Narzędzia strony

Geoportal 2

Logo Projektu Geoportal adres serwisu geoportal.gov.pl, w którym słowo portal napisane jest niebieską czcionką a reszta czarną  

Geoportal 2 - strona projektu

Projekt GEOPORTAL 2 jest projektem współfinansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. Beneficjentem projektu jest Główny Geodeta Kraju. Termin realizacji projektu upływa 30 września 2015 r. a całkowity koszt realizacji wynosi ponad 130 mln PLN. GEOPORTAL 2 jest kontynuacją projektu Geoportal.gov.pl, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006.

Głównym celem projektu GEOPORTAL 2 jest udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej z urzędowych rejestrów gwarantujących jej jakość, aktualność i wiarygodność. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostaną również usługi związane z informacją przestrzenną. Poprzez rozbudowę Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) umożliwiony zostanie powszechny dostęp i stosowanie informacji przestrzennej w Polsce. Tym razem jednak, usługi infrastruktury informacji przestrzennej będą dostępne nie tylko dla wybranych jednostek administracji rządowej i samorządowej, które tworzą lub utrzymują rejestry, ale również dla osób fizycznych i prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych. Infrastruktura Informacji Przestrzennej, wspomagająca zrównoważony rozwój kraju oraz ochronę środowiska będzie częścią infrastruktury informacji przestrzennej w Unii Europejskiej.

GEOPORTAL 2 oferuje nową jakość w zakresie dostępu do zbiorów danych będących w posiadaniu administracji publicznej zarówno obywatelom jak i przedsiębiorcom krajowym oraz zagranicznym, ale także administracji, a korzyści wnikające z jego realizacji są bardzo szerokie i zależne od konkretnych użytkowników. GEOPORTAL 2 umożliwi połączenie zbiorów danych przestrzennych pochodzących z zasobów różnych organów państwowych w spójną całość, dostępną w formie elektronicznej poprzez Geoportal bazujący na interaktywnej przeglądarce map z narzędziami umożliwiającymi wyszukiwanie i analizowanie danych przestrzennych. Przygotowane rozwiązania, tworzone zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE, zapewnią spójny dostęp do danych przestrzennych i usług zgromadzonych zarówno w krajowej jak i w europejskiej infrastrukturze informacji przestrzennych.

Zobacz film

Zobacz film