Ankiety

Zamieszczona poniżej ankieta kierowana jest do wszystkich starostów i prezydentów miast na prawach powiatu i dotyczy struktury przychodów uzyskanych w roku 2017 z tytułu opłat za udostępnianie danych i materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.

Kliknij tutaj aby pobrać ankietę.

Wypełnioną ankietę należy przesłać w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres e-mail: ankiety@gugik.gov.pl

Prosimy o nie dokonywanie zmiany formularzy i rozszerzenia pliku oraz nadanie nazwy zwracanemu do nas plikowi odpowiadającej identyfikatorowi TERYT powiatu (np. powiat bolesławiecki nazywa pliku: 0201.xlsx).

Instrukcja wypełnienia ankiety

Ankieta

W ankiecie należy podać wpływy które faktycznie zostały dokonane w 2017 r. (dokonano opłaty).

Tabela 1

W kolumnie "Liczba zgłoszonych prac geodezyjnych ogółem" należy wykazać tylko zgłoszeniapierwotne (bez zgłoszeń uzupełniających) dla których wpływ środków finansowych nastąpił w 2017 r. Powinny być zatem wykazane również zgłoszenia pierwotne z lat wcześniejszych, jeśli wpływ z tytułu opłat miał miejsce w 2017 r. Nie należy natomiast podawać zgłoszeń uzupełniających, niezależnie od tego kiedy miał miejsce wpływ środków z tytułu udostępnienia materiałów.

Tabela 3

  • W kolumnie "wypisy/wyrysy z ewidencji gruntów i budynków" należy wykazać wszystkie pozycje wyszczególnione w tabeli 11 z załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym również wypisy z wykazu działek i wypisy z wykazu podmiotów (poz. 14-15). Należy jednak odróżnić je od wykazów podmiotów i wykazów działek określonych w tabeli nr 10 w załączniku do ww. ustawy (poz. 19-20), które już, tak jak i inne materiały określone w tabeli 10, należy wykazać w kolumnach F-N.
  • W pozycji dotyczącej ilości (szt.) należy podać liczbę wydanych dokumentów (wypisów/wyrysów), a nie ilość jednostek rozliczeniowych.