3. Operat techniczny

3. Operat techniczny.


Spis treści:

3.1. Dokumenty w operacie technicznym.

    3.1.1. Skład operatu technicznego.
    3.1.2. Oznaczanie przez wykonawcę dokumentów elektronicznych w operacie technicznym.
    3.1.3. Operat techniczny – dokumenty w bazie systemu PZGiK.
3.2. Metadane dla operatu technicznego oraz dokumentów wchodzących w skład tego operatu, przechowywanych w systemie PZGiK.
    3.2.1. Metadane dla operatu technicznego.
    3.2.2. Metadane dla dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego.

3.1. Dokumenty w operacie technicznym.

3.1.1. Skład operatu technicznego.

Operat techniczny jest szczególnym rodzajem materiału zasobu, gdyż nie jest jednym dokumentem, lecz zbiorem dokumentów.

W skład operatu technicznego wchodzą następujące dokumenty (§ 71 ust. 2 RSTT):

 1. szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
 2. protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
 3. dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
 4. sprawozdanie techniczne;
 5. dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
 6. pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2 RSTT, zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 UPGiK lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym pzgik;
 7. wykazy zmian danych ewidencyjnych;
 8. inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
 9. spis dokumentów operatu technicznego.

Dokumenty wchodzące w skład danego operatu powinny być wyszczególnione w spisie dokumentów operatu technicznego (§ 71 ust. 3 RSTT), który zawiera:

 1. nazwę wykonawcy;
 2. liczbę porządkową i nazwę dokumentu;
 3. numery stron zawierających dokument, w przypadku dokumentów papierowych,
  lub oznaczenie pliku, w przypadku dokumentów elektronicznych;
 4. imię, nazwisko i podpis osoby, która sporządziła spis dokumentów operatu technicznego;
 5. datę sporządzenia spisu dokumentów operatu technicznego.

Każdy dokument przekazywany do pzgik musi być podpisany przez wykonawcę prac.
W przypadku dokumentów w postaci nieelektronicznej dokument musi być podpisany własnoręcznym podpisem, a w przypadku dokumentów elektronicznych – kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W systemie PZGiK wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego są przechowywane w postaci elektronicznej. Dokumenty te są ze sobą „związane” za pomocą identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, który został nadany operatowi technicznemu w chwili jego wpisywania do ewidencji materiałów zasobu. Każdy dokument wchodzący w skład danego operatu otrzymuje swój unikalny numer identyfikacyjny, którego elementem jest identyfikator ewidencyjny materiału zasobu nadany temu operatowi technicznemu.

Dla każdego operatu technicznego oraz dla każdego dokumentu wchodzącego w skład tego operatu, muszą być utworzone odpowiednie metadane, które będą zawierały wszelkie niezbędne informacje o tym operacie, w tym także o postaci, w jakiej jest przechowywany operat, oraz o każdym dokumencie wchodzącym w jego skład, w tym także o typie dokumentu. Elementy metadanych zostały opisane w [3.2.].


3.1.2. Oznaczanie przez wykonawcę dokumentów elektronicznych w operacie technicznym.

Pliki wchodzące w skład operatu technicznego oznacza się (§ 71 ust. 4 RSTT) odpowiednim ciągiem znaków składającym się z dwóch członów rozdzielonych podkreślnikiem dolnym, z których:

 1. pierwszy jest numerem kancelaryjnym zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej albo numerem zamówienia publicznego, w ramach którego wykonywane są prace;
 2. drugi jest skróconą nazwą bazy danych PZGiK, do którego odnoszą się zawarte w pliku dane:
  1. EGiB - w przypadku bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  2. GESUT - w przypadku bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  3. BDOT500 - w przypadku bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b UPGiK,
  4. BDSOG - w przypadku bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej,
  5. BDOT10k - w przypadku bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 UPGiK,
  6. BDOO - w przypadku bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
  7. BDZLiS - w przypadku bazy danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych,
  8. BDNMT - w przypadku bazy danych numerycznego modelu terenu,
  9. BDORTO - w przypadku bazy danych ortofotomapy,
  10. PRG - w przypadku bazy danych państwowego rejestru granic.

Jeśli w skład operatu wchodzi więcej plików, których oznaczenie byłoby identyczne, należy wyróżnić odpowiednio oznaczenia tych plików, dodając dodatkowe oznaczenie np. liczbowe, oraz odpowiednio opisać każdy plik w spisie dokumentów operatu technicznego.


3.1.3. Operat techniczny – dokumenty w bazie systemu PZGiK.

Po przyjęciu operatu technicznego do pzgik każdy dokument wchodzący w skład tego operatu powinien zostać opatrzony klauzulą, której wzór został określony w załączniku nr 3
do RPZGiK.

Obowiązujące obecnie przepisy stanowią, że każdy dokument przyjęty do pzgik w postaci nieelektronicznej – dotyczy to także dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych – przetwarza się do postaci elektronicznej (§ 14 ust. 1 RPZGiK) i przechowuje w odpowiedniej bazie systemu PZGiK (§ 14 ust. 2 RPZGiK). Informację o formie, w jakiej występuje operat techniczny czyli dokumenty wchodzące w skład tego operatu należy zamieścić w metadanych.

W latach ubiegłych klauzule zawierające informację o przyjęciu operatu technicznego do pzgik zwykle były umieszczane na teczce (lub teczkach), w której znajdowały się dokumenty wchodzące w skład tego operatu. Niestety, często zdarzało się, że nie wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu były opatrywane odpowiednimi klauzulami pomimo tego, że nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r., Nr 49, poz. 493) zobowiązywało do opatrywania każdego dokumentu w operacie klauzulą potwierdzającą jego przyjęcie do pzgik.

Brak odpowiedniej klauzuli na dokumencie w postaci nieelektronicznej może obecnie stanowić pewną niedogodność przy przetwarzaniu takiego dokumentu do postaci elektronicznej. Udogodnieniem może być umieszczenie na dokumencie – przed jego zeskanowaniem – oznaczenia w postaci kodu kreskowego, zawierającego identyfikator materiału zasobu oraz datę jego włączenia do pzgik (§ 21 ust. 5 RPZGiK).


3.2.  Metadane dla operatu technicznego oraz dokumentów wchodzących w skład tego operatu, przechowywanych w systemie PZGiK.

Wszystkie materiały zasobu przechowywane w postaci dokumentów elektronicznych muszą być opisane metadanymi. Wynika to UNZA oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy. Metadane zawierają wiele informacji przydatnych lub wręcz niezbędnych do wyszukania odpowiedniego operatu technicznego lub dokumentu wchodzącego w jego skład, np. przez wykonawcę prac w celu ustalenia, jakie materiały znajdują się w pzgik i które z tych materiałów będą niezbędne lub przydatne do wykonania zgłaszanych prac. Metadane muszą być dostępne do wykorzystywania dla wszystkich zainteresowanych za pomocą usług wyszukiwania i przeglądania.


3.2.1. Metadane dla operatu technicznego.

Wykaz elementów metadanych wraz z opisem ich struktury dla materiałów zasobu, w szczególności dla operatów technicznych (§ 12 ust. 1 pkt 3 RPZGiK) został zawarty

w Załączniku nr 2 do RPZGiK. Każdy operat techniczny – materiał zasobu, którym jest zbiór określonych dokumentów wchodzących w skład tego operatu, przechowywanych w postaci elektronicznej w odpowiedniej bazie systemu PZGiK – musi być opisany następującymi metadanymi:

Lp.

Element metadanych

Status elementu

Liczność

Warunek

Opis struktury elementu

1

 Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

O

1


 Zgodnie z § 15 ust. 1 RPZGiK

2

 Data wpisania materiału zasobu do ewidencji

O

1


 Format daty: "rrrr-mm-dd"

3

 Data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu

O

1


 Format daty: "rrrr-mm-dd" lub przedziału dat: "rrrr-mm_rrrr-mm

4

 Identyfikator zgłoszenia prac

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiał zasobu jest rezultatem zgłoszonych prac.

 Zgodny z oznaczeniem w systemie kancelaryjnym jednostki organizacyjnej

5

 Nazwa materiału zasobu

O

1


 Lista dopuszczalnych wartości:

1 - operat techniczny

2 - mapa topograficzna

3 - mapa ogólnogeograficzna

4 - mapa ewidencyjna

5 - mapa zasadnicza

6 - kartograficzne opracowanie tematyczne

7 - kartograficzne opracowanie specjalne

8 - zobrazowanie lotnicze lub satelitarne

9 - ortofotomapa

10 - numeryczny model terenu

11 - kopia bazy danych pozyskana z innej części zasobu

12 - kopia materiału pozyskana z innej części zasobu

13 - inny materiał zasobu

6

 Położenie obszaru, którego dotyczy materiał zasobu

O

1..*


 Określenie za pomocą danych geometrycznych w postaci poligonu, w którym zawiera się obiekt będący treścią materiału zasobu lub punktu referencyjnego (centroidu)

7

 Sposób pozyskania materiału zasobu

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiał zasobu nie jest rezultatem zgłoszonych prac.

 Lista dopuszczalnych wartości:

1 - działania własne organu

2 - współdziałanie podmiotów publicznych

3 - darowizna

8

 Postać, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu

0

1..*


 Lista dopuszczalnych wartości:

1 - postać elektroniczna

2 - postać nieelektroniczna

3 - postać mieszana*)

[*) w przypadku, gdy część dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego została przekazana w postaci nieelektronicznej]

9

 Rodzaj nośnika dokumentu nieelektronicznego

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy dokument jest odrębnym materiałem zasobu w postaci nieelektronicznej.

 Lista dopuszczalnych wartości:

1 - papier

2- folia

3 - plansza aluminiowa

4 - kalka techniczna

5 - inny

10

 Twórca materiału zasobu

O

1


 Nazwa podmiotu przekazującego materiał zasobu.

11

 Dostęp do materiału zasobu

O

1


 Lista dopuszczalnych wartości:

1 - dostępne bez żadnych ograniczeń

2 - dostępne z ograniczeniami

12

 Przyczyny ograniczeń w dostępie do materiału zasobu

W

0..*

 Obligatoryjny w przypadku, gdy element metadanych "Dostęp do materiału zasobu" przyjmuje wartość "dostępne z ograniczeniami"

 Wskazanie przepisu prawa, z którego wynikają ograniczenia

13

 Kategoria archiwalna

O

1


 Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 2 UPGiK

14

 Kod języka naturalnego

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiał zasobu jest w języku obcym.

 Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a UNZA

15

 Opis

F

0..1


 Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości, a także ewentualne uwagi dotyczące jakości danych zawartych w materiale

16

 Godło lub nazwa mapy

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiałem zasobu jest mapa.

Te elementy metadanych nie dotyczą operatów technicznych.

17

 Skala mapy

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiałem zasobu jest mapa.

18

 Układ odniesienia

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiałem zasobu jest mapa.

19

 Data druku

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiałem zasobu jest mapa drukowana.

20

 Nakład druku

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiałem zasobu jest mapa drukowana.

21

 Identyfikator nadany przez organ przekazujący materiały do innej części zasobu

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiał jest pozyskany na podstawie art. 40 ust. 2a UPGiK z innej części zasobu.


22

 Sygnatura dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiał zasobu został wyłączony z zasobu.

 Zgodny z oznaczeniem w systemie kancelaryjnym jednostki organizacyjnej

23

 Data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiał zasobu został wyłączony z zasobu.

 Format daty: "rrrr-mm-dd"

24

 Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiał zasobu został wyłączony z zasobu.

 Format daty: "rrrr-mm-dd"

25

 Data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy materiał zasobu został wyłączony z zasobu.

 Format daty: "rrrr-mm-dd"

Oznaczenia w kolumnie „Status elementu”:
O – element obligatoryjny metadanych – należy bezwzględnie wypełnić
W – element warunkowy metadanych – należy wypełnić w przypadku wystąpienia określonego warunku
F – element fakultatywny metadanych – można wypełnić.


3.2.2. Metadane dla dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego.

       Każdy dokument wchodzący w skład operatu technicznego i przechowywany w postaci elektronicznej w odpowiedniej bazie systemu PZGiK  (§ 12 ust. 1 pkt 2 RPZGiK) musi być opisany następującymi metadanymi:

Lp.

Element metadanych

Status elementu

Liczność

Warunek

Opis struktury elementu

1

 Numer identyfikacyjny dokumentu lub zbioru dokumentów

O

1


 Zgodnie z § 15 ust. 4 RPZGiK

2

 Data utworzenia dokumentu lub okres, w którym został utworzony zbiór dokumentów

O

1


 Format daty: "rrrr-mm-dd" lub przedziału dat: "rrrr-mm_rrrr-mm"

3

 Nazwa dokumentu lub zbioru dokumentów

O

1


 Lista dopuszczalnych wartości:

1 - szkic polowy/zbiór szkiców polowych

2 - wykaz współrzędnych/zbiór wykazów współrzędnych

3 - protokół/zbiór protokołów

4 - opis topograficzny/zbiór opisów topograficznych

5 - sprawozdanie techniczne

6 - mapa

7 - plik danych EGIB

8 - plik danych GESUT

9 - plik danych K-GESUT

10 - plik danych BDOT500

11 - plik danych PRPOG

12 - plik danych BDSOG

13 - plik danych BDOT10k

14 - plik danych Z-BDOT10k

15 - plik danych BDOO

16 - plik danych BDZLIS

17 - plik danych BDNMT

18 - plik danych BDORTO

19 - plik danych PRG

20 - plik danych PRNG

21 - inny

4

 Format

O

1..*


 Nazwa formatu, w jakim dokument lub zbiór dokumentów są udostępniane z bazy systemu PZGiK

5

 Typ dokumentu lub zbioru dokumentów

O

1


 Lista dopuszczalnych wartości:

1 - oryginał

2 - kopia.

Wartość "kopia" stosuje się dla dokumentów lub zbioru dokumentów, których oryginały są w postaci nieelektronicznej lub w postaci dokumentów elektronicznych zapisanych na nośniku stanowiącym część składową operatu technicznego

6

 Twórca dokumentu lub zbioru dokumentów

O

1..*


Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych

7

 Dostęp do dokumentu lub zbioru dokumentów

O

1


 Lista dopuszczalnych wartości:

1 - dostępne bez żadnych ograniczeń

2 - dostępne z ograniczeniami

8

 Przyczyny ograniczeń w dostępie do dokumentu lub zbioru dokumentów

W

0..*

 Obligatoryjny w przypadku, gdy element metadanych "Dostęp do dokumentu lub zbioru dokumentów" przyjmuje wartość "dostępne z ograniczeniami"

 Wskazanie przepisu prawa, z którego wynikają ograniczenia

9

 Podstawowy typ dokumentu lub zbioru dokumentów

O

1


 Lista dopuszczalnych wartości:

1 - tekst

2 - obraz

10

 Kategoria archiwalna

O

1


 Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 40 ust. 5 pkt 2 UPGiK

11

 Kod języka naturalnego

W

0..1

 Obligatoryjny w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym

 Określenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a UNZA

12

 Opis dokumentu lub zbioru dokumentów

F

0..1


 Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości

Oznaczenia w kolumnie „Status elementu”:
O – element obligatoryjny metadanych – należy bezwzględnie wypełnić
W – element warunkowy metadanych – należy wypełnić w przypadku wystąpienia określonego warunku
F – element fakultatywny metadanych – można wypełnić.