Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

13. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.


Spis treści:

13.1. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe – CROPUZ.

13.2. Samodzielne wykonywanie funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

    13.2.1. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych.
    13.2.2. Najczęściej występujące wątpliwości dotyczące zakresów uprawnień zawodowych niezbędne przy wykonywaniu prac geodezyjnych.
        13.2.2.1. Geodezyjna obsługa inwestycji – zakres 1 czy 4?
        13.2.2.2. Zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych - zakres 1 czy 3?

13.3. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

    13.3.1. Utrata świadectwa nadania uprawnień zawodowych.
    13.3.2. Zmiana danych publikowanych w CROPUZ.

13.1. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe – CROPUZ.

W prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju rejestrze publicznym CROPUZ (art. 45g UPGiK) wpisuje się dane dotyczące osób posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, z których:

  • numer kolejny wpisu,
  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • numer świadectwa,
  • zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania,

podlegają publikacji w BIP na stronie podmiotowej GUGiK. Publikacji nie podlegają dane dotyczące osób, wobec których prawomocnie orzeczono karę zawieszenia możliwości wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w okresie jej trwania. Po zakończeniu wykonywania kary, dane osoby ponownie są publikowane w BIP.

W CROPUZ wpisuje się również dane dotyczące osób, którym uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (art.45g ust. 4 UPGiK). 

Wykreślenie danych z CROPZ następuje w przypadku: utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa, odebrania uprawnień zawodowych albo śmierci osób, których te dane dotyczą (art. 46t UPGiK).

Publiczny dostęp do informacji o osobach posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, poprzez publikację w BIP na stronie podmiotowej GUGiK wyciągów z CROPUZ, zapewnia, podmiotom zainteresowanym, możliwość pozyskania lub weryfikacji informacji o osobach posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, a także o zakresach tych uprawnień.

Prowadzenie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej geodetów uprawnionych, nie należy do zadań Głównego Geodety Kraju. Zadania te należą do ministra właściwego do spraw rozwoju.


13.2. Samodzielne wykonywanie funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

13.2.1. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wykonawcą prac może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego (art. 11 UPGiK). Tylko wykonawca prac geodezyjnych w rozumieniu ww. przepisu, może zgłaszać prace geodezyjne.

13.2.2. Najczęściej występujące wątpliwości dotyczące zakresów uprawnień zawodowych niezbędne przy wykonywaniu prac geodezyjnych.

13.2.2.1. Geodezyjna obsługa inwestycji – zakres 1 czy 4?

Obsługa geodezyjna obiektów budowlanych, dla których UPB przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego, może być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe z zakresu 4 (geodezyjna obsługa inwestycji). Wykaz tych obiektów zawiera RROBINI. Dla przykładu: budowa autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych (tunele, mosty, wiadukty, przepusty, przejazdy, itp.) wymaga do geodezyjnej obsługi tych inwestycji posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 4.

Prace pomiarowe, wykonywane w ramach ww. obsługi geodezyjnej obiektów budowlanych, mogą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie 1 (pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne), jednakże pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe z zakresu 4 (art. 42 ust. 2 pkt 1 UPGiK).

13.2.2.2. Zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych – zakres 1 czy 3?

Przepisy § 11 ROGGM wprowadziły z dniem 14 kwietnia 2012 r. obowiązek posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 3 (geodezyjne pomiary podstawowe) przez osoby kierujące pracami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z zakładaniem i modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych.

Prace dotyczące zakładania i modernizacji sytuacyjnej i wysokościowej osnowy szczegółowej po dniu 14 kwietnia 2012 r. mogą być wyłącznie wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe z zakresu 3.

Prace dotyczące zakładania lub modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych przed dniem 14 kwietnia 2012 r. mogły być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe z zakresu 1.


13.3.   Świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

13.3.1. Utrata świadectwa nadania uprawnień zawodowych.

W przypadku utraty świadectwa nadania uprawnień zawodowych brak jest możliwości wydania duplikatu świadectwa, ponieważ organ nie dysponuje jego oryginałem. Osoba zainteresowana, ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, może wystąpić do Głównego Geodety Kraju o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że osoba jest wpisana do CROPUZ (art. 217 KPA).

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z uzasadnieniem powinien zawierać: numer świadectwa nadania uprawnień zawodowych, imię ojca, wykształcenie oraz zakresy uprawnień wraz z datą ich uzyskania. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu wydania zaświadczenia stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych.

13.3.2. Zmiana danych publikowanych w CROPUZ.

Zmiany danych zawartych na świadectwie nadania uprawnień zawodowych dokonuje się w CROPUZ na wniosek osoby zainteresowanej, potwierdzony stosownymi dokumentami (np. zmiana nazwiska – na podstawie skróconego odpisu aktu małżeństwa lub uwierzytelnionej notarialnie kserokopii decyzji administracyjnej).

Wyciągi z CROPUZ zawierające dane wymienione w art. 45g ust. 3 pkt. 1-3, 8 i 9 UPGiK, podlegają publikacji w BIP na stronie podmiotowej GUGiK. Publikacji podlegają także zmiany w rejestrze (art. 45g ust. 5 UPGiK).Zmiany danych nie są dokonywane na posiadanym przez osobę zainteresowaną świadectwie nadania uprawnień zawodowych.