Uwarunkowania prawne

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.
Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:

 1. kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
 2. wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 3. pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
 4. wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach:  

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 • geodezyjna obsługa inwestycji;
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

mogą uzyskać osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne;
 4. posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego wykształcenia geodezyjnego;
 5. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, mogą uzyskać uprawnienia zawodowe w powyższych zakresach bez obowiązku posiadania praktyki zawodowej oraz bez obowiązku wykazania się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych w powyższych zakresach, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych dotyczących wyższego lub średniego wykształcenia geodezyjnego.
 
Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach:

 • geodezyjne pomiary podstawowe;
 • redakcja map;
 • fotogrametria i teledetekcja.

mogą uzyskać osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiadają odpowiednio:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
   • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych – dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
   • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map – dla zakresu redakcja map,
   • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji  – dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,
  • rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.

Uprawnienia w powyższych zakresach mogą otrzymać również osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiadają średnie wykształcenie geodezyjne;
 4. posiadają 6 lat praktyki zawodowej;
 5. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów mogą uzyskać uprawnienia zawodowe w powyższych zakresach bez obowiązku posiadania praktyki zawodowej oraz bez obowiązku wykazania się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji   i kartografii. 

Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych dotyczących wyższego lub średniego wykształcenia geodezyjnego.

Osoby, które przed dniem 23 sierpnia 2014 r. uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych geodezyjnych pierwszego stopnia, studiów wyższych geodezyjnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich geodezyjnych, bez względu na kierunek ukończonych studiów, zachowują prawo ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresach: 

 • geodezyjne pomiary podstawowe;
 • redakcja map;
 • fotogrametria i teledetekcja.

na dotychczasowych zasadach przez okres 5 lat, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ponadto osoby, które przed w/w dniem rozpoczęły studia wyższe pierwszego stopnia, studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia, zachowują prawo ubiegania się o uprawnienia zawodowe w powyższych zakresach na dotychczasowych zasadach.

Zasady, sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii osobom zainteresowanym posiadającym obywatelstwo polskie określają następujące akty prawne:

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:
Wydział Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK, tel.: 22 56 31 313, e-mail: gugik@gugik.gov.pl