4. Wykonywanie prac geodezyjnych oraz opracowywanie ich wyników

4. Wykonywanie prac geodezyjnych oraz opracowywanie ich wyników.


Spis treści:


4.1. Rodzaje opracowań dla zamawiającego.

4.2. Podziały nieruchomości - mapy z projektem podziału nieruchomości.

    4.2.1. Granice nieruchomości podlegającej podziałowi.
    4.2.2. Podział nieruchomości rolnej lub leśnej – wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.
    4.2.3. Stabilizacja nowych punktów granicznych.
    4.2.4. Zasady obliczania powierzchni „pozostałej części” przy podziałach wykonywanych w trybie UGN - wydzielenie działki o powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi.

4.3. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (§ 37-39 rozporządzenia EGiB).

4.4. Rozgraniczanie nieruchomości.

4.5. Oznaczanie użytków gruntowych w EGiB.

4.6. Mapa do celów projektowych.

4.7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

4.1.  Rodzaje opracowań dla zamawiającego.

Zakres, formę i treść dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego określa umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą prac (§ 72 RSTT).

W celu jednolitego stosowania przepisów prawa oraz ułatwienia pracy zarówno organom SGiK udostępniającym materiały zasobu, jak i wykonawcom prac w Załączniku nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych (Załącznik nr 1 do RFZGŁ) została zawarta lista dopuszczalnych opisów celów lub zakładanych wyników zgłaszanych prac.


4.2.  Podziały nieruchomości - mapy z projektem podziału nieruchomości.

Podziały nieruchomości realizowane są w jednym z poniższych trybów:

 1. zgodnie z przepisami UGN,
 2. bez stosowania przepisów UGN, tzw. „podziałów rolnych lub leśnych”.

Zakładanym celem realizacji prac związanych z podziałem nieruchomości w każdym przypadku jest opracowanie odpowiedniej mapy z projektem podziału nieruchomości.

Wiele czynności w trakcie prac, niezależnie od trybu ich realizacji, wykonywanych jest według tych samych zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.


4.2.1. Granice nieruchomości podlegającej podziałowi.

Określenie granic nieruchomości, która podlega podziałowi, następuje w oparciu o wiarygodne dane pochodzące z materiałów zasobu, pozwalające na określenie położenia punktów granicznych wyznaczających przebieg granicy dzielonej nieruchomości z dokładnością określoną w obowiązujących standardach technicznych lub w wyniku ustalenia i pomiaru punktów granicznych określających przebieg dzielonej nieruchomości w odpowiednim trybie.

4.2.2. Podział nieruchomości rolnej lub leśnej – wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.

Przy podziale nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego – wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodującego wydzielenie działki gruntu
o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, zastosowanie mają przepisy UGN. Podział ten dopuszczalny jest pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Warunku powyższego nie stosuje się do działek gruntu projektowanych
do wydzielenia pod drogi wewnętrzne. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości organ określa termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna (art. 93 ust. 2a i 3a UGN).

4.2.3. Stabilizacja nowych punktów granicznych.

Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na wykonawcę prac obowiązku utrwalania na gruncie znakami granicznymi zarówno punktów granicznych określających przebieg dzielonej nieruchomości, jak i nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości.

Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, następuje na wniosek i na koszt właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości (§ 14 pkt 2 RDPN). Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do tego działania.

4.2.4. Zasady obliczania powierzchni „pozostałej części” przy podziałach wykonywanych w trybie UGN - wydzielenie działki o powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi.

Przepisy UGN i RDPN nie regulują sposobu obliczania pola powierzchni tej części nieruchomości podlegającej podziałowi, która pozostaje po wydzieleniu działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni do 33% całej powierzchni nieruchomości, zwanej dalej „pozostałą częścią”.

W takich przypadkach, przy obliczaniu pola powierzchni „pozostałej części” można stosować, na zasadach analogii, metodę wskazaną w § 77 ust. 7 pkt 2 RSTT.


4.3.  Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (§ 37-39 rozporządzenia EGiB).

W przypadku braku w pzgik dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania prac lub jeżeli dane w niej zawarte są niewiarygodne i nie pozwalają na jednoznaczne określenie przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości, wówczas ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych można dokonać w trybie przepisów § 37-39 REGiB, według:

−     zgodnych wskazań właścicieli (władających) potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (§ 39 ust. 1 REGiB),

−     ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek i brak jest zgodnego oświadczenia właściwych podmiotów (§ 39 ust. 2 REGiB),

−     położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzonej analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków (§ 39 ust. 3 REGiB).

1.        Czy warunkiem koniecznym do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych według zgodnego oświadczenie stron – pozwalającego na stabilizację ustalonych granic - jest obecność wszystkich właścicieli? Czy w razie niestawiennictwa wszystkich osób zainteresowanych, możliwe jest ustalenie przebiegu granic w oparciu o inne przesłanki?

Uczestnikami czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych są wszyscy właściciele oraz użytkownicy wieczyści tych działek lub osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania (§ 38 ust. 1 REGiB). Zgodne oświadczenie złożone do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych muszą złożyć wszystkie osoby prawidłowo zawiadomione o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. W przypadku, gdy któraś z osób prawidłowo zawiadomionych nie stawi się na gruncie, nie jest możliwe dokonanie przez wykonawcę ustalenia granic działek ewidencyjnych na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (§ 39 ust. 1 REGiB). Okoliczność niestawiennictwa zawiadomionych podmiotów nie stanowi przeszkody do dokonania przez wykonawcę ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie § 39 ust. 2 lub 3 REGiB, czyli według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek lub po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.

2.        Czy w przypadku zwrotu do wykonawcy zawiadomienia o terminie ustalenia przebiegu granic z adnotacją: „nie ma pod takim adresem", „adresat nie żyje" zastosowanie mają przepisy § 38 ust. 4 REGiB?

Jeśli wykazane w EGiB dane dotyczące właścicieli oraz użytkowników wieczystych działek objętych danymi czynnościami lub osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania nie są aktualne, zastosowanie ma § 38 ust. 4 REGiB.

W przypadku zwrotu wysłanego przez wykonawcę zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na adres wykazany w EGiB z adnotacją: „nie ma pod takim adresem”, „adresat nie żyje”, należy uznać, że nie doszło do skutecznego doręczenie zawiadomienia. Zatem również należy zastosować formę zawiadomienia wskazaną w § 38 ust. 4 REGiB.

3.        Czy stosując dyspozycję § 38 ust 4 REGiB, starosta w informacji o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zamieszczonej na BIP oraz na tablicy ogłoszeń, powinien podać imiona i nazwiska właścicieli działek objętych czynnościami?

Elementy, jakie powinna zawierać treść zawiadomienia o planowanych czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, określa § 38 ust. 2 pkt 1-3 REGiB. Zgodnie z tym przepisem zawiadomienie nie powinno zawierać imion i nazwisk osób fizycznych, ani nazw innych podmiotów legitymujących się prawami do działek ewidencyjnych objętych procedurą ustalenia przebiegu granic.

4.        Czy uczestnikiem czynności dotyczących ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, może być osoba władająca działką, będąca ewentualnym spadkobiercą zmarłego właściciela działki? Czy taka osoba może podpisać protokół z czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie zgodnego oświadczenia stron?

W sytuacji gdy, do udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejsce nieżyjącego właściciela zgłasza się jego ewentualny spadkobierca, wykonawca winien traktować taką osobę jako zainteresowaną stronę, o ile wykaże się dokumentami uprawdopodobniającymi jej następstwo prawne po zmarłym właścicielu danej działki. W takim przypadku osoba ta może podpisać protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, jednakże z wyłączeniem złożenia w nim oświadczenia co do zgodnego ustalenia przebiegu granicy.

Złożenie w protokole takiego oświadczenia jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy zainteresowany wykaże się dokumentem potwierdzającym jego wyłączne następstwo prawne po zmarłym właścicielu działki.


4.4.   Rozgraniczanie nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w UPGiK, sądy.

Kwestie rozgraniczenia nieruchomości regulują przepisy rozdziału 6 UPGiK oraz RRN.

Czy geodeta upoważniony przez właściwy organ do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w ramach postępowania o rozgraniczenie nieruchomości ma obowiązek ustalania spadkobierców (stron postępowania) w przypadku uzyskania informacji na temat śmierci strony?

Do postępowań o rozgraniczenie nieruchomości mają zastosowanie przepisy KPA. Zatem, ustalenie kręgu stron leży w gestii organu prowadzącego to postępowanie. To organ administracji publicznej ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w postępowaniu (art. 10 § 1 KPA).


4.5.  Oznaczanie użytków gruntowych w EGiB.

Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, określa załącznik nr 6 do REGiB (§ 68 ust. 6 REGiB).

1.        Czy dopuszczalne jest określenie w EGiB użytku gruntowego „dr” w odniesieniu do działki powstałej w wyniku podziału i przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ciąg komunikacyjny?

Do użytku gruntowego o nazwie „drogi” zalicza się grunty, które są pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów UDP (ust. 1 lp. 18 tabeli załącznika nr 6 do REGiB). Wymienione pojęcia są zdefiniowane w następujący sposób:

 1. droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym;
 2. pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane
  i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;
 3. drogi wewnętrzne – są to drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych
  i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Biorąc za podstawę powyższe definicje należy stwierdzić, iż wydzielona w trybie przepisów UGN działka ewidencyjna, która będzie wykorzystywana pod ciąg komunikacyjny (drogę dojazdową do wydzielonych działek) zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do czasu zmiany jej faktycznego sposobu użytkowania, zachowuje w EGiB dotychczasowe oznaczenie użytku rolnego sprzed podziału.

Dla dróg wewnętrznych wydzielonych na obszarach położonych poza granicami administracyjnymi miast, zmiana użytku rolnego na użytek oznaczony w EGiB symbolem „dr”, może nastąpić po uprzednim wyłączeniu z produkcji rolnej gruntu wydzielonego pod tę drogę.

2.    Jak oznaczyć użytek gruntowy dla działek ewidencyjnych przeznaczonych pod inwestycję drogową, które powstały w wyniku zatwierdzenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?

Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w art. 11f ust. 1 UPRIDP, dla potrzeb realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdza się podział nieruchomości. Ustalone tą decyzją linie rozgraniczające teren stanowią jednocześnie granice nowo wydzielonych działek pod budowę drogi. Decyzja ta stanowi również podstawę do dokonania wpisów w KW i w EGiB (art. 12 ust. 1-3 UPRIDP).

Działki ewidencyjne wydzielone w wyniku podziału nieruchomości w trybie przepisów UGN, przeznaczone zgodnie z tą decyzją na realizację inwestycji drogowej, do czasu zmiany ich faktycznego sposobu użytkowania, zachowują w EGiB dotychczasowe oznaczenie użytków gruntowych sprzed podziału.

W świetle obowiązujących przepisów, zmiana oznaczenia użytku gruntowego na użytek gruntowy o nazwie „droga”, może nastąpić pod warunkiem:

 1. przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydzielonej działki gruntu pod budowę drogi publicznej lub wewnętrznej (w tym przypadku, będzie to decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);
 2. rozpoczęcia procesu budowlanego na wydzielonym pasie drogowym zgodnie z art. 41 ust. 1-3 UPB, bez względu na rodzaj wykonanej nawierzchni (np. gruntowa, utwardzona).

Do czasu zakończenia budowy dróg publicznych, użytki w działkach ewidencyjnych przeznaczone pod ich budowę, będące własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wydzielone pod te drogi na podstawie ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zalicza się do użytków gruntowych - „Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – Tp” (ust. 1 lp. 21 tabeli załącznika nr 6 do REGiB).


4.6.   Mapa do celów projektowych.

Treścią mapy do celów projektowych jest treść aktualnej mapy zasadniczej oraz takie elementy (§ 6 ust. 1 RRZOGB), jak:

 1. opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 2. usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody;
 3. usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Mapa do celów projektowych powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej także teren tej inwestycji (§ 5 RRZOGB).

Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje (§ 78 RSTT):

 1. zbiory danych pzgik, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8, i 11 oraz ust. 1b UPGiK;
 2. wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, o których mowa w pkt 1, wskazanych przez projektanta lub inwestora;
 3. opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich.

Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się znaki kartograficzne zawarte w Załączniku nr 7 RBDOT500. W przypadku umieszczenia na tej mapie innych obiektów dla których nie przewidziano znaków kartograficznych w RBDOT500, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów (§ 80 ust. 3 RSTT).

1.    Czy po uwierzytelnieniu mapy do celów projektowych przez odpowiedni organ SGiK wykonawca prac może dokonywać zmian jej treści i dodawać na tej mapie nowe elementy? Jeżeli tak, jakie to mogą być zmiany?

Mapa do celów projektowych może być uwierzytelniona przez właściwy organ SGiK
na wniosek osoby zainteresowanej, w szczególności wykonawcy prac (§ 4 RUWD). W takim przypadku uwierzytelnianie dokumentów następuje z chwilą przyjęcia tej dokumentacji do pzgik. Przyjęcie operatu technicznego do pzgik oznacza, że wynik weryfikacji tego operatu i mapy wypadł pozytywnie. W przekazanym do pzgik operacie technicznym pozostaje kopia tej mapy (§ 71 ust. 1 pkt 5 RSTT), natomiast oryginał tej mapy jest przekazywany inwestorowi. Więcej informacji o dokumentach wchodzących w skład operatu technicznego znajduje się w [3].

Wykonawca prac nie może już dokonywać zmian na tej mapie i „dodawać nowych elementów”, gdyż tworzy obraz graficzny niezgodny zarówno z operatem technicznym (zawierającym między innymi kopię mapy, która została przekazana inwestorowi), jak również z danymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b UPGiK.

2.    Czy należy dokonać aktualizacji mapy do celów projektowych, jeżeli od dnia jej uwierzytelnienia upłynął rok, a w granicach opracowania tej mapy powstały nowe obiekty takie, jak np.: budynki, budowle, urządzenia budowlane lub inne obiekty, które podlegają wykazaniu w EGiB i BDOT500?

Na treść mapy do celów projektowych składa się aktualna treść mapy zasadniczej oraz usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy (§ 6 ust. 1 RRZOPG). Jeśli nastąpiły zmiany w terenie, które objęły swoim zakresem treść mapy zasadniczej, to tym samym mapa do celów projektowych stała się nieaktualna. W takim przypadku niezbędne jest sporządzenie nowej, aktualnej mapy do celów projektowych z uwzględnieniem przepisów RRZOPG oraz RSTT.

3.    Czy mapa do celów projektowych jest utworem w rozumieniu UPAiPP? Czy można w umowie ze zleceniodawcą zastrzec sobie prawo do opracowanej mapy, która dodatkowo jest uzupełniona o dodatkowe elementy, ma zmienione kolory i ramkę z logo firmy? Czy mapa ta, z chwilą przekazania operatu technicznego do pzgik, staje się własnością Skarbu Państwa?

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r. sygn. akt I A Ca 490/06 (LEX nr 298567) wynika, że nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, opracowanie stanowiące jedynie zastosowanie wiedzy technicznej, choćby wysokospecjalistycznej, jeżeli jego treść jest z góry zdeterminowana warunkami i wymaganiami oraz charakterem realizowanego (rozwiązywanego) problemu (zadania) technicznego.

Opracowanie mapy do celów projektowych wymaga zastosowania przez wykonawców prac wiedzy technicznej zgodnie z przepisami ustalonymi w dziedzinie geodezji i kartografii,
a rezultaty prac tj. dokumentacja, która powstaje w ich wykonaniu (w tym przypadku operat techniczny i mapa do celów projektowych) mają charakter powtarzalny. Zatem osoby
o odpowiednim przygotowaniu zawodowym, dysponujące podobnymi narzędziami, postępujące zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi osiągają analogiczne lub podobne rezultaty. Mapa do celów projektowych nie jest zatem utworem w rozumieniu UPAiPP.

Zakres, formę i treść dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego określa umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą (§ 72 RSTT). Wykonawcy prac świadczą w tym względzie odpłatną usługę realizowaną zgodnie z wymienionymi przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii. Mapa do celów projektowych musi być sporządzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności RRZOPG oraz RSTT oraz z uwzględnieniem oczekiwań inwestora –  powinna być przekazana zamawiającemu w postaci przydatnej do realizacji jego zamierzeń inwestycyjnych.

Możliwość umieszczenia na mapie do celów projektowych „dodatkowych elementów” musi więc spełniać postanowienia zawarte w § 6 RRZOPG.

Mapa do celów projektowych, jako opracowanie geodezyjno-kartograficzne, nie posiada przymiotu utworu i nie korzysta z ochrony UPAiPP.

Mapa do celów projektowych nie jest przekazywana do pzgik (§ 72 ust. 1 pkt 5 RSTT),
lecz stanowi własność zleceniodawcy. Organ prowadzący pzgik weryfikuje ją jedynie pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującego w geodezji i kartografii łącznie
z dokumentacją przekazaną do pzgik (art. 12b UPGiK).


4.7.  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu (§61 ust. 1 i 2 RSST):

 1. ustalenia danych:
 2. określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
 3. niezbędnych do wprowadzenia zmian w EGiB, GESUT i BDOT500;
 4. sporządzenia operatu geodezyjnego (§ 19 ust. 1 RRZOGB), w szczególności:
 5. mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,
 6. dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń.

Geodezyjne pomiary powykonawcze mogą również dotyczyć pomiaru pionowości elementów konstrukcyjnych i trzonów windowych oraz stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń obiektu i podłoża oraz odkształceń obiektu.

Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie na gruncie, podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b UPB (art. 43 ust. 1 UPB).

Czy dopuszczalne jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu po ich zasypaniu?

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, i 19a-20b UPB podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie (art. 43 ust. 1 UPB). Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem (art. 43 ust. 3 UPB). Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dotycząca przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, i telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 20 UPB), powinna być dokonana przed ich zakryciem.

Do wykonania przedmiotowych pomiarów inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, a więc i przyłączy upoważniony jest ten wykonawca prac geodezyjnych, który posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1 obejmującego geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (art. 43 pkt 1 UPGiK).