Narzędzia strony

Druki i wzory

Poniżej publikujemy wzory formularzy stanowiących załączniki do aktów wykonawczych do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które weszły życie w dniu 12 lipca 2014 r.

Wszystkie dokumenty, w celu ułatwienia ich wypełnienia dostępne są w edytowalnych formatach. Jednocześnie przypominamy. że cechy dokumentu powszechnie obowiązującego mają jedynie wzory opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Dokumenty stanowią załączniki do:

  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Jest pierwszy z trzech aktów wykonawczych
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Jeżeli nie znaleźli Państwo formularza prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wzory formularzy wniosków o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wytyczne do zgłaszania prac geodezyjnych - fotogrametrycznych dostępne są pod adresem: pliki.gugik.gov.pl (hasło: GUGiK2019)

 

Pliki do pobrania