Baza danych obiektów topograficznych BDOT 10k

 

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką. Treść i szczegółowość bazy BDOT10k odpowiada mapie topograficznej w skali
1:10 000, gdzie zakres tematyczny obejmuje m.in. informacje o: sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, pokryciu terenu, budynkach, budowlach i urządzeniach, kompleksach użytkowania terenu, terenach chronionych, jednostkach podziału terytorialnego.

Szczegółowy zakres informacji gromadzonych w BDOT10k, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji, weryfikacji i udostępniania danych określa rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U.nr 279 poz. 1642) .

Aby zapoznać się bliżej z produktem zachęcamy do przejścia do sekcji Próbki danych gdzie zaprezentowano przykładowy zbiór danych BDOT10k dostępnych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (czgik).

DOSTĘP DO DANYCH - ONLINE

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i udostępnił do Państwa wykorzystania usługi sieciowe zapewniające dostęp do zintegrowanej kopii BDOT10k zgromadzonej w czgik bez konieczności fizycznego pobierania danych.

Do najczęściej wykorzystywanych usług należy usługa sieciowa WMS prezentująca aktualną bazę BDOT10k dostępną w czgik.

Ponadto GUGiK wdrożył i udostępnił do Państwa dyspozycji Portal PZGIK umożliwiający zamówienie materiałów czgik, w tym BDOT10k, bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zachęcamy do korzystania z powyższych kanałów dostępu do BDOT10k.

DOSTĘP DO DANYCH - OFFLINE

 

W celu uzyskania dostępu do danych czgik, poza udostępnionymi do Państwa dyspozycji kanałami online, należy złożyć wniosek o udostępnienie tych materiałów. Niezbędne do złożenia w tym celu formularze zostały Państwu udostępnione na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po adresem http://www.gugik.gov.pl/pzgik/druki-i-wzory.

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat dostępności BDOT10k oraz stanu realizacji wniosków o udostępnienie tych materiałów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z komórkami właściwymi w tym zakresie:

tel. +48 (22) 532 25 79, tel. +48 (22) 532 25 46

Email: gugik@gugik.gov.pl

DANE BEZ OPŁAT

tel. +48 (22) 532 25 19, tel. +48 (22) 532 25 41

Email: gugik@gugik.gov.pl

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu zachowanie jednorodności, harmonizacji i spójności danych BDOT10k w skali całego kraju, poprzez współpracę z organami administracji publicznej oraz z marszałkami województw w zakresie opracowania i utrzymania w aktualności danych.

Informacje zebrane w drodze prowadzonych działań koordynacyjnych, dotyczące planowanej aktualizacji danych BDOT10k prezentowane są w serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Monitoring pozyskiwania danych” w usłudze „BDOT10k – w realizacji i planowane”.

 

PRÓBKI DANYCH

BDOT10k