Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne

Spis treści:
12.1. Charakterystyka postępowań kwalifikacyjnych
12.2. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych wraz z załącznikami
    12.2.1. Wykaz dokumentów dołączanych do wniosku
12.3. Terminy egzaminów
12.4. Akty prawne oraz pytania egzaminacyjne
12.5. Dokumentowanie przebiegu praktyki zawodowej
    12.5.1. Dziennik praktyki zawodowej
    12.5.2. Wykaz prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych w ramach praktyki zawodowej. Opis prac, uznanych przez osobę zainteresowaną za najważniejsze, wykonanych w ramach praktyki zawodowej
    12.5.3. Dokument potwierdzający okres praktyki zawodowej (formy zatrudnienia)
    12.5.4. Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej
    12.5.5. Skrócenie praktyki zawodowej
12.6. Prowadzenie dziennika praktyki zawodowej
    12.6.1. Wydanie dziennika praktyki zawodowej przez właściwego miejscowo WINGiK-a
    12.6.2. Brak możliwości potwierdzenia wpisu przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe
    12.6.3. Czynny udział osoby zainteresowanej w czynnościach opisanych w dzienniku praktyki zawodowej
    12.6.4. Duplikat dziennika praktyki zawodowej
12.7. Wniosek o uznanie posiadania innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej
    12.7.1. Wykształcenie pokrewne i długoletnia praktyka zawodowa – w przypadku zakresów 1, 2, 4, 5
    12.7.2. Wykształcenie pokrewne i długoletnia praktyka zawodowa – w przypadku zakresów 3, 6, 7
    12.7.3. Otrzymanie dziennika praktyki zawodowej w celu dokumentowania długoletniej praktyki zawodowej

===================================================================

12.1. Charakterystyka postępowań kwalifikacyjnych

Wykaz skrótów:
UPGiK – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276)
RUZDGiK – rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1846)

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Spośród członków komisji kwalifikacyjnej Główny Geodeta Kraju powołuje zespół kwalifikacyjny.
Główny Geodeta Kraju przekazuje komisji kwalifikacyjnej wniosek o nadanie uprawnień zawodowych. Z dniem przekazania tego wniosku wszczyna się postępowanie kwalifikacyjne.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część wstępną i część sprawdzającą (egzamin).
Część wstępna odbywa się na posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego i polega na weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych – wykaz tych dokumentów w dziale [12.2.1] (art. 45 ust. 3 UPGiK).
Część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego i ustnego. Egzamin pisemny obejmuje część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz część szczegółową składającą się z 3 pytań opisowych wymagających udzielenia odpowiedzi dotyczących wykonywania prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych. Każda z części egzaminu pisemnego trwa 1 godzinę.
Część ogólna egzaminu pisemnego jest przeprowadzana z zastosowaniem techniki komputerowej, a część szczegółowa egzaminu pisemnego - z zastosowaniem arkuszy z pytaniami egzaminacyjnymi zawierającymi miejsce na udzielenie odpowiedzi.
Części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego nie prowadzi się wobec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3 UPGiK.
Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa RUZDGiK.
W przypadku niespełnienia przez osobę zainteresowaną ww. wymagań, odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji.

 • Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną – nie dłużej niż 2 miesiące. Przepisy nie przewidują wydłużenia tych terminów.
  W przypadku, gdy osobie zainteresowanej nie odpowiada wyznaczony przez komisję kwalifikacyjną termin egzaminu, może ona:
  wycofać wniosek o nadanie uprawnień nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej postępowania kwalifikacyjnego, co wiąże się z umorzeniem tego postępowania;
 • nie przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych, jeżeli została przeprowadzona już część wstępna postępowania kwalifikacyjnego; organ wydaje wówczas decyzję o odmowie nadania uprawnień zawodowych.

12.2. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych wraz z załącznikami

Wniosek do Głównego Geodety Kraju o nadanie uprawnień zawodowych wraz z załącznikami składa się w GUGiK (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa) w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek może dotyczyć tylko jednego z zakresów uprawnień zawodowych. Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym (art. 43 UPGiK, § 2 ust. 1 RUZDGiK).
Wzór wniosku o nadanie uprawnień zawodowych

12.2.1. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku

Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub 44a UPGiK oraz dokumenty wymienione w § 2 ust. 3 RUZDGiK:

1) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
(art. 44 ust. 1 pkt 1 oraz 44a ust. 1 pkt 1 UPGiK)
Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

2) Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego (art. 44 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44a ust. 1 pkt 2 UPGiK).
Wzór oświadczenia o niekaralności

3) Dokument potwierdzający posiadanie wyższego, średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego, w przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 1, 2, 4, 5
Odpis lub poświadczona notarialnie kserokopia:
   1) dyplomu ukończenia studiów geodezyjnych pierwszego lub drugiego stopnia;
   albo
   2) dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik geodeta oraz świadectwa ukończenia technikum geodezyjnego (art. 44 ust. 1 pkt 3 UPGiK).

4) Dokument potwierdzający okres praktyki zawodowej
Okres praktyki zawodowej winien być poświadczony odpowiednim dokumentem, wystawionym przez pracodawcę (np. oryginałem lub poświadczoną notarialnie kserokopią: zaświadczenia o praktyce zawodowej/ umowy o pracę/ umowy zlecenie/ umowy o dzieło/ umowy o wolontariat/ umowy o staż/ świadectwa pracy; jak również wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) (art. 44 ust. 1 pkt 4, art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 2 pkt 4 UPGiK).

5) Dokumentowanie praktyki zawodowej – dziennik a wykaz prac
Osoby zainteresowane, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie RUZDGiK t. przed dniem 30 września 2019 r., w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, dokumentują przebieg praktyki zawodowej według przepisów dotychczasowych, co oznacza, że praktyka zawodowa tych osób będzie udokumentowana poprzez: wykaz prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej; opis prac, uznanych przez osobę zainteresowaną za najważniejsze z wykonanych w ramach praktyki zawodowej; dziennik praktyki zawodowej (wzór określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176)). (§ 3 ust. 1 oraz § 34 RUZDGiK).
Przebieg praktyki zawodowej, w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych po wejściu w życie RUZDGiK, tj. po dniu 30 września 2019 r., dokumentuje się w dzienniku praktyki zawodowej (wzór określony w załączniku nr 1 do RUZDGiK).
Przebieg praktyki zawodowej może dotyczyć prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych zarówno przed, jak i po wejściu w życie RUZDGiK, a więc może być jednocześnie udokumentowany poprzez ww. wykaz prac i opis prac oraz dziennik praktyki zawodowej.
Wzór wykazu prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej
Wzór opisu prac, uznanych przez osobę zainteresowaną za najważniejsze
z wykonanych w ramach praktyki zawodowej

6) 2 fotografie
Dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej (§ 2 ust. 3 pkt 2 RUZDGiK).

7) Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące część wstępną i część sprawdzającą tego postępowania wynosi łącznie 900 zł (§ 30 ust. 1 RUZDGiK).
Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące tylko część wstępną, wynosi 150 zł (§ 30 ust. 2 RUZDGiK, art. 45a ust. 3 UPGiK).
Opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.
Na potwierdzeniu wniesienia opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty: „Opłata za postępowanie kwalifikacyjne” wraz z podaniem wnioskowanego zakresu uprawnień oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.
Potwierdzenie należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych.

Wniesiona opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podlega zwrotowi:

 • w całości (900 zł) w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej wycofa wniosek
  o nadanie uprawnień zawodowych;
 • za część sprawdzającą (750 zł) w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie została dopuszczona do egzaminu lub nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie
  z przyczyn losowych i złożyła udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie
  7 dni od wyznaczonej daty egzaminu.
  Opłatę wniesioną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zwraca się na wniosek osoby zainteresowanej zawierający numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym (art. 45d ust. 4 i 5 UPGiK).

8) Opłata skarbowa z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych
Opłatę skarbową z tytułu wydania świadectwa potwierdzającego uzyskanie prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w wysokości 17 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie świadectwa/zaświadczenia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii” (§ 2 ust. 3 pkt 3 RUZDGiK).
Potwierdzenie należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, osoba zainteresowana może ponownie przedłożyć wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień zawodowych, potwierdzenie tej opłaty, jeżeli ponownie będzie chciała podejść do egzaminu z tego samego zakresu uprawnień zawodowych.
W przypadku rezygnacji z ubiegania się o uprawnienia zawodowe, o zwrot opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych należy zwrócić się do Prezydenta m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, ponieważ to na konto tego organu została wniesiona opłata skarbowa.

9) Dokument potwierdzający zmianę nazwiska
Odpis lub poświadczona notarialnie kserokopia dokumentu wskazującego zmianę nazwiska np. odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska.

10) Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 3, 6, 7
Odpis lub poświadczona notarialnie kserokopia ww. dyplomu, na kierunku studiów
w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych - dla zakresu 3, w obszarze nauk technicznych lub przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map - dla zakresu 6 oraz dotyczących fotogrametrii i teledetekcji - dla zakresu 7 (art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy UPGiK).

11) Weryfikacja programu studiów w przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 3, 6, 7
Źródłem informacji, stanowiących podstawę do przeprowadzenia przez komisję kwalifikacyjną weryfikacji programu kształcenia są oryginały lub poświadczone notarialnie kserokopie: suplementu do dyplomu ukończenia studiów oraz wypisu z programu studiów potwierdzonego przez uczelnię lub innych dokumentów wskazujących efekty uczenia się, liczbę godzin zajęć lub grup zajęć umożliwiających uzyskanie tych efektów i formę tych zajęć potwierdzone przez uczelnie. Dokumenty te powinny wskazywać efekty uczenia się, o których mowa w załączniku nr 3 do RUZDGiK, odpowiednio do poszczególnych zakresów i liczbę godzin przeznaczonych dla uzyskania tych efektów (§8 i § 16 ust. 6 i 7 RUZDGiK).

12) Tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej
Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo
I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów przez Zarząd Główny FSNT – NOT, zwolnione są z obowiązku udokumentowania praktyki zawodowej oraz z części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego. (art. 44 ust. 3 oraz art. 44a ust. 3 UPGiK).

12.3. Terminy egzaminów

Terminy egzaminów ustalane są po złożeniu przez osobę zainteresowaną wniosku o nadanie uprawnień zawodowych. Wniosek sprawdzony pod względem formalno-prawnym przekazywany jest komisji kwalifikacyjnej (z dniem przekazania wniosku wszczyna się postępowanie kwalifikacyjne). Komisja kwalifikacyjna wyznacza miejsce i termin części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia tego postępowania. Termin części sprawdzającej ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 tygodni od daty jego wyznaczenia przez komisję kwalifikacyjną (§ 15 ust. 1 i 2 RUZDGiK).

12.4. Akty prawne oraz pytania egzaminacyjne

Główny Geodeta Kraju publikuje w BIP na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku treść pytań egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym (§ 20 ust. 4 RUZDGiK).

12.5. Dokumentowanie przebiegu praktyki zawodowej

12.5.1. Dziennik praktyki zawodowej

Przebieg praktyki zawodowej, w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych po wejściu w życie RUZDGiK, dokumentuje się w dzienniku praktyki zawodowej, który na wniosek osoby zainteresowanej wydaje właściwy miejscowo WINGiK (§ 3 ust. 1 RUZDGiK). Wpisów dokumentujących przebieg praktyki zawodowej należy dokonywać odręcznie w dzienniku oraz nie mogą być one wykonane w formie cyfrowej i wydruku.
Więcej informacji dotyczących Dziennika praktyki zawodowej w dziale [12.6.]

12.5.2. Wykaz prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych w ramach praktyki zawodowej. Opis prac, uznanych przez osobę zainteresowaną za najważniejsze, wykonanych w ramach praktyki zawodowej.

Osoby zainteresowane, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie RUZDGiK, w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych przed tym terminem, dokumentują przebieg praktyki zawodowej według przepisów dotychczasowych. Praktyka zawodowa tych osób będzie udokumentowana poprzez wykaz i opis prac oraz dziennik praktyki zawodowej (wzór określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176). (§ 34 RUZDGiK).
Wzór wykazu prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej
Wzór opisu prac, uznanych przez osobę zainteresowaną za najważniejsze
z wykonanych w ramach praktyki zawodowej

12.5.3. Dokument potwierdzający okres praktyki zawodowej (formy zatrudnienia).

Okres praktyki zawodowej winien być poświadczony odpowiednim dokumentem, wystawionym przez pracodawcę (np. oryginałem lub poświadczoną notarialnie kserokopią: zaświadczenia o praktyce zawodowej/ umowy o pracę/ umowy zlecenie/ umowy o dzieło/ umowy o wolontariat/ umowy o staż/ świadectwa pracy; jak również wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) (art. 44 ust. 1 pkt 4, art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 2 pkt 4 UPGiK).

12.5.4. Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii powinna udokumentować praktykę zawodową co do rodzaju i liczby prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych, zgodną z załącznikiem nr 2 do RUZDGiK (§ 7 ust. 1 RUZDGiK).

12.5.5. Skrócenie praktyki zawodowej

Czas trwania praktyki zawodowej wynika z przepisów prawa, co oznacza, że nie może być ustalany indywidualnie przez Głównego Geodetę Kraju (art. 44 ust. 1 pkt 4 oraz
art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 2 pkt 4 UPGiK).

12.6. Prowadzenie dziennika praktyki zawodowej

12.6.1. Wydanie dziennika praktyki zawodowej przez właściwego miejscowo WINGiK-a

Na wniosek osoby zainteresowanej WINGiK właściwy co do miejsca jej zamieszkania wydaje dziennik praktyki zawodowej. Wydanie dziennika praktyki zawodowej następuje w dniu złożenia wniosku o jego wydanie.
Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej
Osoba zainteresowana składając wniosek o wydanie dziennika praktyki powinna okazać WINGiK-owi stosowne dokumenty:

 • dokument potwierdzający wykształcenie osoby zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej, na podstawie których zostanie dokonany wpis do rejestru (art. 44b ust. 5 i ust. 8 UPGiK).

Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej wynosi 45 zł. Opłatę tą należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku:26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.
Na potwierdzeniu dokonania opłaty powinien być zamieszczony tytuł dokonanej opłaty: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” wraz z podaniem zakresu uprawnień będącego przedmiotem praktyki oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.

Sprawy związane z wydaniem dziennika praktyki mogą być załatwiane również przez osoby dysponujące upoważnieniem osób zainteresowanych, po okazaniu wymaganych dokumentów. W każdym przypadku osoba odbierająca dziennik praktyki powinna okazać dowód osobisty.

12.6.2. Brak możliwości potwierdzenia wpisu przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe

W przypadku braku możliwości potwierdzenia wpisu przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod której kierunkiem osoba zainteresowana wykonywała prace geodezyjne lub prace kartograficzne, w miejsce potwierdzenia osoba zainteresowana może złożyć oświadczenie, w którym przedstawi okoliczności braku możliwości potwierdzenia wpisu oraz wskaże osobę, pod której kierunkiem wykonywała prace geodezyjne lub prace kartograficzne. Praktyka zawodowa powinna być ponadto potwierdzona oryginałem lub poświadczoną notarialnie kserokopią innego dokument, o którym mowa w dziale. [12.5.3] (§ 6 ust. 3 RUZDGiK)

12.6.3. Czynny udział osoby zainteresowanej w czynnościach opisanych w dzienniku praktyki zawodowej

Warunkiem uznania praktyki zawodowej jest osobiste wykonywanie przez osobę zainteresowaną czynności w ramach prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych, w tym opracowań geodezyjnych lub kartograficznych.
Badanie treści dziennika praktyki zawodowej może obejmować sprawdzenie, czy osoba zainteresowana osobiście wykonywała czynności opisane w dzienniku praktyki zawodowej. Sprawdzenie odbywa się na podstawie informacji pozyskanych z odgik, w którym jest przechowywana dokumentacja geodezyjna i kartograficzna prac wykazanych w dzienniku praktyki zawodowej (§ 7 ust. 2 i § 16 ust. 3 RUZDGiK).

12.7. Wniosek o uznanie posiadania innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej

12.7.1. Wykształcenie pokrewne i długoletnia praktyka zawodowa – w przypadku zakresów 1, 2, 4, 5

W przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 1, 2, 4 lub 5 osoba zainteresowana powinna złożyć do Głównego Geodety Kraju w formie papierowej wniosek o uznanie posiadania innego, pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 44 ust. 1 UPGiK, wskazując zakres uprawnień zawodowych, o nadanie których będzie się ubiegać. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione notarialnie kserokopie dokumentów: dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub średniej - wraz z programem nauczania oraz dokumentu wskazującego długoletnią praktykę zawodową, która powinna obejmować asortyment prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, odpowiedni dla zakresu uprawnień zawodowych, o który ubiega się osoba zainteresowana (art. 44 ust. 4 UPGiK).
Decyzja o uznaniu lub odmowie uznania spełnienia wymagań kwalifikacyjnych (art. 44 ust. 1 UPGiK) w zakresie posiadania innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej praktyki zawodowej może nastąpić dopiero po rozpatrzeniu przez Głównego Geodetę Kraju ww. wniosku.

12.7.2. Wykształcenie pokrewne i długoletnia praktyka zawodowa – w przypadku zakresów 3, 6, 7

W przypadku ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresów 3, 6 lub 7 osoba zainteresowana powinna złożyć do Głównego Geodety Kraju w formie papierowej wniosek o uznanie posiadania innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych (art. 44a ust. 1 lub 2 UPGiK), wskazując zakres uprawnień zawodowych, o nadanie których będzie się ubiegać. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione notarialnie kserokopie dokumentów (art. 44a ust. 4 UPGiK)

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którego program realizowany na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych powinien umożliwiać nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych - dla zakresu 3, natomiast w obszarze nauk technicznych lub przyrodniczych powinien umożliwiać nabycie umiejętności dotyczących redakcji map - dla zakresu 6 oraz fotogrametrii i teledetekcji - dla zakresu 7, lub dyplomu ukończenia szkoły średniej,
 • suplementu do dyplomu,
 • wypisu z programu kształcenia potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni,
 • lub inne dokumenty wskazujące efekty uczenia się, liczbę godzin zajęć lub grup zajęć umożliwiających uzyskanie tych efektów i formę tych zajęć potwierdzone przez uczelnie,
 • dokumentu wskazującego długoletnią praktykę zawodową, która powinna obejmować asortyment prac, oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, odpowiedni dla zakresu uprawnień zawodowych, o który ubiega się osoba zainteresowana. 

Decyzja o uznaniu lub odmowie uznania posiadania innego pokrewnego wykształcenia
i długoletniej geodezyjnej praktyki zawodowej może nastąpić dopiero po rozpatrzeniu przez Głównego Geodetę Kraju ww. wniosku.

12.7.3. Otrzymanie dziennika praktyki zawodowej w celu dokumentowania długoletniej praktyki zawodowej

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych, posiadające inne pokrewne wykształcenie, mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo WINGiK-a o wydanie dziennika praktyki zawodowej. Dziennik ten ma posłużyć do udokumentowania przygotowania zawodowego w celu spełnienia warunku, dotyczącego praktyki zawodowej rozpoczętej po dniu wejścia w życie RUZDGiK (art. 44 ust. 1 pkt 4 UPGiK).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1846);

Zarządzenie Nr 30 Głównego Geodety Kraju z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Szczegółowa informacje i wyjaśnienia:

Sekretariat komisji kwalifikacyjnej
tel.: +48 22 56 31 413, +48 22 56 31 415
e-mail: komisja.kwalifikacyjna@gugik.gov.pl