Numeryczny model terenu

Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze.

NMT udostępniany jest w postaci cyfrowej, w następujących formatach:

ASCII XYZ GRID 

Pliki tekstowe zawierające współrzędne (X,Y,Z) punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra. Punkty zostały wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m) lub też z pomiarów na zdjęciach lotniczych, w ramach aktualizacji na potrzeby wykonania ortofotomapy (błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m).

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

 ARC/INFO ASCII GRID

Pliki tekstowe zawierające wartość wysokości punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra, wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Dane zapisane są w postaci macierzy, w której przy braku informacji o wysokości w danym punkcie wpisana jest wartość „‑9999”.Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

ESRI TIN 

Pliki w formacie zgodnym ze standardem firmy ESRI, zawierające rozproszone punkty wysokościowe tworzące nieregularną siatkę trójkątów (Triangulated Irregular Network). Utworzone są na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:10 000.

Intergraph TTN

Pliki w formacie zgodnym ze standardem firmy Intergraph, zawierające rozproszone punkty wysokościowe tworzące nieregularną siatkę trójkątów (Topological Triangle Network). Utworzone są na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:10 000.

Intergraph GRD 

Pliki rastrowe o strukturze geometrycznej odpowiadającej siatce o stałym interwale wynoszącym 5 metrów, utworzone na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:10 000 lub obszarom gmin wg Państwowego Rejestru Granic.

 Warstwice DGN / DXF 

Pliki wektorowe w formacie DGN (Microstation) lub DXF (tekstowy standard wymiany danych wektorowych) zawierające warstwice utworzone na podstawie danych pomiarowych ASCII TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

 DOSTĘP DO DANYCH - ONLINE

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i udostępnił do Państwa wykorzystania usługi sieciowe zapewniające dostęp do NMT zgromadzonego w czgik bez konieczności fizycznego pobierania danych.

Do najczęściej wykorzystywanych usług należy usługa sieciowa prezentująca cieniowany NMT, o  oczku siatki 1 m, dla obszaru całego kraju.

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępna jest usługa pobierania danych NMT umożliwiająca pobranie danych NMT dostępnych w czgik.

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu identyfikację działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dążące do opracowania materiałów wchodzących w skład bazy danych dotyczących NMT. Zachęcamy do przekazywania bieżącej informacji o realizowanych i planowanych przedsięwzięciach zmierzających do opracowania NMT oraz do bliskiej współpracy na każdym etapie realizacji tego typu zamówień. Przedmiotowe informacje oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email:foto_koordynacja@gugik.gov.pl, bądź pod numerem telefonu (22) 532 25 48.

PRÓBKI DANYCH

NMT w formacie ASCII XYZ GRID

NMT w formacie ARC/INFO ASCII GRID

NMT w formacie ESRI TIN

NMT w formacie Intergraph_TTN

NMT w formacie Integraph GRID

NMT w formacie DGN/DXF