Osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są informacje oraz dane (także archiwalne) dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej dla obszaru całego kraju, w zakresie osnowy:

  • Podstawowej osnowy poziomej w tym:

      - osnowy fundamentalnej 1 klasy

      - osnowy bazowej 2 klasy

  • Szczegółowej osnowy poziomej w tym:

       - dawnej osnowy II klasy

  • Podstawowej osnowy wysokościowej, w tym:

       - osnowy fundamentalnej 1 klasy

       - osnowy bazowej 2 klasy

  • Podstawowej osnowy grawimetrycznej
  • Podstawowej osnowy magnetycznej

Współrzędne wszystkich punktów podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej dostępne są w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89 oraz w państwowych układach współrzędnych prostokątnych płaskich „PL-1992”,”PL-2000” oraz w układzie lokalnym „1965”.

Część z punktów osnowy podstawowej dostępne jest również w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000

Wysokości punktów osnowy niwelacyjnej dostępne są w systemie wysokości normalnych PL-KRON86-NH.

Część punktów podstawowej osnowy poziomej jak i wysokościowej dostępnych jest w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h.

Dane w zakresie osnów udostępnione są formacie *.txt, *.tif.

Podstawę prawną określającą organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowi Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352)

Rozporządzenie ustanawia okres przejściowy dla prowadzenia baz danych państwowego rejestru osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych utworzonych na mocy dotychczasowych przepisów do dnia 31 grudnia 2013 roku

Skorowidze osnów

Wykaz stacji systemu ASG-EUPOS dostępny jest na stronie systemu ASG-EUPOS.
 
Numer telefonu(22) 532 25 86
Adres e-mail prpog@gugik.gov.pl

Zamówienie na udostępnienie materiałów geodezyjnych