5. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

5. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.


Spis treści:

5.1. Prace geodezyjne oraz prace kartograficzne.

5.2. Prace podlegające zgłoszeniu. 

5.3. Podmioty zobowiązane do zgłoszenia prac.

5.4. Złożenie zgłoszenia prac.

5.5. Rodzaje formularzy, zgłoszenie pierwotne, zgłoszenie uzupełniające.

5.6. Informacje, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu.

       5.6.1. Cel lub zakładany wynik w zgłoszeniu – czy wykonawca może wskazać kilka celów zgłaszanych prac.
       5.6.2. Obszar objęty zgłaszanymi pracami – czy wykonawca może wskazać kilka obszarów objętych zgłaszanymi pracami.
       5.6.3. Termin zakończenia prac w zgłoszeniu.
       5.6.4. Wskazanie w zgłoszeniu listy materiałów niezbędnych do wykonania zgłaszanych prac.

5.7. Zmiana wykonawcy.


5.1. Prace geodezyjne oraz prace kartograficzne.


Prace geodezyjne to (art. 2 pkt 1 UPGiK):

a) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:

 • realizacją zadań określonych w UPGiK, 
 • opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych, 
 • ­ wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,

b) projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych
w związku z realizacją zadań określonych w UPGiK lub na potrzeby pomiarów
i opracowań, o których mowa w lit. a,

c) obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań, o których mowa w lit. a i b,

d) tworzenie określonych w UPGiK zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa.

Z przywołanej definicji prac geodezyjnych wynika, że aby został osiągnięty określony w zgłoszeniu „Cel lub zakładany wynik” np. w postaci „mapy do celów projektowych”, należy wykonać szereg czynności, czyli „prac geodezyjnych”, takich jak chociażby: zaprojektowanie i wykonanie pomiarów geodezyjnych, dokonanie obliczeń na podstawie wyników tych pomiarów, utworzenie określonych zbiorów danych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej. Mówimy zatem o „pracach geodezyjnych”, a nie o „pracy geodezyjnej”.
Prace kartograficzne (a nie praca kartograficzna) to wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (art. 2 pkt 2 UPGiK).
Ważne: prace kartograficzne nie dotyczą mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej.
Więcej informacji o tym, czym są mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza można znaleźć w [1.3.2.].


5.2. Prace podlegające zgłoszeniu.


Zgłoszeniu właściwemu organowi SGiK podlegają tylko ściśle określone prace (art. 12 ust. 1 UPGiK). Więcej informacji o podmiotach, które są zobowiązane do zgłaszania prac znajduje się w [5.3.].
Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje prac dotyczących (art. 12 c ust. 1 UPGiK):

1) terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte EGiB,

2) zobrazowań lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu terenu, a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż podmioty realizujące zadania publiczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 UINF.

Zgłoszenie prac jest jednocześnie wnioskiem o udostępnienie materiałów zasobu.


5.3. Podmioty zobowiązane do zgłoszenia prac.

Jeśli prace podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi SGiK, to obowiązek ten ciąży na ich wykonawcy.
Wykonawcą prac może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego (art. 11 UPGiK).
W przypadku, gdy wykonawcą prac podlegających obowiązkowi zgłoszenia jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia kierownika prac, legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.


5.4. Złożenie zgłoszenia prac.

Wykonawca prac zgłasza prace przed ich rozpoczęciem:

1) Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

a) utworzenie lub aktualizacja następujących baz danych: 

 • BDPOG,
 • PRG,
 • PRNG,
 • BDOO, 
 • BDZLiS, BDOrto i BDNMT, 

b) wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy,

c) opracowanie map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000 oraz 1:100 000, map ogólnogeograficznych oraz map tematycznych i specjalnych dla obszaru kraju wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju,

2) właściwym miejscowo marszałkom województw, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

    a) utworzenie lub aktualizacja BDOT10k,
    b) opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz map tematycznych dla obszaru województwa wykonywanych na zamówienie marszałka województwa,

3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

a) utworzenie lub aktualizacja baz danych:

 • ­ EGiB,
 • GESUT, 
 • BDSOG,
 • BDOT500,

b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,

c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,

d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,

e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości (art. 12 ust. 1 UPGiK).


5.5.Rodzaje formularzy, zgłoszenie pierwotne, zgłoszenie uzupełniające.

Zgłoszenie prac może być złożone:

1) w postaci dokumentu elektronicznego – podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;

2) dokumentu nieelektronicznego – zawierającego własnoręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu;

3) przez portal PZGiK;
– wszystkie te formy są równoważne.

W przypadku zgłaszania prac z wykorzystaniem właściwego formularza zgłoszenia prac (Załączniki nr 1 i 2 do RFZGŁ) w prawym górnym rogu formularza należy zaznaczyć, że jest to „zgłoszenie pierwotne”. Takie oznaczenie formularza informuje, że jest on składany przez wykonawcę prac jako spełnienie obowiązku ich zgłoszenia (art. 12 ust. 1 UPGiK).

Zgłoszenie prac zawiera:

1) dane identyfikujące:
    a) wykonawcę zgłaszanych prac,
    b) osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także uprawnienia zawodowe tych osób;

2) cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac;

3) dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami;

4) przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac;

5) listę materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac (art. 12 ust. 2 UPGiK).

Formularz oznaczony jako „zgłoszenie uzupełniające” może być wykorzystywany w przypadku, gdy zaistnieje konieczność udostępnienia dodatkowych materiałów zasobu w trakcie wykonywania zgłoszonych prac. W formularzu oznaczonym jako „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze …” należy wówczas podać identyfikator zgłoszenia prac. Więcej informacji dotyczących udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac znajduje się w [6].


5.6. Informacje, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu.

5.6.1. Cel lub zakładany wynik w zgłoszeniu, kilka celów/wyników zgłaszanych prac.

Zgłoszenie prac musi zawierać cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac (art. 12 ust. 2 pkt 2 UPGiK). W punkcie 9 zgłoszenia należy wpisać cel/cele lub zakładany wynik/zakładane wyniki prac, które należy wybrać z listy stanowiącej Załącznik nr 1 do wzoru zgłoszenia.

I. W przypadku prac, które podlegają zgłoszeniu właściwemu staroście celem lub zakładanym wynikiem prac, który powinien być określony w zgłoszeniu prac, mogą być odpowiednio:

1) w przypadku prac, które mogą być zlecane przez starostę jako organ SGiK, w ramach kompetencji wynikających z UPGiK (zastosowanie ma wówczas art. 40a ust. 2 pkt 3 UPGiK), albo w ramach postępowania prowadzonego przez starostę jako organ administracji publicznej (nie ma zastosowania art. 40a ust. 2 pkt 3 UPGiK):

a) założenie EGiB (starosta jako organ SGiK),
b) modernizacja EGiB (starosta jako organ SGiK),
c) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
d) utworzenie bazy danych GESUT (starosta jako organ SGiK),
e) aktualizacja bazy danych GESUT (starosta jako organ SGiK),
f) utworzenie bazy danych BDOT500 (starosta jako organ SGiK),
g) aktualizacja bazy danych BDOT500 (starosta jako organ SGiK),
h) utworzenie bazy danych BDSOG (starosta jako organ SGiK),
i) aktualizacja bazy danych BDSOG (starosta jako organ SGiK),
j) projekt scalenia gruntów (starosta jako organ administracji publicznej),
k) projekt wymiany gruntów (starosta jako organ administracji publicznej);

2) w przypadku prac, które są realizowane przez wykonawców prac na zlecenie władających nieruchomością:

a) mapa z projektem podziału nieruchomości (podział w trybie UGN),
b) mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej,
c) inna mapa do celów prawnych,
d) wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
e) mapa do celów projektowych,
f) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,
g) wytyczenie obiektów budowlanych,
h) inny cel, np. wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 UPGiK;

3) w przypadku prac, które są realizowane przez wykonawców w ramach postępowania prowadzonego przez organy gminy:

a) mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości (art. 102 ust. 1 UGN),
b) rozgraniczenie nieruchomości (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Oczywistym jest, że w przypadku prac, o których mowa w punkcie 2, wyniki tych prac są przekazywane przez wykonawcę do pzgik, a dane zawarte w przekazanej dokumentacji służą aktualizacji odpowiednich baz danych (rejestrów publicznych). Przekazywanie wyników prac jest ustawowym obowiązkiem nałożonym na wykonawców prac (art. 12a ust. 1 UPGiK).
Natomiast celem lub zakładanym wynikiem tych prac, który powinien być zaznaczony
w zgłoszeniu, jest sporządzenie określonego opracowania/opracowań dla zleceniodawcy, określonych w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą prac, np. mapy z projektem podziału nieruchomości, mapy do celów projektowych itd. W takich przypadkach nie należy zatem w zgłoszeniu wskazywać, że celem jest zatem aktualizacja danych w rejestrze publicznym – jest to czynność wynikająca z kompetencji właściwego starosty, która jest skutkiem włączenia określonej przepisami dokumentacji do pzgik.

W uzupełnieniu:

II. W przypadku prac, które podlegają zgłoszeniu właściwemu marszałkowi województwa celem lub zakładanym wynikiem prac mogą być odpowiednio:

1) utworzenie bazy danych BDOT10k (realizowane przez marszałka jako organ SGiK
w ramach kompetencji wynikających z UPGiK),
2) aktualizacja bazy danych BDOT10k (realizowane przez marszałka jako organ SGiK
w ramach kompetencji wynikających z UPGiK),
3) inny cel.


III. W przypadku prac, które podlegają zgłoszeniu Głównemu Geodecie Kraju celem lub zakładanym wynikiem prac mogą być odpowiednio realizowane przez Głównego Geodetę Kraju w ramach kompetencji wynikających z UPGiK:

1) utworzenie bazy danych PRPOG,
2) aktualizacja bazy danych PRPOG,
3) utworzenie bazy danych BDOO,
4) aktualizacja bazy danych BDOO,
5) utworzenie bazy danych PRG,
6) aktualizacja bazy danych PRG,
7) utworzenie bazy danych PRNG,
8) aktualizacja bazy danych PRNG,
9) utworzenie bazy danych ortofotomapy,
10) utworzenie bazy danych NMT.


5.6.2. Obszar objęty zgłaszanymi pracami, możliwość wskazania kilku obszarów objętych zgłaszanymi pracami.

Pole 13. formularza zgłoszenia prac geodezyjnych jest oznaczone jako: „Dane określające położenie obszaru/obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami geodezyjnymi” (analogiczne oznaczenie występuje w zgłoszeniu prac kartograficznych).
Wykonawca może zatem wskazać kilka obszarów, na których będzie realizował prace. Może także dla każdego obszaru wybrać inny sposób jego określenia – warunkiem jest jedynie, by to był jeden ze wskazanych w formularzu sposobów.
Prace mogą także być realizowane na obszarze obejmującym więcej niż jeden powiat. W takim przypadku, jeśli jest to niezbędne, istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania i wymiany materiałów zasobu pomiędzy organami SGiK – w tym przypadku w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń złożonych w każdym z powiatów (art. 40 ust. 2a UPGiK).

5.6.3. Termin zakończenia prac w zgłoszeniu.

Przepisy UPGiK nie określają maksymalnego terminu wykonania zgłoszonych prac. W przypadku określania obszaru, celu i rodzaju zgłaszanych prac wykonawca powinien jednak uwzględnić to, że zgłoszeniu podlegają określone prace, które zamierza wykonać, a nie prace, które hipotetycznie wykona w przyszłości. W związku z tym określenie obszaru, celu i rodzaju zgłaszanych prac musi być zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz nie może służyć obejściu przepisów art. 40d ust. 4 i 5 UPGiK.

5.6.4. Wskazanie w zgłoszeniu listy materiałów niezbędnych do wykonania zgłaszanych prac.

W zgłoszeniu należy wskazać listę materiałów niezbędnych do wykonania zgłaszanych prac.
W związku z powyższym w jednym z pytań pojawiło się stwierdzenie że: „zgłaszając pracę nie mam pojęcia jakie materiały są w zasobie i co będzie mi niezbędne do wykonania prac”.
Zarówno przepisy UPGiK w brzmieniu obowiązującym do dnia 11 lipca 2014 r., jak i przepisy w brzmieniu obowiązującym od dnia 12 lipca 2014 r. określają, jakie materiały gromadzone są w poszczególnych częściach pzgik.
Przepisy prawa w obowiązującym stanie prawnym przed 12 lipca 2014 r., jak i po tym dniu, określają także: 

1) zakres danych gromadzonych w rejestrach publicznych (bazach danych);
2) zakresy treści standardowych opracowań kartograficznych, jakimi są m.in. mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza;
3) skład operatu technicznego (rodzaje dokumentów w skład operatu);
4) rodzaje dokumentów przekazywanych organom prowadzącym EGiB przez inne organy administracji publicznej.

O zakresie rodzajowym materiałów zasobu, które wykonawca powinien wskazać w zgłoszeniu, decydować będzie cel lub zakładany wynik prac, który musi być znany wykonawcy co najmniej od chwili zawarcia umowy ze zleceniodawcą. Od tego między innymi zależy ustalenie przez wykonawcę zakresu prac do wykonania, a w konsekwencji wskazania w zgłoszeniu listy materiałów, które w jego ocenie powinny być udostępnione. Jest to także istotna informacja dla organu udostępniającego materiały zasobu.


5.7. Zmiana wykonawcy.

Zmiana wykonawcy prac wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia przez „nowego” wykonawcę zamiaru wykonania prac geodezyjnych właściwemu organowi prowadzącemu pzgik. „Przeniesienie” dotychczasowego zgłoszenia prac na rzecz innego wykonawcy (innej firmy) wiązałoby się bowiem z przekazaniem „nowemu” wykonawcy materiałów zasobu udostępnionych w związku ze zgłoszeniem prac. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały (art. 40c ust. 1 UPGiK). Licencja ta uprawnia do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych zgłoszeniem wymienionym w tej licencji, tylko przez licencjobiorcę, którym jest wykonawca zgłoszonych prac lub ustanowieni przez niego podwykonawcy. Ustawodawca nie przewidział jednak możliwości „przenoszenia” uprawnień wynikających z licencji na rzecz innego podmiotu – innego wykonawcy.

Udostępnianie materiałów zasobu wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów (art. 48a ust. 1 UPGiK).

Powyższe nie wyklucza nabycia uprawnień wynikających z licencji w drodze następstwa pod tytułem ogólnym (np. spadkobranie, połączenie spółek).