:

a) w zakresie opracowanych danych obserwacyjnych;

b) w celach edukacyjnych  podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i drugie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

  • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  • uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

c) Ministrowi Obrony Narodowej – w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa.

 

II. Udostępnianie danych na podstawie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – wzór wniosku:

  • podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

Wniosek musi być sporządzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29) -pdf.