Narzędzia strony

Kierownictwo

 

 

 

Waldemar Izdebski

Główny Geodeta Kraju od 7 czerwca 2018 r.

Waldemar Izdebski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomową zatytułowaną „Badanie numerycznej efektywności nieliniowych algorytmów opracowania obserwacji" obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 1999 za rozprawę doktorską pt. „Badanie efektywności podstawowych algorytmów geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Nowaka. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przyznany za przedsięwzięcia projektowo-technologiczne „Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP”.

Od 1989 jest pracownikiem naukowym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W 1990 roku  założył firmę Geo-System Sp. z o.o. i do 22 maja 2018r. był jej prezesem.Waldemar Izdebski zarówno w pracy naukowej, jak i działaniach komercyjnych od początku lat 90 czynnie uczestniczył w procesie wdrażania postępu technicznego w geodezji. Jest autorem wielu publikacji na ten temat i wdrożeń oprogramowania opracowanego bezpośrednio przez niego lub pod jego kierownictwem.


Karol Koss

Zastępca Głównego Geodety Kraju

3 września 2018 roku powołany na Zastępcę Głównego Geodety Kraju.

Karol Koss jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na kierunku Geodezja i Kartografia, w specjalności kataster i systemy informacji przestrzennej. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach oraz studia podyplomowe z zakresu „Legislacji administracyjnej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Praktyk, który pracę zawodową rozpoczął w wykonawstwie geodezyjnym, następnie związany z administracją geodezyjną szczebla powiatowego. Kierował referatem ewidencji gruntów i budynków. W 2014 roku objął stanowisko Geodety Powiatowego w powiecie bytowskim. Był również nauczycielem akademickim przedmiotów zawodowych.

Posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2. Biegły sądowy z zakresu geodezji oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.