Narzędzia strony

PRGiK

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna

PRGiK działa przy Głównym Geodecie Kraju na podstawie  art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm). Zasady funkcjonowania rady reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 316 oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 897).

Członkowie Rady powoływani są przez Głównego Geodetę Kraju reprezentują zarówno uczelnie wyższe, administrację rządową i samorządową oraz organizacje społeczne zrzeszające geodetów i kartografów.

Skład PRGiK

Członkowie:

1. prof. dr hab. Alina Maciejewska – Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
2. dr hab. inż. Janusz Walo – prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich
3. mgr. inż. Krzysztof Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego
4. Rafał Piętka – Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej
5. Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6. Jerzy Czarnecki – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
7. płk. Artur Starczewski – Szefostwo Geografii Wojskowej
8. Jolanta Orlińska – Polska Agencja Kosmiczna
9. Anna Czarnacka – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zadania

Do głównych zadań Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej należy formułowanie opinii i wniosków dotyczących istotnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

  • kierunków rozwoju i przekształceń organizacyjnych oraz związanych z tym zamierzeń legislacyjnych,
  • kierunków prac geodezyjnych i kartograficznych o znaczeniu ogólnopaństwowym,
  • funkcjonowania krajowego systemu informacji o terenie,
  • oceny stosowania nowoczesnych technik i technologii oraz podejmowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionych zakresach,
  • podjęcia prac naukowych i badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

Posiedzenia PRGiK odbywają się co najmniej dwa razy w roku.