Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@gugik.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji udziału w spotkaniu 28-29 października 2021 r.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 3 lata.

8. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest niemożliwość uczestniczenia w ww. wydarzeniu.

12. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.