Dane udostępniane bez opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Materiały centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane nieodpłatnie. 

Zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za:

I. Udostępnianie zbiorów danych - bez konieczności składania wniosku:
1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG
2. państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG
3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO
4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100.

II. Udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a) w celu edukacyjnym (pobierz wniosek o bezpłatny dostęp online*) oraz załączniki do wniosku):
  • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • uczelniom, o których mowa w ustawie z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych (pobierz wniosek o bezpłatny dostęp online*) oraz załączniki do wniosku):
  • jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z 30 kwietnia 2010 r.
    o zasadach finansowania nauk, 
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (pobierz wniosek o bezpłatny dostęp online*) oraz załączniki do wniosku):
  • służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

III. Udostępnianie danych na podstawie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pobierz wniosek o bezpłatny dostęp online**):

  • podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji,

*) Wniosek musi być złożony w formie dokumentu elektronicznego z podpisem elektronicznym albo w formie papierowej z podpisem odręcznym. W każdym z tych przypadków podpis na każdym formularzu (wniosku C oraz załącznikach do wniosku - formularzach Cx) powinien być złożony przez osobę upoważnioną (w przypadku uczelni: rektora/prorektora uczelni lub dziekana/prodziekana danego wydziału).

**)Wniosek musi być sporządzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29) - pdf, z uwzględnieniem rodzajów danych mogą być udostępniane z wykorzystaniem usługi sieciowej udostępniania – jak we wzorze wniosku do pobrania powyżej.