Rys historyczny

W roku 1984 do polskiego systemu prawnego, na mocy rozporządzenia Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej (Dz. U. Nr 10, poz. 42), wprowadzono obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez osoby fizyczne, nie zatrudnione w jednostce gospodarki uspołecznionej, świadczące usługi geodezyjne i kartograficzne. Kwalifikacje te potwierdzała komisja kwalifikacyjna, powołana przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wydając odpowiednie zaświadczenie stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w geodezji i kartografii, w następujących zakresach:

 1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowywanie ich wyników;
 2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 4. Geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. Geodezyjne urządzenia rolne i leśne;
 6. Szacowanie nieruchomości gruntowych;
 7. Fotogrametria naziemna;

ustanowionych decyzją nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 16 marca 1984 r.

W roku 1989, na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) ustanowione zostały uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Ustawodawca, poprzez zapis w art. 50 ust. 1 ustawy, uznał, że dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, uzyskane w trybie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, są jednoznaczne z uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art. 42 ustawy, co oznacza, że dotychczasowe zaświadczenia, wydane przez komisję kwalifikacyjną na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej (Dz. U. Nr 10, poz. 42) są równoznaczne ze świadectwami stwierdzającymi nadanie uprawnień zawodowych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa lub, z jego upoważnienia, przez Głównego Geodetę Kraju.

Uprawnienia zawodowe, wprowadzone do polskiego systemu prawnego przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustanowione zostały dla następujących zakresów:

  1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
  2. rozgraniczanie, podziały i szacowanie nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  3. geodezyjne pomiary podstawowe;
  4. geodezyjna obsługa inwestycji;
  5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
  6. redakcja map;
  7. fotogrametria i teledetekcja.

Porównanie zakresów uprawnień zawodowych do zakresów kwalifikacji zawodowych ustanowionych na mocy rozporządzenia Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16 stycznia 1984r. w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej (Dz. U. Nr 10, poz. 42) wskazuje na następujące różnice:

 • zakres 1 uprawnień zawodowych obejmuje prace geodezyjne i kartograficzne wyodrębnione w zakresie 1 i 3 kwalifikacji zawodowych;
 • zakres 2 uprawnień zawodowych obejmuje prace geodezyjne i kartograficzne wyodrębnione w zakresie 2 kwalifikacji zawodowych rozszerzone o szacowanie nieruchomości (gruntów) występujące w zakresie 6 kwalifikacji zawodowych;
 • zakres 3 uprawnień zawodowych obejmuje geodezyjne pomiary podstawowe nie występujące w zakresach ustalonych dla kwalifikacji zawodowych;
 • zakres 5 uprawnień zawodowych - zmieniono redakcję treści zakresu 5 kwalifikacji zawodowych, ustanawiając nowe brzmienie:  geodezyjne urządzenia terenów rolnych i leśnych;
 • zakres 6 uprawnień zawodowych obejmuje redakcję map nie występującą w zakresach ustalonych dla kwalifikacji zawodowych;
 • zakres 7 uprawnień zawodowych obejmuje fotogrametrię i teledetekcję natomiast w zakresie 7 kwalifikacji zawodowych występowała tylko fotogrametria naziemna a fotogrametria lotnicza i teledetekcja nie występowały w zakresach ustalonych dla kwalifikacji zawodowych.

Ustawa z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 446) artykułem 17 pkt 3 lit. a) zmieniła brzmienie zakresu drugiego uprawnień zawodowych na następujący: "2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych". Artykułem 17 pkt 3 lit. b) tej samej ustawy dodany został ósmy zakres uprawnień zawodowych: "8) szacowanie nieruchomości".

Od roku 1998 uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości zostały wyłączone z kompetencji Głównego Geodety Kraju na mocy art. 237 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1998 r.

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

Wydział Kwalifikacji Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli
i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK, tel.: 22 56 31 313, e-mail: gugik@gugik.gov.pl