Dane udostępniane odpłatnie, wzory wniosków oraz sposób ich składania

Materiały centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -  udostępnianie odpłatne.

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 dnia września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

- pisemnej, podpisany podpisem odręcznym,

- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym

a w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa  w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikatorem umożliwiającym weryfikację      wnioskodawcy w tym systemie.

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa lub ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

Wnioski można złożyć za pomocą skrzynki podawczej na portalu ePUAP lub drogą elektroniczną

na adres e-mail: gugik@gugik.gov.pl

Składanie wniosków możliwe jest również po zalogowaniu się na stronie portalu PZGIK

Formularze wniosków o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

  1. Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego_C.pdf
  2. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych_C1.pdf
  3. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie kartograficznych opracowań tematycznych, specjalnych i niestandardowych opracowań topograficznych_C2.pdf
  4. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych_C3.pdf
  5. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy K-GESUT_C4.pdf
  6. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów_C5.pdf
  7. Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”.pdf