Państwowy rejestr nazw geograficznych

Państwowy rejestr nazw geograficznych (PRNG) stanowi baza danych w zakresie urzędowych, zestandaryzowanych i niestandaryzowanych nazw obiektów geograficznych (tj. miejscowości oraz obiektów fizjograficznych, w tym hydronimów) położonych w całości lub w części na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowy zakres informacji gromadzonych w PRNG, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji, weryfikacji i udostępniania danych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 309, tj. z dnia 17 lutego 2015 r. Dz. U. poz. 219).

 

DOSTĘP DO DANYCH

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i udostępnił do Państwa wykorzystania usługi sieciowe zapewniające dostęp do bazy danych PRNG zgromadzonych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (czgik) bez konieczności fizycznego pobierania danych.

Do najczęściej wykorzystywanych usług należy usługa sieciowa WMS publikująca aktualną bazę danych PRNG dostępną w czgik.

Jednocześnie, na podstawie art. 40a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dane zawarte w bazie danych PRNG udostępniane są bezpłatnie – dane w formacie GML, SHP, XLSX oraz RDF. Dane można pobrać bezpośrednio ze strony www Urzędu.

Zachęcamy do korzystania z powyższych kanałów dostępu do bazy danych PRNG.