8. Licencje

8. Licencje.


Spis treści:

8.1. Rodzaje licencji.

8.2. Licencje – udostępnianie nieodpłatne.

8.3. Licencje – udostępnianie odpłatne.

    8.3.1. Licencje typu "K".
    8.3.2. Licencje typu "T".
    8.3.3. Licencje typu "CL".
    8.3.4. Licencje typu "ASG".

8.4. Oznaczenie licencji.

8.5. Licencje wydawane w przypadku udostępniania materiałów zasobu wykonawcom prac podlegających obowiązkowi zgłoszenia.

    8.5.1. Elementy licencji - identyfikator zgłoszenia prac.
    8.5.2. Elementy licencji - identyfikator materiału zasobu.

8.6. Informacje dodatkowe.

    8.6.1. Opracowanie dla zamawiającego powstałe w wyniku prac podlegających zgłoszeniu.
    8.6.2. Dokumenty urzędowe określone w Tabeli nr 11 w Załączniku do UPGiK.

8.7. Kary za wykorzystywanie materiałów zasobu bez licencji lub niezgodnie z licencją.

8.1. Rodzaje licencji.

Licencja może dotyczyć jednego lub wielu materiałów zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli zakres uprawnień do korzystania z każdego z tych materiałów jest jednakowy albo też są one udostępniane w związku ze zgłoszeniem prac (§ 2 ust. 1 RUPZGiK).

Rodzaj udostępnienia

Typ licencji

(zgodnie
z RUPZGiK)

Współczynnik korygujący

Cel udostępnienia

Podstawa prawna

Więcej informacji

w podrozdziale

Nieodpłatne

N

(§ 2 ust. 1 pkt 3 lit. a RUPZGiK)

-

edukacyjny

- art. 40a ust. 2 pkt 2 UPGiK

[10.3.1.]

prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych

[10.3.2.]

ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
i jego porządku konstytucyjnego

[10.3.3.]

P

(§ 2 ust. 1 pkt 3 lit. b RUPZGiK)

-

udostępnianie zbiorów danych IIP do realizacji celów publicznych na podstawie UIIP

- art. 40a ust. 2 pkt 4 UPGiK

- art. 14 ust. 1 UIIP

- art. 15 UINF

[10.3.5.]

udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych wchodzących
w skład pzgik na podstawie UINF

[10.3.4.]

Odpłatne

K

(§ 2 ust. 1 pkt 3

lit. c i d RUPZGiK)

0,5

   udostępnianie materiałów zasobu wykonawcom prac podlegających obowiązkowi zgłoszenia,

   udostępnianie danych RCiWN rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania wyceny nieruchomości,

   udostępnianie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej w celach edukacyjnych
i rozwojowych

- art. 40a ust. 1 UPGiK

[8.3.1.]

0,8

udostępnianie materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia

- art. 40a ust. 1 UPGiK

CL

(§ 2 ust. 1 pkt 3 lit. f, g, h, i, j, k, l, m, n RUPZGiK)

1,0-3,0

udostępnianie materiałów zasobu dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą

- art. 40a ust. 1 UPGiK

[8.3.3.]

T

(§ 2 ust. 1 pkt 3 lit. e RUPZGiK)

 0,4 lub 0,6

udostępnianie ortofotomapy oraz opracowań kartograficznych
na określony czas

- art. 40a ust. 1 UPGiK

[8.3.2.]

ASG

(§ 2 ust. 1 pkt 3 lit. o RUPZGiK)

Wg tab. 17 Zał. UPGiK

umożliwienie okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS

- art. 40b ust. 1 pkt 1 UPGiK

[8.3.4.]


8.2. Licencje – udostępnianie nieodpłatne.

W przypadku nieodpłatnego udostępniania materiałów zasobu organ udostępniający wydaje licencje typu „N” albo typu „P”.

Licencje typu „N” udzielane są uprawnionym podmiotom w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej w celu edukacyjnym albo w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, albo w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Więcej informacji o licencjach typu „N” w [10.3.1], [10.3.2], [10.3.3].

Licencje typu „P” udzielane są w przypadku udostępniania danych na podstawie UINF albo UIIP. Więcej informacji o licencjach typu „P” w [10.3.5] i [10.3.4].


8.3. Licencje – udostępnianie odpłatne.

8.3.1. Licencje typu „K”.

Licencje typu „K” są wydawane w przypadkach, gdy do ustalenia wysokości opłaty stosuje się współczynnik korygujący K – w odpowiedniej wysokości.

Licencje typu „K” to licencje:

  1. oznaczone jako „K05” udzielane w przypadku udostępniania:

      a. materiałów zasobu wykonawcom prac podlegających obowiązkowi zgłoszenia; więcej informacji w [8.5.],

      b. danych RCiWN rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,

      c. materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej uprawnionym podmiotom: w celu edukacyjnym, w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także w celu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 40a ust. 2 pkt 2 UPGiK);

   2. oznaczone jako „K08” udzielane w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia przez uprawniony podmiot (art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).


8.3.2. Licencje typu „T”.

Licencje typu „T” udzielane są w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług sieciowych. Te licencje mają zastosowanie tylko w przypadku udostępniania ortofotomapy lub opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych (ust. 20 Załącznika do UPGiK), z prawem do korzystania przez okres 1 roku z usługi umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzeń licencjobiorcy opisanych opracowań, wraz z prawem do przetwarzania udostępnionych informacji, dotyczących określonego obszaru, w sposób wykraczający poza zakres usługi przeglądania (art. 9 ust. 1 pkt 2 UIIP).

W przypadku, gdy prawa, do korzystania z usługi umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzeń licencjobiorcy ortofotomapy lub opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b UPGiK, wraz z prawem do przetwarzania udostępnionych informacji, dotyczących określonego obszaru, w sposób przekraczający usługę przeglądania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 UIIP, dotyczą okresu krótszego niż jeden rok, do ustalenia wysokości opłaty stosuje się współczynnik T, w wysokości:

1) 0,6, jeżeli ten okres trwa 0,5 roku;

2) 0,4, jeżeli ten okres trwa 3 miesiące. (ust. 23 Załącznika do UPGiK).


8.3.3. Licencje typu „CL”.

Licencje typu „CL” są wydawane w przypadkach, gdy do ustalenia wysokości opłaty stosuje się współczynnik korygujący CL – w odpowiedniej wysokości (Tabela nr 18 w Załączniku do UPGiK). Licencje te dzielą się – ze względu na cel w jakim wykorzystywane będą materiały zasobu – na:

  1. licencje oznaczone jako „CL0”, udzielane są w przypadku, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet;
  2. licencje oznaczane jako: „CL1”, „CL2”, „CL3”, „CL4”, „CL5”, „CL6”, „CL7”, „CL8”, udzielane są w przypadku, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą, lub w celu publikacji w sieci Internet.

8.3.4. Licencje typu „ASG”.

Licencje typu „ASG” upoważniają do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS.

Zasady ustalania wysokości opłaty za usługi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS określa Tabela nr 17 Załącznika do UPGiK.


8.4. Oznaczenie licencji.

Każda wydana licencja otrzymuje numer, który składa się z 3 członów, oddzielonych podkreślnikiem, z których (§ 2 ust. 2 RUPZGiK):

  1. pierwszy jest ciągiem znaków określających oznaczenie kancelaryjne wniosku o udostępnienie materiału zasobu lub identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
  2. drugi jest identyfikatorem TERYT jednostki podziału terytorialnego kraju, która należy do właściwości miejscowej organu udzielającego licencji; w przypadku licencji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju treścią drugiego członu numeru licencji zamiast identyfikatora TERYT są litery PL;
  3. trzeci jest ciągiem znaków określającym zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

8.5.  Licencje wydawane w przypadku udostępniania materiałów zasobu wykonawcom prac podlegających obowiązkowi zgłoszenia.

W przypadku udostępniania materiałów zasobu wykonawcom prac podlegających obowiązkowi zgłoszenia wydawana jest licencja oznaczona jako „K05”.


8.5.1. Elementy licencji – identyfikator zgłoszenia prac.

Licencja ta upoważnia wykonawcę zgłoszonych prac do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach objętych określonym konkretnym zgłoszeniem – w licencji musi być wskazany identyfikator zgłoszenia prac. Inaczej mówiąc – udostępnione materiały zasobu nie mogą być wykorzystywane do wykonania prac objętych innym zgłoszeniem, niż zgłoszenie, którego numer kancelaryjny został wpisany w licencji.


8.5.2. Elementy licencji – identyfikator materiału zasobu.

Każdy dokument wchodzący w skład operatu technicznego przyjętego do pzgik, jest materiałem zasobu w rozumieniu RPZGiK. Każdy taki dokument otrzymuje swój unikalny numer identyfikacyjny, którego elementem jest identyfikator ewidencyjny materiału zasobu nadany operatowi technicznemu, w skład którego wchodzi dokument. Więcej informacji dotyczących operatu technicznego oraz wchodzących w jego skład dokumentów znajduje się w [3.1.].

W przypadku udostępniania:

  1. kopii wszystkich dokumentów wchodzących w skład danego operatu technicznego, czyli inaczej mówiąc – udostępniania „całego” operatu technicznego – w licencji można wpisać identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, który został nadany temu operatowi;
  2. określonych dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego, wskazanych we wniosku lub w zgłoszeniu prac, w licencji należy wpisać każdy dokument, który jest udostępniany wraz z numerem identyfikacyjnym nadanym temu dokumentowi.

Jest to spójne z regulacją zawartą w przypisie nr 1 do Wzoru licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, który brzmi: „Określenie obszaru/obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostki podziału terytorialnego kraju, jednostki podziału kraju stosowane w EGiB (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykaz godeł mapy, współrzędne poligonu, nazwę i identyfikator TERYT miejscowości, nazwę i identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktów osnowy geodezyjnej, identyfikatory punktów granicznych. Informacja nie jest wymagana w przypadku udostępniania dokumentówwchodzących w skład operatów technicznych.”

Informacja zawarta w przytoczonym przypisie nie jest wymagana w przypadku udostępniania dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, gdyż każdy dokument jest oznaczony unikalnym numerem identyfikacyjnym i nie stanowi problemu ustalenie, którego dokumentu dotyczy licencja.


8.6.  Informacje dodatkowe.

8.6.1. Opracowanie dla zamawiającego powstałe w wyniku prac podlegających zgłoszeniu.

Wykorzystywanie przez zamawiającego opracowania, które zostało sporządzone przez wykonawcę prac – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie, formie
i treści określonych zawartą umową – nie wymaga posiadania licencji, pomimo, że do sporządzenia tego opracowania zostały wykorzystane materiały zasobu. Opracowanie przeznaczone dla zamawiającego nie jest przekazywane do pzgik, w związku z tym nie staje się własnością Skarbu Państwa, lecz stanowi ono własność zamawiającego.

Opracowanie takie może być natomiast uwierzytelnione przez organ SGiK, do którego został przekazany operat techniczny, jeśli zostanie złożony w tej sprawie odpowiedni wniosek
(art. 12b ust. 5 UPGiK).


8.6.2. Dokumenty urzędowe określone w Tabeli nr 11 w Załączniku do UPGiK.

W Tabeli nr 11 w Załączniku do UPGiK są wymienione dokumenty urzędowe – wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego. W przypadku wydawania tych dokumentów organ nie wydaje licencji. Więcej informacji o tych dokumentach znajduje się w [6.4.].


8.7.  Kary za wykorzystywanie materiałów zasobu bez licencji lub niezgodnie z licencją.

Kara pieniężna za wykorzystywanie materiałów zasobu bez wymaganej licencji, niezgodnie z jej warunkami lub za udostępnianie ich wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim stanowi dziesięciokrotność opłaty z tytułu udostępnienia tych materiałów (art. 48a ust. 1 UPGiK).

Karę nakładają w drodze decyzji administracyjnej (art. 48a ust. 2 UPGiK):

  1. Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. WINGiK, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów wojewódzkiego lub powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Należy mieć także na uwadze, że w przypadku przekazywania staroście kopii materiałów zasobu na podstawie art. 40 ust. 2a UPGiK w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tego organu określonych w UPGiK, w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac oraz udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, przekazane kopie materiałów są włączane do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który prowadzi ten starosta. Przekazana kopia materiału zasobu powinna być wpisana do ewidencji materiałów zasobu prowadzonej przez tego starostę.
W metadanych tworzonych dla przekazanej kopii należy zawrzeć odpowiednie informacje dotyczące tego materiału zasobu łącznie z identyfikatorem nadanym przez organ przekazujący materiały do innej części zasobu (ust. 11 L.p. 21 w Załączniku nr 2 do RPZGiK). W przypadku, gdy postępowanie administracyjne dotyczy materiału zasobu przekazanego w opisanym trybie staroście, organem właściwym do prowadzenia postępowania o nałożenie kary pieniężnej jest WINGiK.

Postępowanie administracyjne wszczyna się z urzędu w przypadku powzięcia przez organ informacji, które stanowią przesłanki do wszczęcia postępowania.

Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.