Narzędzia strony

Uprawnienia

Informacja w sprawie egzaminów na uprawnienia zawodowe

Główny Geodeta Kraju informuje o wznowieniu postepowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, co jest możliwe w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 436). W rozporządzeniu tym, na wniosek Głównego Geodety Kraju, wprowadzono w § 26 kolejny wyjątek od zakazu zgromadzeń, obejmujący egzaminy umożliwiające nabycie uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Postępowania kwalifikacyjne będą przeprowadzane zgodnie z procedurą, przewidzianą rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, (Dz.U. 2020 r. poz. 1321). Na rok 2021 zaplanowano 8 sesji egzaminacyjnych:

1)           27 – 30 kwietnia 2021

2)           18 – 21 maja 2021

3)           15 – 18 czerwca 2021

4)           24 – 27 sierpnia 2021 (zmiana terminu)

                 20 – 23 lipca 2021

5)           21 – 24 września 2021

6)           19 – 22 października 2021

7)           16 – 19 listopada 2021

8)           7 – 10 grudnia 2021

Nadawanie uprawnień zawodowych

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowcy, zwanej dalej „osobą zainteresowaną”.

 

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych

Osoba zainteresowana składa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa), za pośrednictwem poczty  lub osobiście. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 r. poz. 725). Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień zawodowych

Do wniosku dołącza się:

  1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub 44a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  2. wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
  3. dziennik praktyki zawodowej;
  4. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej;
  5. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych.

Dla zapewnienia jednolitości formy składanych wniosków, zaleca się składanie wniosku o nadanie uprawnień zawodowych wraz z dokumentami w skoroszycie z grzbietem, umożliwiającym wpięcie  w segregator formatu A4.

Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności wzywa osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania, natomiast wniosek spełniający wymagania formalno-prawne przekazywany jest komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące część wstępną i część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego wynosi 900 zł.

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, wynosi 180 zł.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony
w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.Na potwierdzeniu wniesienia opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty: „Opłata za postępowanie kwalifikacyjne” wraz z podaniem wnioskowanego zakresu uprawnień oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową z tytułu wydania świadectwa potwierdzającego uzyskanie prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, w wysokości 17 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A.Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie świadectwa/duplikatu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju.

Przykładowy wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

Odbiór dziennika może nastąpić osobiście na ul. Wspólnej 2 w godzinach 8:15 – 16:15; lub za pośrednictwem poczty (adres korespondencyjny: GUGIK ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa).

W przypadku wystąpienia o dziennik za pośrednictwem poczty, dziennik zostanie odesłany na adres wskazany we wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej.

W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, co oznacza, że osoby które zamierzają równocześnie odbywać praktykę przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych występujących w ramach np. dwóch zakresów uprawnień, powinni wystąpić do Głównego Geodety Kraju z dwoma wnioskami o wydanie dziennika praktyki zawodowej, dla każdego, wykazanego we wniosku, zakresu.

Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej wynosi 50 zł a potwierdzenie jej dokonania osoba zainteresowana przedkłada, wraz z wnioskiem o wydanie dziennika praktyki zawodowej, Głównemu Geodecie Kraju.Opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku:26 1130 1017 0020 0794 6220 0001. Na potwierdzeniu dokonania opłaty powinien być zamieszczony tytuł dokonanej opłaty: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” wraz z podaniem zakresu uprawnień będącego przedmiotem praktyki oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej. 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

Wydział Kwalifikacji Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tel.: 22 56 31 371, 22 56 31 310e-mail: gugik@gugik.gov.pl

Zobacz także:

Rys historyczny

Uwarunkowania prawne