Kartograficzne opracowania specjalne

 

Kartograficzne opracowania specjalne są to mapy i atlasy przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących, opracowywane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz.U. Nr 222, poz. 1328).

W 2020 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał nową, zaktualizowaną wersję „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących, który stanowi kompleksowe opracowanie tyflologiczne obejmujące zagadnienia ogólnogeograficzne i tematyczne z obszaru Polski.
Atlas opracowany został w dwóch wersjach wydawniczych:

 1. Elektronicznej - oddzielnie dla dwóch technologii druku i tłoczenia reliefowego: papieru puchnącego oraz termoformowania. Pliki Atlasu dostępne są zarówno w postaci wektorowej (pliki formatu CDR) oraz
  w postaci rastrowej (pliki formatu PDF, TIF oraz JPG).
 2. Drukowanej  - wyłącznie w technologii termoformowania (w postaci dwóch integralnych części stanowiących poszczególne tomy Atlasu).

Część kartograficzna atlasu składa się z 34 plansz formatu A3 pogrupowanych w trzy działy tematyczne:

 1. Środowisko geograficzne Polski – 11 plansz: 1. Mapa podstawowa, 2. Krainy geograficzne, 3. Tektonika
  i utwory powierzchniowe, 4. Zasięgi zlodowaceń, 5. Gleby, 6. Temperatury stycznia i temperatury lipca,
  7. Opady atmosferyczne i okres wegetacyjny, 8. Wody, 9. Wyspy i głębie Morza Bałtyckiego, 10. Ochrona przyrody, 11. Degradacja środowiska.
 2. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne – 19 plansz: 12. Podział administracyjny, 13. Miasta,
  14. Gęstość zaludnienia, 15. Użytkowanie ziemi, 16. Rolnictwo – uprawy zbóż, 17. Rolnictwo – uprawy roślin okopowych, 18. Rolnictwo – hodowla, 19. Wydobycie surowców energetycznych, 20. Wydobycie surowców metalicznych, chemicznych i skalnych, 21. Ośrodki i okręgi przemysłowe, 22. Elektrownie, 23. Huty metali, 24. Przemysł elektromaszynowy i przemysł chemiczny, 25. Przemysł włókienniczy i przemysł mineralny,
  26. Przemysł drzewno-papierniczy i przemysł spożywczy, 27. Drogi, 28. Koleje, 29. Turystyka,
  30. Obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 3. Polska w szerszym kontekście geograficznym i politycznym – 4 plansze: 31. Europa Środkowa,
  32. Polska przed i po II wojnie światowej, 33. Morze Bałtyckie, 34. Unia Europejska.

Poszczególne części Atlasu zostały wyróżnione graficznie - kolorowym paskiem u góry każdej planszy oraz dotykowo - poprzez umieszczenie w prawym, górnym rogu planszy symbolu mówiącego o jej przynależności do danej części Atlasu. Atlas zawiera również wytyczne metodyczne dla rodziców i nauczycieli osób niewidomych.

Na całość wydawnictwa składają się również 4 załączniki:

 1. „Atlas geograficzny Polski. Objaśnienie skrótów” (w piśmie Braille’a)
 2. „Jak czytać mapy tyflologiczne atlasu” (w druku czarnym, płaskim)
 3. „Opis atlasu Polski i oraz opis plansz mapowych wydrukowanych w technologii papieru puchnącego”
  (w druku czarnym, płaskim)
 4. „Przedstawienie graficzne - poprawne i złe sposoby oglądania map” (w druku czarnym, płaskim)

Aby zapoznać się bliżej z produktem zachęcamy do przejścia do sekcji PRÓBKI DANYCH, gdzie zaprezentowano przykłady kartograficznych opracowań specjalnych dostępnych w centralnym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.

DOSTĘP DO DANYCH

 1. Pliki cyfrowe Atlasu (odrębnie w wersji do druku w technologii papieru puchnącego oraz termoformowania) są dostępne do bezpłatnego pobrania ze strony geoportal.gov.pl w warstwie Dane do pobrania.
 2. Wersja drukowana Atlasu jest udostępniania odpłatnie – na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W celu udostępnienia Atlasu w wersji drukowanej należy złożyć wniosek o udostępnienie tych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niezbędne do złożenia w tym celu formularze zostały Państwu udostępnione na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod adresem:

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-udostepniane-odplatnie

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat dostępności map specjalnych oraz stanu realizacji wniosków o udostępnienie tych materiałów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z komórkami właściwymi w tym zakresie: 

Mapy drukowane:

tel. +48 (22) 532 25 41, tel. +48 (22) 532 25 81, tel. +48 (22) 532 25 98, Email: gugik@gugik.gov.pl

PRÓBKI DANYCH

Mapa podstawowa, skala 1: 3 000 000 (wersja cyfrowa do druku w technologii papieru puchnącego)

Podział administracyjny Polski, skala 1: 2 500 000 (wersja cyfrowa do druku w technologii papieru puchnącego)

Morze Bałtyckie, skala 1: 5 000 000 (wersja cyfrowa do druku w technologii termoformowania – warstwa wielobarwna)

Morze Bałtyckie, skala 1: 5 000 000 (wersja cyfrowa do druku w technologii termoformowania – warstwa reliefowa)