Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są informacje i dane (także archiwalne) dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG).

 

W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone i dostępne są informacje i dane (także archiwalne) dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG).

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje podział kraju oparty na zasadniczym trójstopniowym podziale terytorialnym państwa. Obszar kraju dzieli się na 16 województw, 380 powiatów i 2479 gmin.

PRG jest urzędową, referencyjną bazą danych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej zawierających dane dotyczące podziałów terytorialnych.

W PRG gromadzi się dane, obejmujące obszar całego kraju w zakresie przebiegu granic oraz  powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw). Obok danych geometrycznych, do każdej jednostki administracyjnej przypisane są atrybuty opisowe, które zawierają m.in. informacje o nazwie jednostki oraz kodzie identyfikacyjnym.

Ponadto gromadzone są informacje dotyczące krajowego zestawienia zbiorczego gruntów, który jest spisem danych o ogólnej powierzchni gruntów położonych w granicach jednostki ewidencyjnej, zestawionych według ich przynależności do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych z jednoczesnym podziałem na użytki gruntowe.

Aktualizacja danych PRG odbywa się każdego roku według stanu na dzień 1 stycznia na podstawie aktów prawnych w sprawie tworzenia, łączenia, znoszenia i podziału jednostek podziału administracyjnego lub zmiany ich granic, bądź jest wynikiem modernizacji albo zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Dane PRG w zakresie podziałów terytorialnych kraju są udostępniane w następujących formatach: *.shp, *.dxf.

Dane w zakresie zbiorczych zestawień są udostępniane w formacie *.xls.

Podstawę prawną tworzenia, aktualizacji i weryfikacji, udostępniania danych oraz zakresu informacji gromadzonych w bazie danych PRG stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199).

Komórką właściwą w zakresie PRG jest Wydział Państwowego Rejestru Granic
i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju

tel. (22) 56 31 388

mail emuia@gugik.gov.pl

Dane z Państwowego Rejestru Granic