2. Rejestry publiczne w pzgik

2. Rejestry publiczne w pzgik.


Spis treści:

2.1. Rodzaje rejestrów publicznych w pzgik.

2.2. Zakres danych w rejestrach publicznych w pzgik.

    2.2.1. BDOO.
    2.2.2. BDOT10k.
    2.2.3. Z-BDOT10k.
    2.2.4. PRNG.
    2.2.5. PRG.
    2.2.6. EGiB.
    2.2.7. CR ZSIN.
    2.2.8. GESUT.
    2.2.9. K-GESUT.
    2.2.10. BDOT500.
    2.2.11. PRPOG.
    2.2.12. BDSOG.
    2.2.13. RCiWN.
    2.2.14. BDZLiS.
    2.2.15. BDOrto.
    2.2.16. BDNMT.

2.1. Rodzaje rejestrów publicznych w pzgik.

W skład pzgik wchodzą rejestry publiczne, które są prowadzone przez następujące organy SGiK na podstawie przepisów UPGiK:

 1. BDOO – Główny Geodeta Kraju;
 2. BDOT10k – marszałkowie województw;
 3. Z-BDOT10k – Główny Geodeta Kraju;
 4. PRNG – Główny Geodeta Kraju;
 5. PRG – Główny Geodeta Kraju;
 6. EGiB – starostowie;
 7. CR ZSIN – Główny Geodeta Kraju;
 8. GESUT – starostowie;
 9. K-GESUT – Główny Geodeta Kraju;
 10. BDOT500 – starostowie;
 11. PRPOG – Główny Geodeta Kraju;
 12. BDSOG – starostowie;
 13. RCiWN – starostowie;
 14. BDZLiS – Główny Geodeta Kraju;
 15. BDOrto – Główny Geodeta Kraju;
 16. BDNMT – Główny Geodeta Kraju.

2.2. Zakres danych w rejestrach publicznych w pzgik.

2.2.1. BDOO.

BDOO zawiera obiekty BDOT10k poddane procesowi generalizacji do stopnia szczegółowości odpowiadającego mapie w skali 1:250 000. Zakres informacyjny BDOO obejmuje 9 kategorii klas obiektów, do których należą: sieć wodna, sieć komunikacyjna, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania terenu, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego i obiekty inne. Obiekty są zapisane w 48 klasach obiektów. 

2.2.2. BDOT10k.

BDOT10k została opracowana w stopniu szczegółowości odpowiadającym mapie w skali 1:10 000. Zakres informacyjny BDOT10k obejmuje 9 kategorii klas obiektów, do których należą: sieć wodna, sieć komunikacyjna, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania terenu, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego i obiekty inne. Obiekty są zapisane w 73 klasach obiektów.

2.2.3. Z-BDOT10k.

Z-BDOT10k zawiera kopie BDOT10k prowadzonych przez marszałków województw. Została opracowana w stopniu szczegółowości odpowiadającym mapie w skali 1:10 000. Zakres informacyjny BDOT10k obejmuje 9 kategorii klas obiektów, do których należą: sieć wodna, sieć komunikacyjna, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania terenu, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego i obiekty inne. Obiekty zapisane są w 73 klasach obiektów.

2.2.4. PRNG.

PRNG zawiera około 195 tysięcy nazw z terenu Polski. Rejestr obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych zwanych wspólnie nazwami geograficznymi.
Dla każdego obiektu geograficznego zawartego są obligatoryjne atrybuty: nazwa główna, rodzaj obiektu, państwo, województwo, powiat, gmina, identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju TERYT, status nazwy, źródło informacji, identyfikator PRNG, współrzędne geograficzne, współrzędne X i Y, rodzaj reprezentacji.

2.2.5. PRG.

W PRG gromadzi się informacje dotyczące:
1) przebiegu:

a) granic państwa na podstawie umów międzynarodowych i związanej z tymi umowami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz dokumentacji przekazanej przez właściwe organy administracji morskiej,
b) granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa na podstawie przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale, danych EGiB oraz TERYT,
c) granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych na podstawie danych EGiB,
d) granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych na podstawie danych przekazywanych przez właściwe organy administracji publicznej,
e) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów, prokuratur, organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej oraz obszary działania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na podstawie danych przekazywanych przez właściwe organy administracji publicznej,
f) granic morskich, tj. pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich, red, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej morza terytorialnego, morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznej strefy ekonomicznej oraz morskich wód wewnętrznych, na podstawie informacji i danych przekazywanych przez właściwe organy administracji morskiej;

2) pól powierzchni:
a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c) jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych,
d) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej: morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej;

3) adresów i ich lokalizacji przestrzennej na podstawie danych EMUiA;

4) nazw i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary działania określają informacje wymienione w pkt 1 lit. b i e, na podstawie danych przekazywanych przez właściwe organy administracji publicznej;

5) oznaczeń, w tym identyfikatorów TERYT, lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z odrębnych przepisów prawa oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej.

2.2.6. EGiB.

EGiB (inaczej: kataster nieruchomości) to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
Baza danych EGiB obejmuje informacje dotyczące:

1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w której skład wchodzą grunty;

2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

1) właścicieli nieruchomości, a w odniesieniu do:

a) gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,
b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;

2) miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1;

3) informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;

4) wartość nieruchomości.

Najważniejszymi raportami tworzonymi na podstawie bazy danych EGiB są: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali, mapa ewidencyjna.

2.2.7. CR ZSIN.

CR ZSIN jest kopią zbiorów danych EGiB, utworzoną i prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju. CR ZSIN jest elementem systemu teleinformatycznego o nazwie Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). System ten oprócz prowadzenia CR ZSIN umożliwia:

1) komunikację i wymianę danych między następującymi rejestrami publicznymi: EGiB, księga wieczysta, PRG, TERYT, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) dostęp do danych CR ZSIN oraz danych zawartych w wyżej wymienionych rejestrach publicznych, a także do związanych z tymi danymi usług danych przestrzennych;

3) tworzenie i udostępnianie organom administracji publicznej, na podstawie danych
CR ZSIN, zintegrowanych zbiorów danych EGiB;

4) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych CR ZSIN obejmujących obszar całego kraju, wybranych województw bądź grupy powiatów.

2.2.8. GESUT.

GESUT obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

2.2.9. K-GESUT.

K-GESUT zawiera zgeneralizowane dane przestrzenne i dane opisowe o znaczeniu krajowym i regionalnym powstałe w drodze przetworzenia danych zawartych w powiatowych bazach danych GESUT. Jest to baza danych o szczegółowości właściwej dla BDOT10k (w stopniu odpowiadającym mapie w skali 1:10 000).

2.2.10. BDOT500.

BDOT500 to baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500-1:5000. Gromadzi ona dane o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów topograficznych. BDOT500 jest zakładana i prowadzona dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich.

2.2.11. PRPOG.

PRPOG zawiera informacje, dane (także archiwalne), zbiory obserwacji i opracowania wyników obserwacji, dotyczące punktów podstawowej osnowy dla obszaru całego kraju, w zakresie .

2.2.12. BDSOG.

Zbiór zawiera informacje i dane (także archiwalne) dotyczące punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru w zakresie 3 klasy.

2.2.13. RCiWN.

RCiWN jest prowadzony na podstawie cen określonych w aktach notarialnych oraz wartości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.
Rejestracji podlegają także: adres położenia nieruchomości, numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, rodzaj nieruchomości (z wyróżnieniem niezabudowanych nieruchomości rolnych, zabudowanych nieruchomości rolnych, niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, nieruchomości zabudowanych budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej), pole powierzchni nieruchomości gruntowej, data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości, inne dostępne dane o nieruchomościach
i ich częściach składowych.

2.2.14. BDZLiS.

BDZLiS zawiera zbiór zdjęć lotniczych wykonanych kamerami analogowymi oraz cyfrowymi. Zdjęcia są udostępniane w postaci kopii elektronicznych lub nieelektronicznych.

2.2.15. BDOrto.

BDOrto zawiera cyfrowe ortofotomapy czyli kartometryczne obrazy terenu powstałe
w wyniku ortogonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych.
Ortofotomapy są wykonane w barwach rzeczywistych (RGB), skali szarości (B/W)
lub barwach fałszywych z kanałem bliskiej podczerwieni (CIR).

2.2.16. BDNMT.

BDNMT zawiera dane pozyskane metodą skaningu laserowego oraz powstałych w wyniku opracowania tych danych lub powstałe w wyniku opracowań fotogrametrycznych opartych na danych pochodzących ze zdjęć lotniczych. BDNMT zawiera dane, które dzielą się na trzy grupy: dane pomiarowe, numeryczny model ternu oraz numeryczny model pokrycia terenu.