Narzędzia strony

PRGiK

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna

PRGiK działa przy Głównym Geodecie Kraju na podstawie  art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm). Zasady funkcjonowania rady reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 316 oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 897).

Członkowie Rady powoływani są przez Głównego Geodetę Kraju reprezentują zarówno uczelnie wyższe, administrację rządową i samorządową oraz organizacje społeczne zrzeszające geodetów i kartografów.

Skład PRGiK

Członkowie:

1) Pan Zdzisław Kurczyński– przewodniczący

2) Pani Joanna Bac-Bronowicz

3) Pan Krzysztof Bakuła

4) Pan Robert Bauer

5) Pan Jerzy Biegalski

6) Pani Elżbieta Bielecka

7) Pan Marek Bittner

8) Pan Janusz Bogusz

9) Pan Krzysztof Borys

10) Pan Jarosław Bosy

11) Pan Robert Cieszyński

12) Pan Aleksander Danielski

13) Pan Wojciech Dyakowski

14) Pan Andrzej Figas

15) Pan Paweł Hanus

16) Pan Robert Kowalczyk

17) Pan Krzysztof Lichończak

18) Pan Jacek Łaguz

19) Pan Robert Łuczyński

20) Pani Alina Maciejewska

21) Pan Zbigniew Malinowski

22) Pani Hanna Mierzwiak

23) Pani Jolanta Orlińska

24) Pani Dorota Pawłowska-Baszak

25) Pani Ludmiła Pietrzak

26) Pan Arkadiusz Piotrowski

27) Pan Robert Rachwał

28) Pani Violetta Sokoła-Szewioła

29) Pan Krzysztof Szczepanik

30) Pan Janusz Walo

31) Pan Paweł Wielgosz

32) Pani Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska

33) Pan Ryszard Źróbek

34) Pan Andrzej Żylis

Zadania

Do głównych zadań Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej należy formułowanie opinii i wniosków dotyczących istotnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

  • kierunków rozwoju i przekształceń organizacyjnych oraz związanych z tym zamierzeń legislacyjnych,
  • kierunków prac geodezyjnych i kartograficznych o znaczeniu ogólnopaństwowym,
  • funkcjonowania krajowego systemu informacji o terenie,
  • oceny stosowania nowoczesnych technik i technologii oraz podejmowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionych zakresach,
  • podjęcia prac naukowych i badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

Posiedzenia PRGiK odbywają się co najmniej dwa razy w roku.