Zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych BDOT10k

 

Zintegrowane kopie Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką. Treść i szczegółowość bazy BDOT10k odpowiada mapie topograficznej w skali 1:10 000, gdzie zakres tematyczny obejmuje m.in. informacje o: sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, pokryciu terenu, budynkach, budowlach i urządzeniach, kompleksach użytkowania terenu, terenach chronionych, jednostkach podziału terytorialnego.

DOSTĘP DO DANYCH - ONLINE

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i udostępnił do Państwa wykorzystania usługi sieciowe zapewniające dostęp do zintegrowanej kopii BDOT10k zgromadzonej w czgik bez konieczności fizycznego pobierania danych.

Do najczęściej wykorzystywanych usług należy usługa sieciowa WMS prezentująca aktualne dane BDOT10k dostępne w czgik.

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępna jest usługa pobierania danych BDOT10k umożliwiająca pobranie danych BDOT10k dostępnych w czgik.

Zachęcamy do korzystania z ww. kanałów dostępu do danych BDOT10k.

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu zachowanie jednorodności, harmonizacji i spójności danych BDOT10k w skali całego kraju, poprzez współpracę z organami administracji publicznej oraz z marszałkami województw w zakresie opracowania i utrzymania w aktualności danych.

Informacje zebrane w drodze prowadzonych działań koordynacyjnych, dotyczące planowanej aktualizacji danych BDOT10k prezentowane są w serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Monitoring pozyskiwania danych” w usłudze „BDOT10k – w realizacji i planowane”.