Dane pomiarowe

Dane pomiarowe stanowią reprezentację terenu w postaci punktów pomiarowych o współrzędnych XYZ i są pozyskiwane na podstawie skanowania laserowego, zdjęć lotniczych oraz digitalizacji map topograficznych.

Dane Pomiarowe udostępniane są w postaci cyfrowej, w następujących formatach:

LAS 

Pliki binarne zawierające chmurę punktów pochodzącą z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR), zapisane zgodnie ze standardem 1.2 opublikowanym w 2008 roku przez ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing).

Oprócz współrzędnych, pliki te zawierają m.in. informacje o klasie danego punktu oraz o intensywności odbicia w trzech zakresach widzialnej części promieniowania elektromagnetycznego, odpowiadających barwom niebieskiej, zielonej i czerwonej (wartości RGB), pozyskanych ze zdjęć lotniczych.

Klasy punktów wydzielone zostały zgodnie z formatem LAS:

0. punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane,
2. punkty leżące na gruncie,
3. punkty reprezentujące niską wegetację, tj. w zakresie 0-0.40 m,
4. punkty reprezentujące średnią wegetację, tj. w zakresie 0.40-2.00 m,
5. punkty reprezentujące wysoką wegetację, tj. w zakresie powyżej 2.00 m,
6. punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie;
7. szum,
9. punkty reprezentujące obszary wód
12. punkty z obszarów wielokrotnego pokrycia.

Poprawność klasyfikacji punktów jest nie mniejsza niż 95%.

ASCII TBD 

Pliki tekstowe zorganizowane w warstwach:
1. p - punkty siatki
2. j - obszary planarne
3. c - cieki
4. k - punkty (koty) wysokościowe
5. o - obiekty inżynieryjne
6. pz - punkty na obszarach wydzielonych
7. s - linie nieciągłości
8. sz - linie nieciągłości w obszarach wydzieleń
9. z - obszary wydzielone (o obniżonej dokładności np. lasy)

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:10 000. Interwał siatki wynosi od 10 do 50 metrów, a błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m. Źródłem danych były zdjęcia lotnicze lub mapy topograficzne.

DOSTĘP DO DANYCH – ONLINE

Usługa pobierania danych pomiarowych z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępna jest usługa pobierania danych pomiarowych umożliwiająca pobranie danych pomiarowych dostępnych w czgik.

Zachęcamy do korzystania z ww. kanału dostępu do danych pomiarowych.

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu identyfikację działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dążące do opracowania materiałów wchodzących w skład bazy danych dotyczących danych pomiarowych.

Zachęcamy do przekazywania bieżącej informacji o realizowanych i planowanych przedsięwzięciach zmierzających do opracowania danych pomiarowych oraz do bliskiej współpracy na każdym etapie realizacji tego typu zamówień. Przedmiotowe informacje oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: foto_koordynacja@gugik.gov.pl, bądź pod numerem telefonu (22) 532 25 48. Informacje zebrane w drodze prowadzonych działań koordynacyjnych prezentowane są w serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Monitoring pozyskiwania danych” w usłudze Dane LIDAR – w realizacji i planowane.

PRÓBKI DANYCH

Dane pomiarowe w formacie ASCII_TBD

Dane pomiarowe w formacie LAS Standard 1 (4pkt/m2)

Dane pomiarowe w formacie LAS Standard 2 (12pkt/m2)