Projekty

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

Strona POPC

Główny Geodeta Kraju 16 listopada 2015 r. podpisał porozumienia o dofinansowaniu projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  - działanie 2.1. Otworzyło to formalnie drogę do realizacji trzech projektów, które zostały wybrane w konkursie POPC 17 października 2015 r.,  są to:

  • Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej
  • Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT),
  • Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  - Faza II (ZSIN)

Informacja na temat projektów współfinansowanych z innych źródeł jest dostępna
w dziale Geodezja i Kartografia

Logotypu UE, POPC oraz GUGiK