Osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne

W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone i dostępne są informacje oraz dane (także archiwalne) dotyczące Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych, Grawimetrycznych i Magnetycznych dla obszaru całego kraju, w zakresie osnowy:

  • podstawowej osnowy poziomej w tym:

      - osnowy fundamentalnej 1 klasy

      - osnowy bazowej 2 klasy

  • podstawowej osnowy wysokościowej, w tym:

       - osnowy fundamentalnej 1 klasy

       - osnowy bazowej 2 klasy

  • podstawowej osnowy grawimetrycznej
  • podstawowej osnowy magnetycznej

Współrzędne wszystkich punktów podstawowej osnowy poziomej dostępne są w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89 lub PL-ETRF2000 oraz w państwowych układach współrzędnych prostokątnych płaskich „PL-1992” i ”PL-2000”.

Wysokości punktów osnowy niwelacyjnej dostępne są w systemie wysokości normalnych PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH.

Dla części punktów podstawowej osnowy poziomej, jak i wysokościowej, dostępne są współrzędne w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h.

Dane w zakresie osnów udostępnione są formatach *.txt, *.xls, *.jpg.

Rozmieszczenie punktów podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych jest udostępnione na portalu mapowym https://mapy.geoportal.gov.pl, po włączeniu w zawartości mapy widoczności warstwy „Osnowa podstawowa”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” – „Osnowa geodezyjna”.

Podstawę prawną określającą organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowi Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352).

W celu pobrania danych dotyczących podstawowej osnowy geodezyjnej należy uruchomić serwis mapowy https://mapy.geoportal.gov.pl i wejść w nim do grupy warstw „Dane do pobrania” a następnie odnaleźć interesujące dane i przez kliknięcie w rejonie zainteresowania dokonać pobrania odpowiedniej paczki z danymi.

Wykaz stacji systemu ASG-EUPOS dostępny jest na stronie systemu ASG-EUPOS oraz w serwisie mapowym https://mapy.geoportal.gov.pl, warstwa ‘Stacje ASG-EUPOS’, znajdująca się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” - „Osnowa geodezyjna”.

Informacje o pobieraniu danych obserwacyjnych ze stacji systemu ASG-EUPOS dostępne są na stronie www.asgeupos.pl.

Dostęp do płatnych usług systemu ASG-EUPOS (RTN, RTK, DGPS) można zamówić on-line za pomocą Portalu PZGiK.

Numery telefonów: (22) 532 25 86, (22) 532 25 85, (22) 532 25 84.

Adres e-mail prpog@gugik.gov.pl