Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych

 

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką. Treść i szczegółowość bazy BDOO odpowiada mapie ogólnogeograficznej w skali 1:250 000, gdzie zakres tematyczny obejmuje m.in. informacje o: sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, pokryciu terenu, budynkach, budowlach i urządzeniach, kompleksach użytkowania terenu, terenach chronionych, jednostkach podziału terytorialnego.

 

Szczegółowy zakres informacji gromadzonych w BDOO, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji, weryfikacji i udostępniania danych określa rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U.nr 279 poz. 1642) .

 

DOSTĘP DO DANYCH

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i udostępnił do Państwa wykorzystania usługi sieciowe zapewniające dostęp do BDOO zgromadzonej w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (czgik) bez konieczności fizycznego pobierania danych.

Do najczęściej wykorzystywanych usług należy usługa sieciowa WMS prezentująca aktualną warstwę BDOO dostępną w czgik.

Jednocześnie, na podstawie art. 40a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dane zawarte w bazie danych BDOO udostępniane są bezpłatnie​.

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępna jest usługa pobierania danych BDOO umożliwiająca pobranie danych BDOO dostępnych w czgik."