Katalog wytycznych

Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii


Czym jest Katalog:

 • zawiera opisy typowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wyjaśnienia dotyczące stosowania tych przepisów, opracowane na podstawie wyjaśnień lub opinii udzielanych przez Głównego Geodetę Kraju oraz Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie tematów objętych „Katalogiem”,
 • umożliwi wyszukanie opisu problemu za pomocą usług dostępnych na stronie internetowej Urzędu oraz metadanych i słów kluczowych.

Czym nie jest Katalog:

 • nie zastępuje przepisów prawa, a zawarte w nim wyjaśnienia powinny stanowić podstawę do stosowania „dobrych praktyk”,
 • nie jest zbiorem rozwiązań konkretnych problemów, występujących w indywidualnych sprawach w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • nie jest wykładnią przepisów prawa, a przedstawione w nim wyjaśnienia nie mają charakteru wiążącego, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem, każdy organ obowiązany jest interpretować przepisy prawa we własnym zakresie i jest odpowiedzialny za ich stosowanie oraz za prawidłowe realizowanie obowiązków ustawowych.

1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, materiały zasobu.

Państwowy zasób geodezyjnych i kartograficzny (pzgik) stanowi własność Skarbu Państwa (art. 40 ust. 2 UPGiK). Pzgik służy Państwu i jego obywatelom, w szczególności gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Przepisy dotyczące pzgik znajdują się w UPGiK oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Pzgik jest prowadzony przez właściwe organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK), w skład której wchodzą:

 • Główny Geodeta Kraju, który prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny
  (art. 7a UPGiK),
 • marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego, który prowadzi wojewódzką część pzgik (art. 7c UPGiK),
 • starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego
  w skład starostwa powiatowego, który prowadzi powiatową część pzgik (art. 7d UPGiK).

                                                                                        Czytaj dalej ...


2.     Rejestry publiczne w pzgik.

Pojęcie „rejestr publiczny” zostało zdefiniowane w UINF i oznacza rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służącą do realizacji zadań publicznych, prowadzoną przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (art. 3 pkt 5 UINF). Zatem aby rejestr (ewidencja, wykaz itd.) mógł być traktowany jako rejestr publiczny, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. rejestr jest prowadzony przez podmiot publiczny,
 2. prowadzenie rejestru wynika z przepisów ustawowych,
 3. rejestr służy do realizacji zadań publicznych.

Z tego wynika, że nie każdy rejestr (ewidencja, wykaz, itd.) prowadzony przez organy SGiK
jest rejestrem publicznym.

Przykłady rejestrów (ewidencji) prowadzonych przez organy SGiK, które nie są rejestrami publicznymi, gdyż nie jest spełniona jedna z wymienionych przesłanek – nie są one prowadzone na podstawie przepisów ustawowych:

 • rejestr zgłoszeń (§ 8 RPZGiK),
 • ewidencja materiałów zasobu (§ 9 RPZGiK),
 • rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (§ 10 RPZGiK).

                                                                                        Czytaj dalej ...


3.  Operat techniczny.

Operat techniczny jest szczególnym rodzajem materiału zasobu, gdyż nie jest jednym dokumentem, lecz zbiorem dokumentów. Operat techniczny to całość dokumentacji, zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów, które wykonawca prac przekazuje do pzgik (§ 71 ust. 1 RSTT).

W latach ubiegłych w skład operatu wchodziły tylko dokumenty w postaci nieelektronicznej, które były przekazywane do pzgik najczęściej w teczce (lub teczkach). Obecnie najczęściej w skład przekazywanej dokumentacji wchodzą zarówno dokumenty w postaci nieelektronicznej, jak i elektronicznej.

                                                                                        Czytaj dalej ...


4. Wykonywanie prac geodezyjnych oraz opracowywanie ich wyników.

Prace geodezyjne są wykonywane w określonym celu, który wynika z umowy z zamawiającym.

Niektóre prace wykonawca ma obowiązek zgłosić właściwemu organowi SGiK przed ich rozpoczęciem (art. 12 ust. 1 UPGiK). W zgłoszeniu wykonawca ma obowiązek wskazać cel lub zakładany wynik prac (art. 12 ust. 2 UPGiK). Ta informacja jest bardzo istotna dla organu, który obsługuje zgłoszenie, czyli udostępnia materiały zasobu niezbędne do wykonania zgłoszonych prac, gdyż zakres udostępnianych materiałów zależy między innymi od celu/zakładanego wyniku zgłaszanych prac. Zgłoszenie jest bowiem równocześnie wnioskiem o udostępnienie materiałów zasobu.

Więcej informacji o zgłaszaniu prac znajduje się w [5], a o udostępnianiu materiałów zasobu w związku ze złożonym zgłoszeniem – w [6].

                                                                                        Czytaj dalej ...


5. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Złożenie zgłoszenia prac nie wszczyna postępowania administracyjnego w trybie KPA. Organ, do którego wpłynęło zgłoszenie, nie stosuje przepisów KPA podczas wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z obsługą tego zgłoszenia. Złożenie przez wykonawcę zgłoszenia prac nie zawierającego wszystkich niezbędnych informacji (art. 12 ust. 2 UPGiK) może skutkować tym, iż organ prowadzący pzgik nie będzie mógł udostępnić materiałów zasobu niezbędnych do realizacji zgłoszonych prac. W tej sytuacji organ może poinformować wykonawcę prac o konieczności uzupełnienia zgłoszenia, przy czym sposób i forma poinformowania wykonawcy nie wymaga zastosowania przepisów KPA.

                                                                                    Czytaj dalej ...


6. Udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac.

Zgłoszenie prac przez ich wykonawcę to nie tylko wykonanie obowiązku, wynikającego z art. 12 ust. 1 UPGiK, bowiem w przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, nie ma potrzeby składania wniosku o udostępnienie tych materiałów – formularz zgłoszenia jest bowiem jednocześnie takim wnioskiem.

                                                                                    Czytaj dalej ...


7. Przekazanie wyników zgłoszonych prac do pzgik, weryfikacja, przyjęcie/odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik.

W przypadku realizacji prac podlegających zgłoszeniu wykonawca tych prac ma obowiązek przekazania określonych w UPGiK zbiorów danych i dokumentów do pzgik. Obowiązek ten dotyczy nie tylko prac realizowanych na zamówienie podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. zamawiającym nie jest podmiot publiczny w rozumieniu UINF lub podmiot, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, i sfinansowanych ze środków publicznych;
 2. realizowane prace dotyczą :
 3. zobrazowań lotniczych,
 4. ortofotomapy wraz z wykorzystanymi do jej opracowania zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych,
 5. numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania tego modelu zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych.

                                                                                    Czytaj dalej ...


 8. Licencje.

Licencja określa uprawnienia podmiotu, któremu udostępniono materiały zasobu, dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów (art. 40c ust. 1 UPGiK).

Licencja jest niezbędna w każdym przypadku wykorzystywania materiałów zasobu, ale i od tej reguły jest wyjątek – więcej informacji o tym w [10.2.].

                                                                                    Czytaj dalej ...


9. Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonywanie czynności, za których wykonanie pobiera się opłatę.

Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Taki charakter opłat za udostępnienie materiałów zasobu od początku ich obowiązywania potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt K 30/12. Trybunał wskazał, że opłaty te należą do dochodów publicznych, są daniną publiczną w rozumieniu art. 217 Konstytucji, która nie ma charakteru podatkowego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że opłaty te mają charakter powszechnych, jednostronnie ustalanych świadczeń pieniężnych, od których wniesienia uzależnione jest dopiero świadczenie organów władzy publicznej. Polega ono w szczególności na udostępnieniu materiałów zasobu przez organy SGiK. Nałożenie przedmiotowo istotnych opłat ma charakter czynności z zakresu administracji publicznej i poddane jest kontroli sądownictwa administracyjnego. Są to opłaty przymusowe. Realizacja tego obowiązku nie zależy od woli podmiotu korzystającego z pzgik. Strony nie mają swobody kształtowania treści stosunku prawnego, w szczególności co do wysokości opłaty, ewentualnego jej obniżenia lub odstąpienia od niej oraz terminu zapłaty (por. także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2016 r. sygn. akt. I OSK 2858/16).

                                                                                    Czytaj dalej ...


10. Nieodpłatne udostępnianie materiałów zasobu.

W UPGiK ustawodawca zawarł ogólną zasadę odpłatności za udostępnianie materiałów zasobu, a także określił wyjątki od tej zasady, a zatem przypadki, gdy nie pobiera się opłaty za udostępnianie tych materiałów (art. 40a ust. 2 UPGiK).

Ogólną zasadą jest także to, że udostępnione materiały zasobu mogą być wykorzystywane zgodnie z licencją, która jest do nich dołączana. Więcej informacji o rodzajach licencji znajduje się w [8].

Licencja ma zastosowanie również w przypadku nieodpłatnego udostępniania. Ale i od tej zasady są wyjątki.

                                                                                        Czytaj dalej ...


11. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę (art. 28b ust. 1 UPGiK).

                                                                                         Czytaj dalej ...


12. Postępowanie kwalifikacyjne.

Stwierdzenie spełnienia przez osobę zainteresowaną wymagań niezbędnych do nadania uprawnień zawodowych (art. 44 lub 44a UPGiK) następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego (art. 45a UPGiK).

Niniejszy dział zawiera informacje o ww. wymaganiach niezbędnych do nadania uprawnień zawodowych (jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych), sposobie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, dokumentowania praktyki zawodowej oraz uznania wykształcenia za pokrewne.

                                                                                        Czytaj dalej ...


13. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych (art. 42 UPGiK).

Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, wydając osobie zainteresowanej świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych i wpisuje ją do CROPUZ (art. 45f ust. 1 UPGiK).

Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nabywa się z dniem wpisu do CROPUZ.

Więcej informacji na temat trybu nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w dziale [12].

                                                                                        Czytaj dalej ...


14. Postępowania skargowe i ponaglenia na podstawie art. 37 KPA.

Skarga jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, których naruszenie nie daje podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego, albo też nie może stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego. Skargi takie są załatwiane w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialno – techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia sprawy będącej przedmiotem skargi).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 KPA). Więcej o skargach i wnioskach przy objaśnieniach do usługi udostępnionej na ePUAP, umożliwiającej złożenie skargi lub wniosku do Głównego Geodety Kraju. http://epuap.gov.pl

                                                                                         Czytaj dalej ...


15. Nadzór i kontrola Głównego Geodety Kraju.

Główny Geodeta Kraju rozpatrując zarzuty wnoszone przez osoby zainteresowane, ma obowiązek działać na podstawie przepisów prawa i rozpoznać sprawę jedynie w zakresie przysługujących mu zadań i kompetencji zawartych w UPGiK.

                                                                                         Czytaj dalej ...


16. Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.

Dział zawiera informacje dotyczące zadań Głównego Geodety Kraju w zakresie prowadzenia spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej, a także regulacji dotyczących wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych na terenach zamkniętych, w szczególności prac, które mogą się wiązać z dostępem do informacji niejawnych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych  podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

                                                                                        Czytaj dalej ...