15. Nadzór i kontrola Głównego Geodety Kraju

15. Nadzór i kontrola Głównego Geodety Kraju.


Spis treści:

15.1. Kompetencje Głównego Geodety Kraju a kompetencje WINGiK.

15.2. Kontrola zgodności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych z przepisami UPGiK.

15.3. Żądanie usunięcia materiałów z pzgik w związku z wykazaniem ich nieprawidłowości.

15.1. Kompetencje Głównego Geodety Kraju a kompetencje WINGiK.

Główny Geodeta Kraju, jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach geodezji i kartografii (art. 7a UPGiK), m.in.:

 • nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
 • pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do WINGiK, a także nadzoruje i kontroluje ich działania;
 • prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
 • współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
 • inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;
 • nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów;
 • prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
 • tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń
 • utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne umożliwiające dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi.

Natomiast WINGiK jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (starostów/prezydentów miast na prawach powiatu i marszałków) i kontroluje ich działania oraz kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów UPGiK, a w szczególności kontroluje zgodność wykonywania prac z przepisami ustawy oraz kontroluje posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii (art. 7b ust. 1 pkt. 1 i 2 UPGiK).

Ponadto WINGiK:

 • współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
 • przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności bazy danych EGiB,
 • wyraża opinie o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4 UPGiK na wniosek starosty (art. 7b ust. 1 pkt. 3-6 UPGiK).

Główny Geodeta Kraju kontroluje działalność WINGiK. W ramach kontroli tej działalności może również objąć kontrolą działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców i państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 9 ust. 4 UPGiK).

WINGiK natomiast przeprowadza kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.


15.2. Kontrola zgodności wykonywania prac z przepisami UPGiK.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, pojęcie „kontroli operatu przyjmowanego do zasobu” nie istnieje. Dokumentacja zawierająca wyniki prac podlega weryfikacji przez właściwy organ SGiK pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii przed jej przyjęciem do pzgik. Więcej informacji dotyczących procedury weryfikacji w dziale [7].

Główny Geodeta Kraju i WINGiK nie posiadają uprawnień do rozpatrywania uwag do wykonywanych prac, które nie zostały zakończone a dokumentacja powstała w ich wyniku nie została przyjęta do pzgik. W przypadku, gdy wykonawca nie zgłosił prac, które wykonał i nie przekazał materiałów powstałych w ich wyniku do pzgik, wtedy to do zadań właściwego miejscowo WINGiK należy złożenie wniosku do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie niezgłoszenia prac i nieprzekazania dokumentacji do pzgik. Rzecznik dyscyplinarny ocenia zebrany materiał dowodowy i stwierdza, czy daje on podstawę do sporządzenia wniosku o ukaranie osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac, w wyniku których powstała dokumentacja, poddana następnie weryfikacji i w konsekwencji przyjęta do pzgik, zarzuty odnoszące się do prac lub do ich wykonawcy można zgłaszać bezpośrednio do właściwego miejscowo WINGiK. Organ ten ma obowiązek w ramach postępowania wyjaśniającego zbadać zasadność wniesionych zarzutów, a więc skontrolować poprawność wykonania prac na podstawie dokumentacji przyjętej do pzgik oraz skontrolować posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii (art. 7b ust. 1 pkt. 1 UPGiK). Do tych kontroli nie stosuje się przepisów KPA i są one wykonywane w drodze czynności materialno-technicznych.

Nie należy jednak utożsamiać kontroli, na którą wskazuje wyżej przywołany przepis (art. 7b ust. 1 pkt. 1 UPGiK) z kontrolą, którą WINGiK wykonuje w oparciu o przepisy UKAR i USDG.

Z uwagi na fakt, iż nadzór nad prowadzeniem pzgik należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie wojewódzkich oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, także do WINGiK, zatem to te organy są uprawnione do przeprowadzania kontroli opracowań przyjętych do pzgik.


15.3.   Żądanie usunięcia materiałów z pzgik w związku z wykazaniem ich nieprawidłowości

Sposób i tryb gromadzenia materiałów zasobu, jak też tryb wyłączania takich materiałów z zasobu uregulowany został w RPZGiK.

Należy podkreślić, że tylko materiały zasobu, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych (art. 40 ust. 4 UPGiK).

Jeśli po przyjęciu do pzgik właściwy organ nadzoru stwierdził, że materiały te zostały sporządzone nieprawidłowo, nie stanowi to przesłanki do ich wyłączenia z zasobu. Materiały zasobu podlegają wyłączeniu jedynie w przypadku stwierdzenia utraty ich przydatności użytkowej przez odpowiednią komisję (Rozdział 6. RPZGiK).