Narzędzia strony

Patronaty GGK

Zasady przyznawania

 1. Patronat Głównego Geodety Kraju jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli urzędu w wydarzeniu.
 2. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia niekomercyjne o wysokim poziomie merytorycznym mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez urząd. Przedsięwzięcia powinny mieć charakter co najmniej regionalny.
 3. Główny Geodeta Kraju nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w politykę wizerunkową urzędu lub interes państwa.
 4. W szczególnych przypadkach Główny Geodeta Kraju może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny, w szczególności prasę i media komercyjne, jeżeli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostaną uznane za istotne z punktu widzenia polityki informacyjnej i edukacyjnej urzędu.
 5. Komórką organizacyjną koordynującą proces przyznawania patronatów jest Departament Strategii, Współpracy Zagranicznej oaz  Informacji Publicznej.

Procedura przyznawania patronatu

 1. Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu powinien przedstawić pisemnie: wypełniony wniosek (wraz z załącznikami) oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku, biorące pod uwagę postanowienia przedstawione powyżej.
 2. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji.
 3. Odpowiedź na wniosek przekazywana jest organizatorowi w formie elektronicznej bądź listowej.
 4. Odmowa objęcia patronatu jest ostateczna.

Wydarzenia objęte patronatem honorowym

 1. W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia:
  - w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o tym fakcie oraz logo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, które zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora we wniosku,
  - w przypadku wydarzeń odbywających się fizycznie (np. konferencji) umieszczenia  na życzenie urzędu banneru roll-up w miejscu określonym przez urząd.
 2. W przypadku przyznania patronatu, na stronie internetowej urzędu zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Główny Geodeta Kraju może odebrać przyznany wcześniej patronat. O podjętej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie w formie elektronicznej bądź listowej.