Ortofotomapa

Ortofotomapa to rastrowy obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim prezentowana jest standardowa mapa.

Aby zapoznać się bliżej z produktem zachęcamy do przejścia do sekcji Próbki danych gdzie zaprezentowano przykłady ortofotomap dostępnych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (czgik).

 DOSTĘP DO DANYCH - ONLINE

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i udostępnił do Państwa wykorzystania usług sieciowych zapewniające dostęp do ortofotomapy zgromadzonej w czgik bez konieczności fizycznego pobierania danych.

Do najczęściej wykorzystywanych usług należy usługa sieciowa prezentująca aktualną warstwę ortofotomapy dostępną w czgik.

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępna jest usługa pobierania ortofotomapy umożliwiająca pobranie dowolnego arkusza ortofotomapy dostępnego w czgik.

Zachęcamy do korzystania z powyższych kanałów dostępu do ortofotomapy.

KOORDYNACJA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na mocy przepisów prawa prowadzi prace koordynacyjne, mające na celu identyfikację działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dążące do opracowania materiałów wchodzących w skład bazy danych dotyczących ortofotomapy.

Zachęcamy do przekazywania bieżącej informacji o realizowanych i planowanych przedsięwzięciach zmierzających do opracowania ortofotomapy oraz do bliskiej współpracy na każdym etapie realizacji tego typu zamówień. Przedmiotowe informacje oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: foto_koordynacja@gugik.gov.pl, bądź pod numerem telefonu (22) 532 25 48.

Informacje zebrane w drodze prowadzonych działań koordynacyjnych prezentowane są w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Monitoring pozyskiwania danych” w usłudze Ortofotomapa – w realizacji oraz planowana.

PRÓBKI DANYCH

 

piksel 25 cm