Narzędzia strony

PRGiK

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna

PRGiK działa przy Głównym Geodecie Kraju na podstawie  art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm). Zasady funkcjonowania rady reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 316 oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 897).

Członkowie Rady powoływani są przez Głównego Geodetę Kraju reprezentują zarówno uczelnie wyższe, administrację rządową i samorządową oraz organizacje społeczne zrzeszające geodetów i kartografów.

Skład PRGiK

Członkowie:

 1. Zdzisław Kurczyński - przewodniczący rady 
 2. Joanna Bac-Bronowicz
 3. Krzysztof Bakuła
 4. Robert Bauer
 5. Jerzy Biegalski
 6. Elżbieta Bielecka
 7. Janusz Bogusz
 8. Krzysztof Borys
 9. Jarosław Bosy
 10. Aleksander Danielski
 11. Paweł Hanus
 12. Robert Kowalczyk
 13. Krzysztof Lichończak
 14. Jacek Łaguz
 15. Robert Łuczyński
 16. Alina Maciejewska
 17. Zbigniew Malinowski
 18. Jolanta Orlińska
 19. Dorota Pawłowska-Baszak
 20. Ludmiła Pietrzak
 21. Robert Rachwał
 22. Violetta Sokoła-Szewioła
 23. Krzysztof Szczepanik
 24. Krzysztof Ślusarz
 25. Janusz Walo
 26. Paweł Wielgosz
 27. Ryszard Źróbek

Zadania

Do głównych zadań Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej należy formułowanie opinii i wniosków dotyczących istotnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

 • kierunków rozwoju i przekształceń organizacyjnych oraz związanych z tym zamierzeń legislacyjnych,
 • kierunków prac geodezyjnych i kartograficznych o znaczeniu ogólnopaństwowym,
 • funkcjonowania krajowego systemu informacji o terenie,
 • oceny stosowania nowoczesnych technik i technologii oraz podejmowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionych zakresach,
 • podjęcia prac naukowych i badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

Posiedzenia PRGiK odbywają się co najmniej dwa razy w roku.