11. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

11. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.Spis treści:

11.1. Dokumenty do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

11.2. Przedmiot narady koordynacyjnej.

11.3. Narada koordynacyjna.

11.4. Protokół narady koordynacyjnej.

11.5. Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych.

11.1. Dokumenty do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia narady koordynacyjnej (art. 28b ust. 3 UPGiK), są:

 1. wniosek o przeprowadzenie narady;
 2. plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu; w przypadku, gdy plan sytuacyjny ma postać nieelektroniczną, należy do wniosku dołączyć co najmniej 2 jego egzemplarze;
 3. dowód wniesienia opłaty.

Wnioskodawcami mogą być: inwestor, projektant, podmiot władający siecią uzbrojenia terenu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta).

1.    Czym różnią się dwa rodzaje opracowań, tj. „plan sytuacyjny” i „kopia aktualnej mapy zasadniczej”? Czy można wykonać projekt przyłącza na ,,mapie do celów opiniodawczych” lub na innym ,,podkładzie geodezyjnym”, nie będącym mapą do celów projektowych?

Propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, która ma być przedmiotem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, powinna być przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii mapy do celów projektowych (art. 28b ust. 3 UPGiK).

Plan sytuacyjny to dokument planistyczny (art. 29a ust. 1 UPB) wymagany do zgłoszenia budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz telefonicznych linii kablowych i kanalizacji kablowej sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do pzgik.

Aktualna mapa zasadnicza to mapa, której treść odzwierciedla aktualny stan w terenie. Kopia aktualnej mapy zasadniczej jest jedną z postaci mapy do celów projektowych.

2.    Czy na narady koordynacyjne inwestor ma obowiązek przekazywać projekt w formacie GML zgodnym z RGESUT?

Przepisy prawa nie nakładają na inwestora obowiązku przekazywania projektu sieci uzbrojenia terenu w formacie GML. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia danych i informacji pochodzących między innymi z pzgik, stanowiących treść GESUT i mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych (art. 28 UPGiK). Za szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz, udostępnianie danych z tych baz oraz harmonizację zbiorów danych z innymi zbiorami danych odpowiada starosta a nie inwestor.


11.2. Przedmiot narady koordynacyjnej.

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenach istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich (ar. 28b ust. 1 UPGiK)

Usytuowanie projektowanych przyłączy nie podlega obowiązkowemu uzgadnianiu na naradach koordynacyjnych, jednakże takie uzgodnienie jest możliwe, jeżeli starosta/prezydent miasta otrzyma wniosek w tej sprawie od inwestora, projektanta, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu (art. 28b ust. 2 oraz ust. 7 UPGiK).

Starosta/prezydent miasta nie posiada uprawnień do wydawania zarządzeń w sprawie rozszerzenia określonych w UPGiK obowiązków dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej są inwestorzy, projektanci, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu (art. 28b ust. 3  UPGiK).

Koordynacja projektowanej sieci uzbrojenia jest przeprowadzana na naradach koordynacyjnych na podstawie złożonego wniosku inwestora lub projektanta bez względu na długość sieci i bez względu na ich rodzaj. Na wniosek inwestora, projektanta, wójta, burmistrza, prezydenta miast oraz podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu uzgodnieniom mogą podlegać również sieci położone „na obszarze luźnej zabudowy wiejskiej”(art. 28b ust. 7 UPGiK).

Koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wyłącznie w granicach działki budowlanej jest zawsze sprawą indywidualną i może zostać przeprowadzone wyłącznie na wniosek określonych podmiotów.


11.3. Narada koordynacyjna.

W przedmiocie organizacji, w tym i określenia terminów narad koordynacyjnych, ustawodawca ustalił następujący tok postępowania zarówno dla inwestora lub projektanta, jak i dla organu odpowiedzialnego za tę organizację, a mianowicie:

 1. inwestor lub projektant składa wniosek do starosty o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i wnosi opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przed wykonaniem tej czynności (art. 40e ust.1 UPGiK;
 2. starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia w pierwszej kolejności wnioskodawcę a następnie inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej (art. 28b ust. 3 UPGiK);
 3. starosta zawiadamia o naradzie koordynacyjnej dołączając do zawiadomienia kopię planu sytuacyjnego, a w przypadku braku możliwości sporządzenia jej kopii, informację o miejscu i terminie zapoznania się z tym planem;
 4. starosta wyznacza termin narady koordynacyjnej na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego (art. 28 b ust. 5 UPGiK);
 5. rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole (art. 28 b ust. 9 UPGiK);
 6. odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.

Od czasu złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem dowodu wniesienia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu starosta ma 14 dni na wyznaczenie terminu i miejsca narady koordynacyjnej.

1. Kiedy należy przeprowadzać naradę koordynacyjną?

Narada koordynacyjna może się odbyć na każdym etapie działań projektowych. O ostatecznym usytuowaniu projektowanej sieci decyduje projektant, a decyzję w sprawie pozwolenia na budowę sieci wydaje lub wyraża zgodę budowlaną właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej. Protokół narady koordynacyjnej dla organu administracji architektoniczno – budowlanej spełnia rolę opinii w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. W jaki sposób można przeprowadzić naradę koordynacyjną?

Sposób, miejsce i termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyznacza starosta (art. 28b ust. 3 UPGiK). Narada koordynacyjna może być przeprowadzona w następujący sposób:

 • tradycyjny,
 • mieszany – połączenie narady tradycyjnej oraz elektronicznej,
 • elektroniczny – narada przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. W jaki sposób starosta zawiadamia zainteresowanych o naradzie koordynacyjnej?

Zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej mogą być doręczane na piśmie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 28bb UPGiK). Zawiadomienia doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), jeżeli została wyrażona pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego. W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie zawiadomienia drogą elektroniczną, dowodem doręczenia zawiadomień jest potwierdzenie transmisji danych. Podmiot, który wyraził zgodę, może w każdym czasie zażądać doręczania zawiadomień na piśmie. Do doręczania zawiadomień w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się odpowiednio przepisy KPA (działu I rozdziału 8 KPA).

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną za środki komunikacji elektronicznej rozumie się rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

4. Czy w przypadku, gdy w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczył przedstawiciel podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu, starosta może nie wydać protokołu do czasu wyrażenia opinii przez tego przedstawiciela?

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu, w tym przedstawicieli podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 28ba ust. 1 UPGiK). Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym (art. 28b ust. 3 UPGiK). 

5. Jak postąpić w sytuacji, gdy podmiot władający siecią uzbrojenia terenu w protokole zaleca uzgodnienie indywidualne?

W naradzie koordynacyjnej biorą udział podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu (art. 28b ust. 3 UPGiK). W związku z tym nie jest zasadne odsyłanie wnioskodawców do poszczególnych właścicieli sieci w sprawie dokonywania odrębnych uzgodnień.

6. Czy osoba upoważniona przez starostę do przewodniczenia naradzie koordynacyjnej powinna posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii?

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba (art. 28b ust. 8 UPGiK). Ustawa nie zawiera żadnych wymogów dotyczących kwalifikacji przewodniczącego narady koordynacyjnej oraz uczestników tej narady.

7. Czy projektowany przebieg sieci uzbrojenia terenu należy wprowadzić do powiatowej bazy GESUT lub na mapę zasadniczą, jeżeli stanowiska uczestników narady nie są jednomyślne?

Do powiatowej bazy GESUT lub na mapę zasadniczą (prowadzoną na podstawie art. 53b ust. 2 UPGiK) należy wprowadzić przebieg projektowanej sieci uzbrojenia terenu tylko w przypadku, gdy stanowiska uczestników narady koordynacyjnej są jednomyślne i pozytywne (§ 10 ust. 1 pkt 2 RGESUT). Przy braku jednomyślnego i pozytywnego stanowiska uczestników narady projektowane sieci uzbrojenia terenu należy pozyskać do powiatowej bazy GESUT na podstawie danych i informacji zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy (§ 10 ust. 1 pkt 3 RGESUT).

8. Jak długo należy przechowywać w GESUT dane dotyczące projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które były przedmiotem narady koordynacyjnej?

Obiekty, ujawnione na podstawie informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, przechodzą do archiwum, jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów (§ 10 ust. 5 pkt 1 lit. a RGESUT).

9. W jakim zakresie podlega ocenie dokumentacja złożona na naradę koordynacyjną? Jak postępować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu projektu usytuowania projektowanych sieci?

Celem narady koordynacyjnej jest wsparcie projektanta i inwestora w działaniach związanych z właściwym usytuowaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu i wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego usytuowania tych sieci. Przedmiotem narady jest wyłącznie usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu w kontekście stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych.

Dokumentacja przedstawiona na naradę podlega ocenie wyłącznie przez uczestników narady koordynacyjnej. Ewentualne wady w dostarczonej dokumentacji mogą stanowić jedynie podstawę do wyrażenia negatywnego stanowiska co do możliwości uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

10. Jaka dokumentacja powinna zostać przekazana przez starostę podmiotom zarządzającym terenem zamkniętym po naradzie koordynacyjnej (czy ma to być np. kopia protokołu, kopia mapy z projektem, inne)?

Na żądanie podmiotu zarządzającej terenem zamkniętym starosta jest obowiązany wydać temu podmiotowi odpis protokołu narady koordynacyjnej oraz przekazać kopię dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej.

Odpis protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym uczestnikom narady w terminie 3 dni od złożenia żądania w tej sprawie (art. 28b. ust. 11 UPGiK).

11. Czy udostępnianiu z GESUT podlegają projektowane sieci uzbrojenia terenu?

Jak naliczyć opłatę za udostępnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w przypadku, gdy nie założono GESUT?

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnione pozytywnie na naradzie koordynacyjnej podlega ujawnieniu w bazie danych GESUT, a w przypadku jej braku na mapie zasadniczej. Informacje o tych sieciach podlegają zatem udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach rozdziału 7 UPGiK.

12. Jak długo ważne jest ustalenie narady koordynacyjnej i jak długo starosta powinien przechowywać dokumentację z narady (akta sprawy)?

Przepisy UPGiK nie określają okresu ważności ustaleń narady koordynacyjnej. Należy rozumieć, że jeżeli nie nastąpiły zmiany w okolicznościach faktycznych i prawnych, jakie istniały w dniu narady koordynacyjnej jej ustalenia są wiążące do chwili uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody budowlanej na skutek zgłoszenia budowy tej sieci. Okres przechowywania dokumentacji wynika z przepisów instrukcji kancelaryjnej.


11.4. Protokół z narady koordynacyjnej.

Rezultaty z narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, który zawiera (art. 28b ust. 9 UPGiK):

1. określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną;
2. opis przedmiotu narady;
3. imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę;
4. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego;
5. imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie;
6. stanowiska uczestników narady;
7. wnioski o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017, poz. 2062) - o ile zostały złożone;
8. informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły;
9. podpisy uczestników narady (w przypadku narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół ten zawiera podpisy przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które stawiły się osobiście, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 28b ust. 10 UPGiK)).

 Natomiast na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej (art. 28c ust. 1-3 UPGiK):

 1. zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjne oraz dane tj. określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną;
 2. adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem;
 3. adnotację sporządza się w dniu zakończenia narady. Jeżeli przewodniczący narady nie sporządzi adnotacji w dniu jej zakończenia, adnotację na dokumentacji projektowej zamieszcza projektant.

Protokół  narady koordynacyjnej jest uznawany przez organ architektoniczno-budowlany jako „odpowiednie (…), uzgodnienia i opinie” w rozumieniu art. 30 UPB.

1. Jak powinien postąpić wnioskodawca, który otrzymał protokół narady, w którym stanowiska uczestników nie są jednomyślne? Czy jeżeli uwzględni uwagi uczestników narady, powinien ponownie przedłożyć dokumentację na kolejną naradę?

Jeśli protokół narady koordynacyjnej zawiera rozbieżne stanowiska jej uczestników w sprawie usytuowania projektowanej sieci, decyzję o dalszych działaniach w tej sprawie podejmuje projektant w porozumieniu z inwestorem.

W przypadku uwzględnienia uwag zawartych w protokole narady koordynacyjnej na projektancie nie ciąży obowiązek ponownego uzgadniania usytuowania projektowanej sieci. Jeżeli jednak projektant zdecyduje się na złożenie ponownego wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci, to taki wniosek wszczyna odrębne postępowanie w sprawie uzgodnienia tej sieci, z którym związane jest ponowne wniesienie opłaty.

2. Czy dokumenty z przeprowadzonych narad koordynacyjnych wchodzą w skład pzgik?

Dokumenty z narady koordynacyjnej nie są gromadzone w pzgik (§5 RPZGiK).


11.5. Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych.

Jeżeli na obszarze terenu zamkniętego znajdują się w całości projektowane sieci uzbrojenia terenu lub w ich przeważającej części, to o sytuowaniu tych sieci decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym Wyżej wymienione projektowane sieci uzbrojenia terenu nie są przedmiotem narady koordynacyjnej prowadzonej przez starostę, chyba że znajdują się w nieprzeważającej części w granicach terenu zamkniętego. Uzgodnienie w granicach terenu zamkniętego odbywa się na wniosek projektanta lub inwestora. Podmiot zarządzający terenem zamkniętym w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku wyznacza swojego przedstawiciela oraz termin spotkania uzgodnieniowego. Uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu w granicach terenu zamkniętego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie (art. 28d UPGiK).