7. Przekazanie wyników zgłoszonych prac do pzgik, weryfikacja, przyjęcie/odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik

7. Przekazanie wyników zgłoszonych prac do pzgik, weryfikacja, przyjęcie/odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik.


Spis treści:

7.1. Zawiadomienie o zakończeniu zgłoszonych prac.

7.1.1. Zawiadomienie o zakończeniu prac w całości lub w części.
7.1.2. Skład przekazywanej dokumentacji – kilka celów/zakładanych wyników prac; prace realizowane na obszarze kilku obrębów ewidencyjnych.

7.2. Przekazanie dokumentacji (operatu technicznego) do pzgik.

7.2.1. Sposób przekazania dokumentacji do pzgik.
7.2.2. Skład operatu technicznego – dokumenty przekazywane do pzgik.

7.3. Opracowanie sporządzone dla zamawiającego.

7.4. Weryfikacja przekazanej dokumentacji - cel weryfikacji.

7.4.1. Uprawnienia osoby, która dokonuje czynności weryfikacji.
7.4.2. Termin przeprowadzenia weryfikacji.
7.4.3. Zakres weryfikacji.
7.4.4. Weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

7.5. Protokół weryfikacji.

7.6. Wynik weryfikacji, postępowanie organu w zależności od wyniku weryfikacji.

7.6.1. Pozytywny wynik „pierwotnej” weryfikacji.
7.6.2. Brak pozytywnego wyniku „pierwotnej” weryfikacji.

7.7. Sankcje z tytułu nie przekazania materiałów do pzgik.

7.1. Zawiadomienie o zakończeniu zgłoszonych prac.

Po zakończeniu zgłoszonych prac ich wykonawca kompletuje dokumentację oraz zawiadamia organ SGiK, do którego zostały zgłoszone prace, o zakończeniu tych prac, przekazując jednocześnie odpowiednie dokumenty oraz zbiory danych (art. 12a ust. 1 UPGiK).

W przypadku prac, o których mowa w RSTT, całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego. Informacje dotyczące dokumentów, które wchodzą w skład operatu technicznego, znajdują się także w [3.1.].


7.1.1. Zawiadomienie o zakończeniu prac w całości lub w części.

Obowiązujące przepisy umożliwiają wskazanie w zgłoszeniu prac więcej niż jednego celu lub zakładanego wyniku tych prac. Możemy także mieć do czynienia z przypadkiem, gdy realizacja prac objętych jednym zgłoszeniem jest podzielona na etapy.

Wykonawca może zawiadomić organ, że prace zostały wykonane w całości lub w części – w takim przypadku należy dodać informację, w której części prace zostały zakończone, np. wskazując, który cel/wynik albo który etap prac został zrealizowany (wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych w Załączniku nr 3 do RFZGŁ).

Całość dokumentacji, którą wykonawca przekazuje do pzgik – w całości lub w częściach, odpowiadających np. poszczególnym etapom prac – powinna wchodzić w skład jednego operatu technicznego (§ 71 ust. 1 RSTT).


7.1.2. Skład przekazywanej dokumentacji – kilka celów/zakładanych wyników prac; prace realizowane na obszarze kilku obrębów ewidencyjnych.

Przykład nr 1:

Zgłoszenie obejmuje prace realizowane na obszarze wskazanej działki ewidencyjnej („jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, działka ewidencyjna”), których celami są:

 1.      mapa do celów projektowych,
 2.      wytyczenie obiektów budowlanych,
 3.      geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych.

Wskazane w zgłoszeniu cele/wyniki będą realizowane w określonej kolejności. Jako pierwsza powinna powstanie mapa do celów projektowych, która posłuży do opracowania projektu budowlanego. Kolejnym celem będzie wytyczenie obiektów budowlanych, które następnie zostaną zinwentaryzowane, w wyniku czego powstanie opracowanie zawierające wyniki tej inwentaryzacji.

Przykład nr 2:

Zgłoszenie obejmuje prace, które będą realizowane na obszarze określonym współrzędnymi poligonu, obejmującego kilka obrębów ewidencyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych. Prace będą realizowane etapami – każdy etap będzie obejmował prace realizowane na obszarze jednego obrębu w kolejności uzgodnionej z zamawiającym.

W obu opisanych przypadkach całość dokumentacji zawierającej wyniki zgłoszonych prac powinna być skompletowana w postaci operatu technicznego (§ 71 ust. 1 RSTT). Dokumenty, które wchodzą w skład operatu, zostały określone w § 71 ust. 2 RSTT, jednak w każdym przypadku należy także uwzględnić cel/zakładany wynik zgłoszonych prac.

Przepisy UPGiK, RSTT oraz RPZGiK nie zawierają regulacji, które mogłyby być podstawą do żądania przez organ podziału dokumentacji zawierającej wyniki prac geodezyjnych na określone części, ani nie określają zasad, według których taki podział miałby następować (np. w oparciu o cel prac albo dla każdego obrębu ewidencyjnego odrębnie). Dokumentacja powinna stanowić jeden operat techniczny, ale możliwe jest przekazywanie powstałej w wyniku prac dokumentacji w podziale na części odpowiadające poszczególnym opracowaniom albo etapom.

Każdy dokument w postaci nieelektronicznej, wchodzący w skład tego operatu, po jego przyjęciu do pzgik podlega przetworzeniu do postaci elektronicznej. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład danego operatu są przechowywane w bazie systemu PZGiK, a każdy z tych dokumentów otrzymuje unikalny numer ewidencyjny oraz opis w postaci odpowiednich metadanych, w których należy zamieścić wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji poszczególnych dokumentów wchodzących w skład danego operatu. Jednym z elementów metadanych jest „Opis dokumentu lub zbioru dokumentów”, w którym należy zamieścić opis zawartości dokumentu – można tu zamieścić dodatkowe informacje o dokumencie, np. informację dotyczącą obrębu, którego dotyczy dokument lub etapu prac, w ramach którego dokument powstał.


7.2.  Przekazanie dokumentacji (operatu technicznego) do pzgik.

Przekazaniu do pzgik podlegają:

 1. zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b UPGiK;
 2. dokumenty wymagane przepisami RSTT lub ich uwierzytelnione kopie.

Przekazaniu Głównemu Geodecie Kraju podlegają:

 1. zobrazowania lotnicze,
 2. ortofotomapa wraz z wykorzystanymi do jej opracowania zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych,
 3. numeryczny model terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania tego modelu zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych,

jeśli powstały w wyniku prac sfinansowanych ze środków publicznych oraz wykonanych na zamówienie podmiotów publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 UINF lub podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego.


7.2.1. Sposób przekazania dokumentacji do pzgik.

Wykonawcy prac często natomiast zgłaszają problemy związane z „wymaganiami” organów SGiK dotyczącymi teczki”, w której mają być przekazane do pzgik dokumenty w postaci nieelektronicznej oraz nośniki, na których zostały zapisane dokumenty w postaci dokumentów elektronicznych. Różne są wymagania dotyczące sposobu opisywania takiej „teczki”, jak i samej „teczki”: w jednym przypadku dokumenty należy przekazać w teczce wiązanej, w innym – w kopercie, a jeszcze innym – w tzw. „koszulce”.

W przypadku, gdy dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego są to wyłącznie dokumenty elektroniczne, mogą być one przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez portal (system PZGiK) i w takim przypadku w ogóle nie mówimy o jakiejkolwiek „teczce”.  

Przekazywana dokumentacja (operat techniczny) – bez względu na sposób jej przekazania – stanowi załącznik do zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac (w całości lub w części), w którym należy podać numer kancelaryjny zgłoszenia prac. W każdym przypadku zatem wystarczającym jest, by dokumentacja stanowiąca załącznik do zawiadomienia była opisana numerem kancelaryjnym zgłoszenia prac.


7.2.2. Skład operatu technicznego – dokumenty przekazywane do pzgik.

Operat techniczny jest szczególnym rodzajem materiału zasobu, gdyż nie jest jednym dokumentem, lecz zbiorem dokumentów, które powstały w wyniku zgłoszonych prac. Każdy dokument wchodzący w skład przekazywanej dokumentacji (operatu technicznego) musi być podpisany. Dokumenty w postaci nieelektronicznej muszą być podpisane własnoręcznym podpisem, natomiast dokumenty w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Obowiązek podpisania dotyczy także wchodzących w skład operatu technicznego plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych (§ 71 ust. 2 pkt 6 RSTT) zapisanych zgodnie ze schematem GML lub w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym pzgik. Oznacza to, że każdy taki plik danych należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji dotyczących dokumentów, które wchodzą w skład operatu technicznego, znajduje się w [3.1.].

1.    Dokumenty w operacie technicznym – analiza materiałów zasobu udostępnionych w związku ze zgłoszeniem prac.

Przepisy nie określają formy ani metodyki sporządzania analizy materiałów zasobu udostępnionych w związku ze zgłoszeniem prac. Może ona znaleźć się w sprawozdaniu technicznym lub zostać sporządzona jako odrębny dokument, który zostanie włączony
do operatu technicznego. Analiza powinna być przeprowadzona pod kątem przydatności udostępnionych materiałów zasobu do wykonania konkretnych prac oraz opracowania, które jest celem tych prac (§ 6 ust. 1 RSTT).

2.    Czy w skład operatu technicznego wchodzi kopia opracowania dla zamawiającego?

W skład tej dokumentacji, którą wykonawca zgłoszonych prac ma obowiązek przekazać do pzgik, wchodzą m.in. dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej (§71 ust. 2 pkt 5 RSTT).

Mapa z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych jest takim dokumentem zawierającym wyniki pomiaru, a zatem jest dokumentem, o którym mowa w przywołanym przepisie. Również z § 21 ust. 3 RPZGiK wynika, że kopia mapy z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych jest częścią składową operatu technicznego.

3.    Czy w skład operatu technicznego wchodzi informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub o odstępstwach od tego projektu (art. 57 ust. 1 pkt 5 UPB)?

Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 UPB nie wchodzi w skład operatu technicznego.

4.    Czy w skład operatu powinny wchodzić:

a)      projekt,

b)      decyzja o pozwoleniu na budowę,

c)      opinia ZUD (prace zgłoszone przed dniem 12 lipca 2014 r.)/protokół narady koordynacyjnej?

W skład operatu mogą wchodzić „inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę”, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania zgłoszonych prac. Decyduje o tym wykonawca prac. Informacja o tych dokumentach lub kopiach dokumentów oraz przyczynach włączenia ich do operatu technicznego powinna być zamieszczona w sprawozdaniu technicznym.

5.    Czy w skład operatu technicznego wchodzi szkic dokumentacyjny oraz szkic tyczenia?

Prace, których celem jest wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu podlegają zgłoszeniu (art. 12 ust. 1 pkt 3 UPGiK), a dokumentacja zawierająca wyniki tych prac podlega przekazaniu do pzgik.

Szkic dokumentacyjny oraz szkic tyczenia, czyli dokumenty zawierające wyniki pomiaru wchodzą w skład operatu technicznego (§ 71 ust. 2 pkt 5 RSTT). W przypadku szkicu tyczenia do operatu technicznego powinna być włączona uwierzytelniona kopia (§ 59 ust. 4 RSTT).


7.3.   Opracowanie sporządzone dla zamawiającego.

Opracowania, które wykonawca prac wykonuje dla zamawiającego, takie jak: mapa do celów prawnych, mapa do celów projektowych, mapa z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej itp., nie podlegają przekazaniu do pzgik – nie stają się własnością Skarbu Państwa. Takie mapy nie mogą być zatem opatrywane klauzulą potwierdzającą jej przyjęcie do pzgik (§ 71 ust. 2 pkt 5 RSTT). Mogą być natomiast uwierzytelnione – na wniosek osób zainteresowanych (art. 12b ust. 5 UPGiK).

Czy w przypadku wykonywania prac, których celem/zakładanym wynikiem jest geodezyjna inwentaryzacja obiektu budowlanego, organ SGiK „może uzależnić wydanie dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego od uprzedniego wprowadzenia zmian w EGiB”?

W [7.2.] zostały opisane dokumenty, które są wynikiem zgłoszonych prac i które wykonawca przekazuje do pzgik (art. 12b ust. 1 UPGiK). Opracowania dla zamawiającego takie jak: mapa do celów prawnych, mapa do celów projektowych, mapa zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych są opracowywane przez wykonawcę prac – w oparciu o udostępnione materiały zasobu oraz zgłoszone prace zrealizowane przez tego wykonawcę. Opracowania przeznaczone dla zamawiającego nie podlegają przekazaniu do pzgik.

Organ SGiK, do którego została przekazana dokumentacja zawierająca wyniki zgłoszonych prac nie może zatem „wydać” takiego opracowania, np. mapy do celów prawnych – mapa ta nie jest w dyspozycji tego organu – ani tym bardziej uzależnić „wydania” tej mapy od „uprzedniego wprowadzenia zmian w EGiB”.

Opracowanie dla zamawiającego może być natomiast uwierzytelnione na wniosek osoby zainteresowanej (art. 12b ust. 5 UPGiK) – w szczególnym przypadku wniosek o uwierzytelnienie może złożyć wykonawca prac w związku z przekazaniem operatu technicznego do pzgik. W takim przypadku uwierzytelnienie dokumentów dla zamawiającego następuje z chwilą przyjęcia tego operatu do pzgik (§ 4 ust. 1 RUWD).


7.4.  Weryfikacja przekazanej dokumentacji - cel weryfikacji.

Weryfikacja przekazanych zbiorów danych oraz dokumentów ma na celu sprawdzenie (zbadanie), czy przekazane zbiory danych i dokumentów spełniają warunki określone w przepisach prawa obowiązującego w geodezji i kartografii oraz rozstrzygnięcie, co do autentyczności przekazywanych danych. Zweryfikowane dane i dokumenty posłużą aktualizacji danych w odpowiednich bazach danych (rejestrach publicznych). Weryfikacja ma, zatem na celu sprawdzenie jakości danych, które zostaną ujawnione w rejestrach publicznych wchodzących w skład pzgik.


7.4.1. Uprawnienia osoby, która dokonuje czynności weryfikacji.

Weryfikacji dokonuje organ SGiK, który może upoważnić pracowników obsługującego go urzędu do przeprowadzenia określonych czynności.UPGiK nie reguluje kwestii wymagań wobec osób dokonujących takiej weryfikacji. 

Uprawnienia zawodowe są niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Katalog samodzielnych funkcji (art. 42 ust. 2 UPGiK) nie obejmuje wykonywania weryfikacji dokumentacji zawierającej wyniki zgłoszonych prac przekazanej do pzgik. Za właściwie wykonaną weryfikację tej dokumentacji odpowiada organ SGiK, do którego przekazane zostały wyniki prac i to ten organ decyduje, czy do wykonywania tego typu czynności wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.


7.4.2. Termin przeprowadzenia weryfikacji.

Weryfikacja powinna nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji przez organ SGiK. Ustawodawca nie wskazał tu konkretnego terminu, niemniej jednak określenie „niezwłocznie” jest powszechnie uznanym i używanym w systemie prawnym zwrotem, określającym dokonanie czynności (działania) bez zbędnej zwłoki.

W orzecznictwie sądów administracyjnych za termin „bez zbędnej zwłoki” jest uznawany taki termin, który jest realny, przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności miejsca i czasu. Weryfikacja przekazanej dokumentacji powinna być zatem przeprowadzona w terminie, w którym – biorąc pod uwagę obiektywne przesłanki – organ SGiK jest w stanie wypełnić dyspozycje zawarte w art. 12b ust. 1 pkt 1 i 2 UPGiK, przy uwzględnieniu charakteru oraz ilości przekazanej dokumentacji i specyfiki prac, których ta dokumentacja dotyczy, jak również obciążenia danego organu.

UPGiK nie zawiera regulacji dotyczących maksymalnych terminów tej weryfikacji. Przepisy KPA mają zastosowanie w procedurze weryfikacji od momentu wszczęcia postępowania administracyjnego. Oznacza to, że przed wszczęciem takiego postępowania organ nie może powoływać się na przepisy KPA np. wzywając wykonawcę do uzupełnienia zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac lub wskazując przewidywany termin weryfikacji.


7.4.3. Zakres weryfikacji.

Dokumentację zawierającą wyniki zgłoszonych prac podlega weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi (art. 12b ust. 1 UPGiK):

 1. wykonywania pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych (art. 2 pkt 1 lit. a UPGiK), oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 2. kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Weryfikacji w tym trybie nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów (art. 12b ust. 2 UPGiK). Nie oznacza to jednak, że te zbiory oraz dokumenty nie są sprawdzane (weryfikowane). Te zbiory danych oraz inne materiały podlegają kontroli, którą podmiot zamawiający wykonuje przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia publicznego. Dopiero pozytywny wynik tej kontroli stanowi podstawę do ich włączenia do pzgik.


7.4.4. Weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

Przedmiotem weryfikacji są zbiory danych i dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego pod kątem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

 1. wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 2. kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych.

Dokonywana jest w szczególności poprzez badanie:

 1. zgodności zbiorów danych, zawartych w operacie technicznym, z obowiązującymi modelami danych oraz zgodności zapisu danych z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi;
 2. adekwatności metod wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub geodezyjnych pomiarów wysokościowych do wymaganych dokładności danych, a także poprawności utrwalenia wyników tych pomiarów i ich opracowania; dotyczy to także prawidłowości dokonania obliczeń;
 3. poprawności wykonania analiz porównawczych, o których mowa w RSTT oraz wykorzystania materiałów udostępnionych z pzgik;
 4. spełnienia formalnych wymagań związanych ze wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych;
 5. kompletności wymaganych dokumentów, zbiorów danych oraz informacji.

Pozytywny wynik weryfikacji wszystkich dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego, w tym kopii opracowania dla zamawiającego, jest warunkiem niezbędnym do wpisania tego operatu do ewidencji materiałów zasobu oraz opatrzenia wszystkich dokumentów wchodzących w skład operatu klauzulą, której wzór stanowi załącznik nr 3 do RPZGiK.

1.    Co oznacza określenie „weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii”?

Weryfikacja w odniesieniu do zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac to sprawdzenie (zbadanie), czy przekazane zbiory danych i dokumentów spełniają warunki określone w przepisach prawa obowiązującego w geodezji i kartografii i czy zostały sporządzone zgodnie z zasadami sztuki geodezyjnej.

2.    Czy weryfikator podczas weryfikacji może, powinien powoływać się na inne przepisy m.in. przepisy innych ustaw takich, jak Prawo budowlane, Prawo pocztowe, Kodeks cywilny?

Tak, jeżeli przepisy prawa obowiązującego w geodezji i kartografii dotyczą zagadnień uregulowanych w przepisach dotyczących innych dziedzin i odwołują się do tych przepisów.

3.    Czy weryfikator może/powinien „ingerować” w technikę lub technologię zastosowanego pomiaru lub opracowania wyników prac?

Tak, stosownie do zakresu tej ingerencji wyrażonej znaczeniem określenia „weryfikacja
(w odpowiedzi na pytanie nr 1), w granicach zakreślonych przepisami prawa, w szczególności § 15 RSTT.

4.    Czy weryfikator może, powinien ingerować w analizę udostępnionych materiałów zasobu sporządzoną przez wykonawcę? Czy weryfikator może/powinien „dokonywać własnych interpretacji szkiców polowych, szkiców do obliczeń itp. oraz obliczeń” znajdujących się w operatach technicznych przyjętych do pzgik, a następnie ingerować w analizę wykonaną przez wykonawcę prac?

Zadaniem osoby przeprowadzającej czynności weryfikacyjne jest sprawdzenie dokumentacji przekazywanej do pzgik pod kątem zgodności z przepisami prawa. Chodzi zatem o sprawdzenie czy wykonawca prac wykorzystał udostępnione materiały zasobu, które w wyniku przeprowadzonej przez wykonawcę analizy pod względem dokładności, aktualności i kompletności wskazywały na ich przydatność do wykonania zgłoszonych prac (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 1177/16).


7.5.  Protokół weryfikacji.

Protokół weryfikacji (art. 12b ust. 3 UPGiK) powinien zawierać wskazane we wzorze informacje, w szczególności:

 1. wynik weryfikacji pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
 2. wynik weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a UPGiK oraz opracowywania wyników tych pomiarów.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji w punkcie 5 protokołu musi znaleźć się opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości ze wskazaniem przepisu prawa, który został naruszony. Brak tych elementów w protokole oznacza, że organ nie przeprowadził weryfikacji w sposób prawidłowy. Przyczyny odmowy przyjęcia operatu do pzgik powinny być przedstawione w sposób jasny, czytelny i zrozumiały. Wykonawca musi mieć możliwość usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości albo ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/Gd 156/17).

W punkcie 4 protokołu takiego wymogu nie ma, niemniej jednak wydaje się, że warto wskazać także i tu przepis prawa, który został naruszony – jeśli jest to możliwe.

W przypadku, gdy protokół zawiera wynik weryfikacji usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych we wcześniejszym protokole weryfikacji, adnotacja o tym powinna znaleźć się w „Informacjach dodatkowych” (w punkcie 6. protokołu).


7.6.  Wynik weryfikacji, postępowanie organu w zależności od wyniku weryfikacji.

Problemem, który najczęściej pojawia się w pytaniach, jest kwestia, ile razy organ może weryfikować przekazaną dokumentację.

Na potrzeby dalszych wyjaśnień przyjmijmy, że można mówić o „pierwotnej” oraz „powtórnej” weryfikacji. „Pierwotna” weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie po złożeniu przez wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu prac i przekazaniu dokumentacji do pzgik.
Z „powtórną” weryfikacją możemy spotkać się, jeśli wynik pierwszej weryfikacji był negatywny. Należy także mieć na uwadze 14-dniowy termin wskazany w art. 12b ust.7 UPGiK.

Przeanalizujmy zatem przypadki, które mogą wystąpić w związku z weryfikacją dokumentacji przekazanej do pzgik przez wykonawcę prac.


7.6.1. Pozytywny wynik „pierwotnej” weryfikacji.

Z najczęściej występującym przypadkiem mamy do czynienia, gdy wynik „pierwotnej” weryfikacji zarówno pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac, jak i wynik weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, są pozytywne. Stanowi to podstawę do przyjęcia dokumentacji do pzgik (czynność materialno-techniczna).


7.6.2. Brak pozytywnego wyniku „pierwotnej” weryfikacji.

W przypadku negatywnego wyniku „pierwotnej” weryfikacji organ zwraca wykonawcy prac przekazaną dokumentację wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego protokołu, ma prawo ustosunkować się na piśmie do wyników tej weryfikacji (art. 12b ust. 6 i 7 UPGiK).

Mogą wystąpić przypadki przedstawione w tabeli:

WYKONAWCA

ORGAN SGiK prowadzący pzgik

Wykonawca usunie wszystkie nieprawidłowości opisane w protokole „pierwotnej” weryfikacji i w terminie 14 dni przedłoży dokumentację organowi SGiK.

Organ przeprowadza „powtórną” weryfikację, sporządza protokół weryfikacji z odpowiednią adnotacją w „Informacjach dodatkowych”.

Pozytywny wynik tej weryfikacji stanowi podstawę włączenia dokumentacji do pzgik (czynność materialno-techniczna)

Wykonawca nie usunie nieprawidłowości opisanych w protokole „pierwotnej” weryfikacji, a jednocześnie ustosunkuje się na piśmie do wyników tej weryfikacji albo usunie część nieprawidłowości, a w pozostałym zakresie wykazanych nieprawidłowości – ustosunkuje się do nich na piśmie oraz w terminie 14 dni przedłoży dokumentację organowi SGiK.   

Organ przeprowadza „powtórną” weryfikację, sporządza protokół weryfikacji z odpowiednią adnotacją w „Informacjach dodatkowych” oraz ocenia stanowisko wykonawcy.

Pozytywny wynik weryfikacji oraz uwzględnienie przez organ stanowiska wykonawcy stanowi podstawę włączenia dokumentacji do pzgik (czynność materialno-techniczna).

Organ przeprowadza „powtórną” weryfikację, sporządza protokół weryfikacji z odpowiednią adnotacją w „Informacjach dodatkowych”  oraz ocenia stanowisko wykonawcy.

Negatywny wynik tej „powtórnej” weryfikacji lub nieuwzględnienie przez organ stanowiska wykonawcy stanowią podstawę do odmowy przyjęcia dokumentacji do pzgik (art. 12b ust. 8 UPGiK).

W tym przypadku organ wszczyna postępowanie administracyjne, a rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji o odmowie przyjęcia dokumentacji do pzgik. Od momentu wszczęcia tego postępowania zastosowanie mają przepisy KPA.

Organ, zwracając wykonawcy dokumentację wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości powinien poinformować jednocześnie wykonawcę o skutkach niezłożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu zawierającego wynik „pierwotnej” weryfikacji. Złożenie przez wykonawcę dokumentacji do „powtórnej” weryfikacji po upływie opisanego 14-dniowego terminu, organ powinien potraktować jako złożenie przez wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu prac i przekazaniu dokumentacji do pzgik (art. 12a ust. 1 UPGiK). W takim przypadku organ powinien niezwłocznie przeprowadzić weryfikację dokumentacji w pełnym zakresie („pierwotna” weryfikacja), aczkolwiek możemy spotkać się z odmiennymi poglądami sądów administracyjnych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 25.05.2017 r. sygn. akt II SA/Go 221/17).

Może zaistnieć również sytuacja, że decyzja o odmowie przyjęcia dokumentacji do pzgik stanie się prawomocna, a wykonawca prac postanowi usunąć wszystkie nieprawidłowości opisane w decyzji, o czym poinformuje organ. W takim przypadku organ powinien pozostawić w aktach sprawy poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wchodzących w skład operatu, natomiast oryginały tych dokumentów powinien zwrócić wykonawcy, by umożliwić mu usunięcie nieprawidłowości oraz ponowne przedłożenie dokumentacji wraz z zawiadomieniem o zakończeniu zgłoszonych prac.


7.7.  Sankcje z tytułu nieprzekazania materiałów do pzgik.

Nieprzekazanie do pzgik materiałów powstałych w wyniku prac podlegających obowiązkowi zgłoszenia podlega karze grzywny. W opisanych przypadkach orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art. 48 ust. 1 pkt 1 UPGiK).