Cele i produkty

Cele projektu

Dostęp do aktualnej i dokładnej informacji przestrzennej obejmującej dane o środowisku geograficznym, obiektach i zjawiskach w całej przestrzeni otaczającej człowieka ma ogromne znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu państwa, jego gospodarki i obywateli. Informacja przestrzenna jest wykorzystywana niemal we wszystkich sektorach gospodarki – m.in. w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, a także w administracji państwowej oraz działalności podmiotów prywatnych. W celu budowy społeczeństwa informacyjnego, rozwoju przedsiębiorczości, podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, a także zapewnienia rozwoju gospodarczego kraju, niezbędny jest powszechny i łatwy dostęp do informacji przestrzennej w formie elektronicznej.

Dzięki projektowi GEOPORTAL 2, realizowanemu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługi infrastruktury informacji przestrzennej będą dostępne drogą elektroniczną nie tylko dla wybranych jednostek administracji rządowej i samorządowej, które tworzą lub utrzymują rejestry, ale również dla osób fizycznych i prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych.

Projekt GEOPORTAL 2, będący kontynuacją i rozwinięciem projektu Geoportal.gov.pl, ma na celu przede wszystkim:

  • wykorzystanie elektronicznego archiwum państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego oraz elektronicznych dokumentów w procesie tworzenia i bieżącej obsługi rejestrów, baz danych, map w celu rozbudowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej
  • zapewnienie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych poprzez rozbudowę Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, rozwój rejestrów georeferencyjnych Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz implementację usług INSPIRE i baz metadanych dla zasobów informacji przestrzennych. GEOPORTAL 2 umożliwi połączenie zbiorów danych przestrzennych pochodzących z zasobów różnych organów państwowych w spójną całość, dostępną w formie elektronicznej poprzez Geoportal bazujący na interaktywnej przeglądarce map z narzędziami umożliwiającymi wyszukiwanie i analizowanie danych przestrzennych
  • implementację dyrektywy INSPIRE w zakresie elektronicznych danych i dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez budowę punktu dostępowego, tworzenie zbiorów metadanych oraz udostępnienie podstawowych usług związanych z danymi przestrzennymi. Przygotowane rozwiązania, tworzone zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE, zapewnią spójny dostęp do danych przestrzennych i usług zgromadzonych zarówno w krajowej jaki i w europejskiej infrastrukturze informacji przestrzennych
  • opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa określającej zasady wspólnego korzystania z danych i metadanych systemu Geoportal, wspieranych przez procedury ograniczające ryzyko celowego lub przypadkowego naruszenia poufności, integralności i dostępności danych i metadanych.

Powyższe przykłady są zgodne z celem siódmej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, którym jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Odbiorcy projektu

Projekt GEOPORTAL 2 skierowany jest do wszystkich zainteresowanych dostępem do aktualnych i rzetelnych informacji przestrzennych. Jego realizacja umożliwi powszechne udostępnienie informacji przestrzennej i związanych z nią usług, stając się jednym z kluczowych elementów realizacji idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz budowy elektronicznej administracji. Udostępnienie spójnych, wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych, ma kluczowe znaczenie zarówno dla wielu jednostek administracji publicznej, przedsiębiorców, a także samych obywateli.

Jednostki administracji publicznej

Organy administracji publicznej potrzebują sprawnego dostępu do odpowiednich zbiorów i usług danych przestrzennych przy wykonywaniu przypisanych im zadań publicznych. Popularyzacja dostępu do informacji przestrzennych będzie zachętą dla weryfikowania własnych danych i podjęcia niezbędnych działań korygujących czyli aktualizacji danych przez samych użytkowników systemu. Działanie takie nie będzie wymagało nadmiernego nakładu pracy, a udostępnienie informacji o takiej możliwości stanie się wystarczającą zachętą. Informacja przestrzenna jest krytyczną informacją dla wielu dziedzin, takich jak bezpieczeństwo, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, podatki. Nie jest możliwe prowadzenie skutecznych działań związanych z wieloma dziedzinami gospodarki bez wiarygodnej i dostępnej informacji przestrzennej. Przykładem tu może być fakt, że większość czynności podejmowanych przy działaniach związanych np. z ochroną środowiska, oparte jest na danych, które można będzie pozyskać za pomocą Geoportalu. W dłuższej perspektywie ułatwi to i skróci proces podejmowania decyzji, czyniąc administrację sprawniejszą i reagującą szybciej na potrzeby państwa czy obywateli. Im lepsza jakość informacji tym więcej potencjalnych problemów będzie można trafniej zdiagnozować jeszcze w fazie planowania i przygotowania inwestycji. Oznacza to mniejsze koszty prowadzenia procesu inwestycyjnego, gdyż podejmowanie działań w późniejszych etapach wymaga wprowadzania zmian w już wykonanych elementach i oprócz kosztów finansowych jest często znacznym obciążeniem dla środowiska naturalnego.

Przedsiębiorcy, w tym inwestorzy krajowi i zagraniczni

Geoportal dla przedsiębiorców będzie narzędziem pomocnym m.in. przy gromadzeniu kompleksowej informacji do planowania inwestycji w oparciu o dane przestrzenne. Przedsiębiorcy stanowią grupę, która bardzo często korzysta z informacji przestrzennej. Docelowo, projektowane rozwiązania powinny zapewnić elektroniczną komunikację pomiędzy wykonawcą robót geodezyjnych i kartograficznych a ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, co zminimalizuje konieczność osobistych wizyt w ośrodku oraz zoptymalizuje czas przeznaczany na sprawy formalne związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. Dzięki możliwości formułowania zapytań przestrzennych oraz pozyskiwaniu wysokiej jakości danych referencyjnych, Geoportal ułatwi i usprawni przedsiębiorcom pracę, jednocześnie obniżając koszty.

Obywatele

Geoportal intuicyjnie może być porównywany z komercyjnymi serwisami takimi jak ZUMI czy Google Maps. Serwisy komercyjne są najczęściej jednak połączeniem internetowych serwisów mapowych z funkcjonalnością lokalizacji punktów użytkowych czy wskazywania połączeń drogowych między wyszczególnionymi miejscami. Zadaniem Geoportalu jest natomiast zapewnienie dostępu do danych przestrzennych o dużej wiarygodności, możliwie wysokiej aktualności oraz dokładności odwzorowania obiektów i zjawisk w przestrzeni. Co to wszystko oznacza dla nas obywateli? Informacja, do jakiej uzyskamy dostęp za pośrednictwem Geoportalu będzie informacją, którą można się posłużyć np. przy zakupie działki pod budowę domu. Tak szczegółowych, specyficznych informacji nie oferuje żaden z komercyjnych serwisów mapowych. Już teraz za pomocą Geoportalu możliwe jest formułowanie prostych zapytań przestrzennych. W przyszłości zapytania takie będzie można formułować w sposób znacznie bardziej zaawansowany, przy wykorzystaniu szeregu kryteriów, co ma ogromne znaczenie przy wyborze lokalizacji miejsca zamieszkania czy realizacji w innych codziennych czynnościach.

Zobacz film

Zobacz film

Zobacz film

Zobacz film

Zobacz film

Zobacz film

zobacz film

zobacz film

zobacz film

zobacz film

zobacz film

zobacz film

zobacz film

zobacz film

zobacz filmy

zobacz film